phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

rtf НАРЕДБА № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето
Дата: 02.04.2018 (338,20KB)


rtf Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.
Дата: 29.03.2018 (71,73KB)


pdf НАРЕДБА № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето и на медицинските процедури (Загл. изм. – ДВ, бр. 75 от 2014 г., доп., бр. 106 от 2014 г.)
Дата: 26.01.2018 (1 092,28KB)


doc Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г. и бр. 44 от 2016 г.) Обн. - ДВ, бр. 89 от 07.11.2017 г., в сила от 07.11.2017 г.
Дата: 14.11.2017 (319,00KB)


rtf Наредба за медицинската експертиза - обн., ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г., в сила от 27.06.2017 г.
Дата: 28.06.2017 (1 480,75KB)


zip Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
Дата: 16.05.2017 (43,25KB)


zip Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 15.05.2017 (475,42KB)


rtf Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - изм. и доп. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г.
Дата: 26.01.2017 (503,53KB)


rtf Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г.
Дата: 09.01.2017 (497,41KB)


pdf Наредба №42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2014 г., доп. - дв, бр. 106 от 2014 г.) - изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016 г.
Дата: 15.12.2016 (218,69KB)


rtf Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, в сила от 18.11.2016 г. приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г., обн. ДВ. бр.91 от 18 ноември 2016г.
Дата: 13.12.2016 (226,29KB)


rtf Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, Приета с ПМС № 147 от 20.06.2016 г., обн. ДВ бр.48 от 24 юни 2016г.
Дата: 13.12.2016 (739,85KB)


rtf Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения - обн. ДВ. бр.94 от 25 ноември 2016г.
Дата: 29.11.2016 (66,26KB)


rtf Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести" - обн. ДВ. бр.94 от 25 ноември 2016г.
Дата: 29.11.2016 (287,46KB)


rtf Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" - обн. ДВ. бр.94 от 25 ноември 2016г.
Дата: 29.11.2016 (429,83KB)


rtf Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - в сила от 01.01.2017 г., обн. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2016г., обн. ДВ. бр.93 от 23 ноември 2016г.
Дата: 29.11.2016 (13 068,43KB)


rtf Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" - обн. ДВ. бр.93 от 23 ноември 2016г.
Дата: 29.11.2016 (191,60KB)


zip Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - изм. и доп. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2016г.
Дата: 22.11.2016 (315,53KB)


rtf Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите - изм. и доп. ДВ. бр.87 от 4 ноември 2016 г.
Дата: 09.11.2016 (107,64KB)


rtf Наредба за изменение и допълнение на Наредба №49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на ЛЗ за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - ДВ брой 86 от 01.11 2016 г.
Дата: 02.11.2016 (429,83KB)