Подаване на сигнал за корупция

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИОННО НАРУШЕНИЕ ИЛИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНОСИГУРИТЕЛНА КАСА

Всеки, който разполага с данни за корупция или конфликт на интереси срещу служители в администрацията на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), може да подаде сигнал.
Сигналът може да се подаде в писмен или електронен вид в администрацията на НЗОК или на електронната поща за сигнали [email protected]
При подаване на сигнал по електронен път, той трябва да бъде оформен като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

Всеки сигнал за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, следва да съдържа:

 1. Трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива.
 2. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея.
 3. Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено.
 4. Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 5. Дата на подаване на сигнала.
 6. Подпис на подателя.

Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Инспекторатът на НЗОК извършва проверка по сигнали за корупционно нарушение и за конфликт на интереси срещу служители от администрацията на ЦУ на НЗОК или РЗОК.

ЗАЩИТА НА ПОДАТЕЛЯ НА СИГНАЛА

Лице, което е подало сигнал в администрацията на НЗОК, съдържащ твърдения за корупция или конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), не може да бъде преследвано за това и се ползва със защитата, установена в Глава седма от ЗПКОНПИ.
Действията по защита на лицата, подали сигнали за корупционни нарушения или конфликт на интереси, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на НЗОК.

При подаден сигнал:

 1. Не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала.
 2. Не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на длъжностни лица в НЗОК във връзка с разглеждането на сигнала.
 3. Се опазват поверените на длъжностните лица в НЗОК писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Длъжностните лица в НЗОК спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Закона за администрацията и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация при извършването на проверка по сигнали, съдържащи твърдения за корупционни нарушения или конфликт на интереси срещу служители в администрацията на НЗОК, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали.

Вътрешни правила за дейността на инспектората на НЗОК

Вътрешни правила за изпълнение на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в НЗОК

Годишни отчети на инспектората на НЗОК

Информация от отчета за дейността на Инспектората на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии