phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

rtf Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения - изм. и доп. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016 г.
Дата: 11.10.2016 (1 906,95KB)


rtf Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - в сила от 30.04.2013 г., изм. ДВ. бр. 74 от 20.09.2016 г.
Дата: 26.09.2016 (771,21KB)


rtf Наредба №42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите свързани със здравето, и на медицинските процедури
Дата: 15.07.2016 (52,22KB)


rtf Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
Дата: 14.06.2016 (623,02KB)


doc Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори /Обн. - ДВ, бр. 19 от 11.03.2016 г.; изм., бр. 31 от 19.04.2016 г. Приета с ПМС № 45 от 09.03.2016 г./
Дата: 21.04.2016 (320,00KB)


rtf Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 31.03.2016 (7 538,21KB)


rtf Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ - изм. и доп., бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 1.04.2016 г.
Дата: 24.03.2016 (147,77KB)


rtf Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - изм. и доп.,бр. 22 от 22.03.2016 г.
Дата: 24.03.2016 (3 647,31KB)


rtf Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори - приета с ПМС № 45 от 9.03.2016 г., обн., ДВ, бр. 19 от 11.03.2016 г.
Дата: 22.03.2016 (474,32KB)


rtf НАРЕДБА № 10 от 2.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса /Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г./
Дата: 16.02.2016 (3 652,21KB)


rtf Наредба за Административния регистър
Дата: 02.02.2016 (225,07KB)


rtf Наредба за електронните административни услуги
Дата: 02.02.2016 (272,14KB)


rtf Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
Дата: 02.02.2016 (385,70KB)


rtf НАРЕДБА за административното обслужване (Загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.)
Дата: 02.02.2016 (549,91KB)


zip Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - в сила от 01.04.2016 г.
Дата: 22.01.2016 (275,14KB)


rtf Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - брой: 2, от 08.01.2016 г.
Дата: 12.01.2016 (15 533,65KB)


rtf НАРЕДБА № 8 от 19.11.2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.
Дата: 10.12.2015 (105,69KB)


rtf Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Дата: 17.11.2015 (54,82KB)


rtf Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)
Дата: 20.08.2015 (352,51KB)


rtf Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Дата: 19.05.2015 (3 247,45KB)