Обществени поръчки

Процедури за възлагане на обществени поръчки на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.01.2021 г.

 1. НОВА - „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им” - 08.12.2021 г.
 2. „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им” - 09.02.2021 г.

 


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.01.2020 г.

 1. „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им” - 24.11.2020 г.
 2. „Подновяване на съществуващи, доставка, инсталация и внедряване на нови лицензи за разширяване на Системата за анализ на правата и сигурността при работа с данни в мрежата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и осигуряване на техническата им поддръжка“ - 18.05.2020 г.
 3. „Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК” - 18.05.2020 г.
 4. Договаряне без предварително обявление - “Надграждане и абонаментно техническо поддържане на програмен продукт „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS“, с две обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: „Надграждане на програмен продукт „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS”, чрез внедряване на нови функционалности за интеграция с активна директория, справка за използвани отпуски от служителите и справка за служителите подлежащи на повишаване в ранг“; Обособена позиция № 2: „Абонаментно техническо поддържане на програмен продукт „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS” - 15.04.2020 г.
 5. „Изработване и доставка на Европейски здравноосигурителни карти“ - 10.04.2020 г.
 6. „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им“ - 07.04.2020 г.
 7. „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на НЗОК“ - 27.03.2020 г.
 8. „Комплексно обслужване и системна, и експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ - 24.02.2020 г.
 9. „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях“ - 30.01.2020 г.
 10. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”, с включени седем обособени позиции“ - 23.01.2020 г.
 11. „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и организиране на хотелско настаняване за нуждите на НЗОК“ - 20.01.2020 г.

 


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.01.2019 г.

 1. „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“ - 16.12.2019 г.
 2. Договаряне без предварително обявление - „Надграждане на Системата за управление на човешки ресурси Hermes, чрез внедряване на модул „Отсъствия – Self Service – Отпуски“ - 19.11.2019 г.
 3. Договаряне без предварително обявление - "Tехническа поддръжка на програмен продукт за документооборот "Архимед" в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК" - 11.11.2019 г.
 4. „Доставка, инсталиране, обновяване, настройка и поддръжка на 1 735 бр. лицензи за антивирусен софтуер на SYMANTEC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 25.10.2019 г.
 5. „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 28 броя сървъри за нуждите на Регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК)“ - 18.10.2019 г.
 6. „Извънгаранционна поддръжка на Специализирана информационна система за бизнес анализи на НЗОК“ - 10.10.2019 г.
 7. „Доставка на лицензи за продължаване на поддръжката за софтуерна платформа на Специализираната информационна система за бизнес анализи (СИСБА) на НЗОК” - 10.10.2019 г.
 8. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на НЗОК и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“ - 07.10.2019 г.
 9. „Изнесени дейности по управление на ИТ услуги в системата на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“ - 07.10.2019 г.
 10. „Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК” - 04.10.2019 г.
 11. „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“ - 04.10.2019 г.
 12. Договаряне без предварително обявление - „Абонаментно техническо поддържане на програмен продукт за счетоводство „ACCOUNT“ и на програмен продукт за плащания „BANKDOC“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 30.09.2019 г.
 13. „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на НЗОК“ - 03.09.2019 г.
 14. „Доставка и гаранционна поддръжка на принтери, скенери и мултифункционални устройства за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционна поддръжка на лазерни мрежови принтери; Обособена позиция № 2: Доставка и гаранционна поддръжка на високоскоростни скенери; Обособена позиция № 3: Доставка и гаранционна поддръжка на компактни мултифункционални устройства“ - 02.09.2019 г.
 15. Пряко договаряне - „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК” - 28.08.2019 г.
 16. „Извънгаранционна поддръжка на Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация“ - 23.08.2019 г.
 17. „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в ЦУ на НЗОК, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 28.06.2019 г.
 18. „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК” - 25.06.2019 г.
 19. „Изработване и периодична доставка на здравноосигурителни книжки за НЗОК“ - 24.06.2019 г.
 20. „Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати „XEROX“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ - 20.06.2019 г.
 21. „Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в сървърните зали и офис-помещенията на ЦУ на НЗОК“ - 18.06.2019 г.
 22. „Осигуряване на извънгаранционна (абонаментна) поддръжка, актуализация и развитие на Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (ПИС на НЗОК)“ - 10.06.2019 г.10 „Техническа поддръжка, актуализиране, разширение и подобрение на съществуващи модули на програмен продукт HOSP_CPW за автоматизирано обработване и анализ на информацията по извършената дейност от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК“ - 10.06.2019 г.
 23. „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Универсална пощенска услуга; Обособена позиция № 2: Куриерски услуги” - 14.05.2019 г.
 24. „Предоставяне на услуги по извършване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ), извършване на дейности по поддържане на изградени сигнално-охранителни системи, пожароизвестителни системи, видеонаблюдение и контрол на достъпа в обектите на НЗОК” - 11.04.2019 г.
 25. „Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на Националната здравноосигурителна каса, изграждане на виртуална частна мрежа между 28 Районни здравноосигурителни каси, 68 офиса и Централно управление на НЗОК, и доставка и пускане в експлоатация на 2 броя опорни маршрутизатори“ - 10.04.2019 г.
 26. „Поддържане на придобитото право на ползване (софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ - 08.04.2019 г.
 27. „Осигуряване на консолидационна платформа за бази данни предоставяна, като услуга и доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на основни системи на НЗОК“ - 08.04.2019 г.
 28. „Абонаментна техническа поддръжка на програмен продукт „Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS“ - 14.03.2019 г.
 29. „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и организиране на хотелско настаняване за нуждите на дирекция „Лечение в чужбина и координация на системите за социална сигурност” в НЗОК“ - 12.03.2019 г.
 30. „Следгаранционната поддръжка на информационна инфраструктура и мрежово комуникационно оборудване на НЗОК“ с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Следгаранционна поддръжка на единна активна директория и централизирана система за електронна поща в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ и Обособена позиция № 2: „Следгаранционна поддръжка на мрежово комуникационно оборудване на ЦУ на НЗОК” - 15.02.2019 г.
 31. „Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в сървърните зали и офис-помещенията на ЦУ на НЗОК“ - 05.02.2019 г.

 


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.01.2018 г.

 1. Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции” - 31.12.2018 г.
 2. „Предоставяне на услуги за осигуряване на портиери за осъществяване на пропускателния режим в обектите на НЗОК на територията на страната“ - 31.12.2018 г.
 3. Договаряне без предварително обявление - „Техническата поддръжка на лицензи за софтуер на Oracle в ЦУ на НЗОК” - 21.12.2018 г.
 4. Договаряне без предварително обявление - „Доставка на горива за автомобилите на Националната здравноосигурителна каса и Районните здравноосигурителни каси чрез карти за безналично разплащане“ - 18.12.2018 г.
 5. „Комплексно обслужване и системна и експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ - 10.12.2018 г.
 6. „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“ - 10.12.2018 г.
 7. „Предоставяне на услуги по извършване на физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника, с обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Извършване на невъоръжена денонощна физическа охрана на сградата на ЦУ на НЗОК в гр. София, ул. “Кричим” № 1; Обособена позиция 2: Осигуряване на 24 часова охрана със сигналноохранителна техника, извършване на дейности по поддържане на изградени СОТ системи, системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение и контрол на достъпа в обектите на НЗОК на територията на страната” - 06.12.2018 .г
 8. „Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на Националната здравноосигурителна каса, изграждане на виртуална частна мрежа между 28 Районни здравноосигурителни каси, 67 офиса и Централно управление на НЗОК, и доставка и пускане в експлоатация на 2 броя опорни маршрутизатори“ - 05.11.2018 г.
 9. „Доставка на 1 735 бр. лицензи за право на ползване и обновяване, и едногодишна поддръжка на антивирусен софтуер на SYMANTEC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 01.11.2018 г.
 10. „Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „Архимед” в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" - 30.10.2018 г.
 11. „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“ - 05.10.2018 г.
 12. „Придобиване на нови лицензи и доставка на лицензи за продължаване поддръжката на съществуващи лицензи за софтуерна платформа на Специализираната информационна система за бизнес анализи на НЗОК (СИСБА)” - 25.09.2018 г.
 13. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на НЗОК и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“ - 17.09.2018 г.
 14. „Доставка и гаранционна поддръжка на принтери, скенери и компактни мултифункционални устройства за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционна поддръжка на 56 броя лазерни мрежови принтери; Обособена позиция № 2: Доставка и гаранционна поддръжка на 32 броя високоскоростни, настолни, документни скенери; Обособена позиция № 3: Доставка и гаранционна поддръжка на 21 броя мултифункционални устройства“ - 27.08.2018 г.
 15. „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на 80 броя климатици за нуждите на ЦУ на НЗОК РЗОК” - 23.08.2018 г.
 16. „Извънгаранционна поддръжка на информационна система за бизнес анализи на НЗОК“ - 06.08.2018 г.
 17. Договаряне без предварително обявление - “Абонаментно техническо поддържане на програмен продукт за счетоводство „ACCOUNT“ и на програмен продукт за плащания „BANKDOC“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 02.08.2018 г.
 18. „Техническа поддръжка, актуализиране, разширение и подобрение на съществуващи модули на програмен продукт HOSP_CPW за автоматизирано обработване и анализ на информацията по извършената дейност от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК“ - 25.06.2018 г.
 19. „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на 63 броя климатици за нуждите на РЗОК” - 29.05.2018 г.
 20. Договаряне без предварително обявление - “Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 4 обособени позиции" - 17.05.2018 г.
 21. „Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати „XEROX“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ - 17.05.2018 г.
 22. „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Универсална пощенска услуга; Обособена позиция № 2: Куриерски услуги” - 15.05.2018 г.
 23. „Извънгаранционна поддръжка на Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация“ - 14.05.2018 г.
 24. „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в ЦУ на НЗОК, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 11.05.2018 г.
 25. „Техническа поддръжка на лицензи за софтуер на Oracle в ЦУ на НЗОК“ - 07.03.2018 г.
 26. „Абонаментна техническа поддръжка на програмен продукт „Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS“ - 23.01.2018 г.
 27. „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на НЗОК, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях“ - 17.01.2018 г.

