phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Медицински изделия и диетични храни

pdf Указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, 12.09.2022 г.
Дата: 12.09.2022 (320,14KB)


xls Списък с диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, утвърден с решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-86/17.08.2022 г., в сила от 01.09.2022 г. – публ. на 18.08.2022 г.
Дата: 18.08.2022 (45,50KB)


pdf Указания относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група № РД-16-22/03.06.2022 г., - публ. на 06.06.2022г.
Дата: 06.06.2022 (1 245,94KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група съставен по реда на Наредба № 7 от 31 март 2021г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30 а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат и Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 март 2022 г. (PД-HC-04-9/03.02.2022г.)
15.02.2022г.
Дата: 15.02.2022 (313,00KB)

Медицински изделия и диетични храни

docx Съобщение до производителите/търговците на едро с медицински изделия
Дата: 08.02.2022 (247,11KB)


pdf Приложение към решение № РД-НС-04-9/03.02.2022г. на Надзорния съвет на НЗОК
Дата: 08.02.2022 (4 241,21KB)


Приложение № 4 – „Справка за формиране на единична месечна цена на базата на достигнат обем по Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ.“ 07.01.2022 г.
Дата: 07.01.2022 (37,00KB)


Приложение № 3 – „Справка за доставени и вложени медицински изделия по клинични пътеки/амбулаторни процедури, отчетени от лечебните заведения по договор с НЗОК по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, попадащи в обхвата на Методиката.“ 07.01.2022 г.
Дата: 07.01.2022 (35,00KB)


doc Образец на договор, който следва да бъде попълван от участниците в процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща за медицински изделия. 07.01.2022 г.
Дата: 07.01.2022 (602,50KB)


pdf Образец на договор, който следва да бъде попълван от участниците в процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща за медицински изделия. 07.01.2022 г. (PDF)
Дата: 07.01.2022 (8 637,73KB)


xlsx Актуализиран файл с „Информация за предложените най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква "б" от Наредба № 7 по чл. 30а ЗМИ“. 01.12.2021 г.
01.12.2021
Дата: 02.12.2021 (34,21KB)


docx До участниците в процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ. 26.11.2021 г.
26.11.2021
Дата: 26.11.2021 (14,89KB)


xls ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ, 26.11.2021 г.
26.11.2021
Дата: 26.11.2021 (41,50KB)


xlsx График за договаряне на отстъпки от цени за медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4 от Наредба № 7 по чл. 30а от ЗМИ. 26.11.2021 г.
26.11.2021
Дата: 26.11.2021 (21,77KB)


xlsx Информация за предложените най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква "в" от Наредба № 7 по чл. 30а ЗМИ. 26.11.2021 г.
26.11.2021
Дата: 26.11.2021 (26,88KB)


xlsx Информация за предложените най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква "б" от Наредба № 7 по чл. 30а ЗМИ. 26.11.2021 г.
26.11.2021
Дата: 26.11.2021 (32,13KB)


xlsx Информация за предложените най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква "а" от Наредба № 7 по чл. 30а ЗМИ. 26.11.2021 г.
26.11.2021
Дата: 26.11.2021 (19,28KB)


xlsx График за отваряне на ценовите предложения на участниците, заявили групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква "в" (съставен на основание чл. 29, ал. 8, т. 4 от Наредба №7 от 31.03.2021г.) , 17.11.2021
17.11.2021
Дата: 17.11.2021 (14,68KB)


xlsx СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ДОГОВАРЯНЕ УЧАСТНИЦИ И СЪОТВЕТНИТЕ ГРУПИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЗА КОИТО СА ДОПУСНАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В УСЛОВИЯТА НА БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, 17.11.2021
17.11.2021
Дата: 17.11.2021 (19,65KB)


xlsx СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ДОГОВАРЯНЕ УЧАСТНИЦИ И СЪОТВЕТНИТЕ ГРУПИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЗА КОИТО СА ДОПУСНАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, 17.11.2021
17.11.2021
Дата: 17.11.2021 (10,98KB)


xls Приложение № 1 към договора - обеми МИ
Дата: 02.09.2021 (2 988,50KB)


pdf Покана до производители или търговци на едро с медицински изделия-публикувана на 02.09.2021
Дата: 02.09.2021 (1 375,29KB)


pdf Приложение № 1 - Спецификация - Болнична
Дата: 02.09.2021 (549,30KB)


pdf Приложение № 1 - Спецификация - Извънболнична
Дата: 02.09.2021 (346,18KB)