phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

rtf Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" - обн. ДВ. бр.94 от 25 ноември 2016г.
Дата: 29.11.2016 (429,83KB)


rtf Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - в сила от 01.01.2017 г., обн. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2016г., обн. ДВ. бр.93 от 23 ноември 2016г.
Дата: 29.11.2016 (13 068,43KB)


rtf Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" - обн. ДВ. бр.93 от 23 ноември 2016г.
Дата: 29.11.2016 (191,60KB)


zip Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - изм. и доп. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2016г.
Дата: 22.11.2016 (315,53KB)


rtf Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите - изм. и доп. ДВ. бр.87 от 4 ноември 2016 г.
Дата: 09.11.2016 (107,64KB)


rtf Наредба за изменение и допълнение на Наредба №49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на ЛЗ за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - ДВ брой 86 от 01.11 2016 г.
Дата: 02.11.2016 (429,83KB)


rtf Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1 т. 13 букви "А", "Е" и "Ж"и чл. 149, ал. 1 т. 2 от Закона за ОП, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за ОП или при провеждане на конкурс за проект
Дата: 25.10.2016 (52,43KB)


rtf Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения - изм. и доп. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016 г.
Дата: 11.10.2016 (1 906,95KB)


rtf Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - в сила от 30.04.2013 г., изм. ДВ. бр. 74 от 20.09.2016 г.
Дата: 26.09.2016 (771,21KB)


rtf Наредба №42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите свързани със здравето, и на медицинските процедури
Дата: 15.07.2016 (52,22KB)


rtf Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
Дата: 14.06.2016 (623,02KB)


doc Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори /Обн. - ДВ, бр. 19 от 11.03.2016 г.; изм., бр. 31 от 19.04.2016 г. Приета с ПМС № 45 от 09.03.2016 г./
Дата: 21.04.2016 (320,00KB)


rtf Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 31.03.2016 (7 538,21KB)


rtf Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ - изм. и доп., бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 1.04.2016 г.
Дата: 24.03.2016 (147,77KB)


rtf Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - изм. и доп.,бр. 22 от 22.03.2016 г.
Дата: 24.03.2016 (3 647,31KB)


rtf Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори - приета с ПМС № 45 от 9.03.2016 г., обн., ДВ, бр. 19 от 11.03.2016 г.
Дата: 22.03.2016 (474,32KB)


rtf НАРЕДБА № 10 от 2.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса /Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г./
Дата: 16.02.2016 (3 652,21KB)


rtf Наредба за Административния регистър
Дата: 02.02.2016 (225,07KB)


rtf Наредба за електронните административни услуги
Дата: 02.02.2016 (272,14KB)


rtf Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
Дата: 02.02.2016 (385,70KB)