Надзорен съвет

Орган на управление Мандат и численост Функции Организация
Надзорен съвет

Мандат:
5 години

Численост:
9 души

Представители на:

• един представител на представителните организации за защита правата на пациентите,

• двама представители на представителните организации на работниците и служителите,

• двама представители на представителните организации на работодателите
 

• 4 представители на държавата, един от които е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.

Надзорният съвет упражнява правомощията си в съответствие със Закона за здравното осигуряване и действащото законодателство, както и:

• приема правилник за устройството и дейността на НЗОК по предложение на управителя;
• участва в изготвянето и приемането на НРД;
• одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3 от ЗЗО;
• одобрява годишния финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;
• осъществява контрол върху оперативната дейност на управителя по изпълнението на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК, както и върху дейността на директорите на РЗОК, включително и за изпълнението на чл. 44а от ЗЗО;
• утвърждава годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания за всяка РЗОК в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година;
• взема решение за временно възлагане на подуправителя на НЗОК да изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по чл. 19, ал. 4 от ЗЗО;
• взема решения за използване на средства от резерва на НЗОК;
• взема решения за сключване на сделки над определения от правилника за устройството и дейността на НЗОК размер;
• взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване;
• определя изискванията за заемане на длъжността и приема правилата за провеждане на конкурси за директори на РЗОК;
• приема решение за определяне на списъка на заболяванията по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО по предложение на управителя;
• определя представителите на НЗОК, които съгласуват условията и реда по чл. 45, ал. 15 от ЗЗО.
• упражнява други правомощия, определени в действащото законодателство.
 

 

Редовно заседание:

Най-малко 1 път месечно.

Извънредно заседание се свиква от:

 • председателя на Надзорния съвет;
 • една трета от членовете на Надзорния съвет;
 • управителя на НЗОК;
 • министъра на здравеопазването.

Надзорният съвет взема решения при присъствието на най-малко две трети от членовете му, но с не по-малко от 5 гласа „за”, с изключение на случаите по чл. 15, ал.1, т.1, 2 и 5 от ЗЗО, в които решенията се вземат с обикновено мнозинство.

СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

доц. д-р Петко Стефановски - Председател, Министерство на здравеопазването 
Иванка Динева - ИАМН
Стефан Белчев - Министерство на финансите
Румен Спецов - Изпълнителен директор на НАП
д-р Иван Кокалов - КНСБ
Теодор Василев - КТ "Подкрепа"
Боян Бойчев - АИКБ
д-р Николай Болтаджиев - ССИ
адв. Силвия Величкова - СРБЗ

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии