phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за подписване на допълнително споразумение на договорните партньори-ДП в СЗОК за месец февруари 2019 г.
Дата: 01.02.2019 (457,00KB)


zip Заявителни документи за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ през 2019 г.
Дата: 22.01.2019 (228,16KB)


zip Заявителни документи за сключване на договор с НЗОК за оказване на извънболнична първична медицинска помощ през 2019 г.
Дата: 17.01.2019 (73,50KB)


zip Заявителни документи за сключване на договор с НЗОК за оказване на извънболнична специализирана медицинска помощ през 2019 г.
Дата: 17.01.2019 (76,88KB)


zip Заявителни документи за сключване на договор с НЗОК за изпълнение на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение през 2019 г.
Дата: 17.01.2019 (85,34KB)


xls График за прием на заявителни документи на ЛЗБП - Допълнително споразумение/Договор - НРД 2018
Дата: 16.01.2019 (53,50KB)


xls График за прием на заявителните документи за сключване на договори/допълнителни споразумения към индивидуалните договори на ДП - ПИМП в СЗОК - ул. "Енос" № 10, вх. Б, стая 306
Дата: 16.01.2019 (311,00KB)


xls График за прием на заявителните документи за сключване на договори/допълнителни споразумения към индивидуалните договори на ДП - СИМП в СЗОК - ул. “Енос” № 10, вх. Б, стая 504
Дата: 16.01.2019 (220,00KB)


zip Заявителни документи ДП по НРД 2018
Дата: 05.04.2018 (165,84KB)


doc Протокол от проведен изпит чрез тест за длъжността „Началник отдел“ в отдел „Правно обслужване“ към дирекция „Административно и правно обслужване на дейността“ в Столична здравноосигурителна каса – 10.10.2017 г.
Дата: 10.10.2017 (514,50KB)


pdf Промяна на административния адрес на СЗОК
Дата: 09.05.2016 (21,92KB)


zip Приложения, съгласно съгласно чл.7 от „Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели” / обн. ДВ бр.22 / 22.03.2016г./.
Дата: 29.03.2016 (43,34KB)