phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

zip НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - Приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г., обн., ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г.
Дата: 23.12.2019 (1 752,59KB)


zip НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 16.12.2019 (2 230,06KB)


rtf НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Дата: 27.11.2019 (636,08KB)


rtf НАРЕДБА № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Загл. доп. – ДВ, бр. 84 от 2019 г.)
Дата: 18.11.2019 (333,03KB)


rtf Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (ДВ, бр. 26 от 2019 г.)
Дата: 18.11.2019 (867,32KB)


rtf НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Дата: 18.11.2019 (7 718,82KB)


pdf Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; доп., бр. 95 от 2018 г. и бр. 68 от 2019 г.)
Дата: 18.11.2019 (195,02KB)


zip Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; доп., бр. 95 от 2018 г. и бр. 68 от 2019 г.)
Дата: 18.11.2019 (2 621,06KB)


zip Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - в сила от 27.08.2019 г.
Дата: 29.08.2019 (4 932,33KB)


rtf Наредба № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения - в сила от 01.07.2019 г.
Дата: 05.07.2019 (12 572,18KB)


rtf НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)
Дата: 17.06.2019 (5 175,75KB)


rtf Наредба № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
Дата: 14.06.2019 (109,96KB)


rtf Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност – изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.
Дата: 23.05.2019 (206,42KB)


rtf НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16, 48 и 95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63, 89 и 100 от 2010 г., бр. 13, 18 и 94 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 31, 62 и 95 от 2014 г., бр. 37 от 2016 г. и бр. 65 от 2018 г.) - oбн., ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.
Дата: 18.04.2019 (53,56KB)


rtf НАРЕДБА № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Дата: 03.04.2019 (836,24KB)


rtf НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Дата: 03.04.2019 (2 113,76KB)


rtf НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.)
Дата: 27.02.2019 (5 178,54KB)


rtf НАРЕДБА за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия (обн., ДВ, бр. 75 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2014 г., бр. 30 и 88 от 2016 г. и бр. 8 от 2018 г.)
Дата: 30.01.2019 (2,79KB)


odt Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация - в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 18.01.2019 (58,77KB)


rtf НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 29 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2018 г.)
Дата: 11.01.2019 (32,31KB)