 


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.01.2017 г.

 1. „Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК в рамките на споразумение № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на Европейската комисия за изпълнение на проект 2016-BG-IA-0031 "Осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна информация между България и ЕС"- 28.12.2017 г.
 2. “Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции” - 21.12.2017 г.
 3. Пряко договаряне - „Изграждане на площадка за монтиране, доставка и монтаж на дизелов генератор, и изграждане и свързване на кабелно трасе, с две обособени позиции" - 05.12.2017 г.
 4. “Надграждане на програмен продукт BANKDOC за автоматизирано въвеждане и съхраняване на постъпилите и одобрени в Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК първични счетоводни документи за плащания към договорни партньори на НЗОК, изпълнители на медицински и дентални услуги и търговците на дребно с лекарствени продукти и медицински изделия в 28-те РЗОК в страната” - 21.11.2017 г.
 5. „Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „Архимед” в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 02.11.2017 г.
 6. „Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно, софтуерно и компютърно оборудване за нуждите на НЗОК, с две обособени позиции, както следва:
  • Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно и софтуерно оборудване за надграждане и разширение на ИТ инфраструктурата в ЦУ на НЗОК;
  • Обособена позиция № 2: Доставка и гаранционна поддръжка 20 броя преносими компютри за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“ - 23.10.2017 г.
 7. „Доставка на лицензи за продължаване на поддръжката за софтуерна платформа на Специализираната информационна система за бизнес анализи на НЗОК” - 17.10.2017 г.
 8. “Следгаранционна поддръжка на информационна инфраструктура и мрежово комуникационно оборудване на НЗОК с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Следгаранционна поддръжка на единна активна директория и централизирана система за електронна поща в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“; Обособена позиция № 2: „Следгаранционна поддръжка на мрежово комуникационно оборудване на ЦУ на НЗОК” - 26.09.2017 г.
 9. „Доставка на 1 735 бр. лицензи за право на ползване и обновяване, и едногодишна поддръжка на антивирусен софтуер на SYMANTEC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 18.09.2017 г.
 10. „Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в сървърните зали и офис-помещенията на ЦУ на НЗОК“ - 14.08.2017 г.
 11. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на НЗОК и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“ - 26.07.2017 г.
 12. „Изграждане на площадка за монтиране, доставка и монтаж на дизелов генератор, и изграждане и свързване на кабелно трасе, с две обособени позиции“ - 25.07.2017 г.
 13. „Доставка и гаранционна поддръжка на многофункционални копирни машини за нуждите на НЗОК” - 01.06.2017 г.
 14. “Абонаментно техническо поддържане на програмен продукт за счетоводство „ACCOUNT“ и на програмен продукт за плащания „BANKDOC“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 31.05.2017 г.
 15. „Поддръжка на информационна система за бизнес анализи на НЗОК“ - 29.05.2017 г.
 16. „Надграждане и извънгаранционна поддръжка на Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация“ - 22.05.2017 г.
 17. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на НЗОК и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“ - 16.05.2017 г.
 18. „Техническа поддръжка, актуализиране, разширение и подобрение на съществуващите модули на програмен продукт HOSP_CPW за автоматизирано обработване и анализ на информацията по извършената дейност от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК“- 12.05.2017 г.
 19. „Доставка на автомобили за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК с три обособени позиции" - 02.05.2017 г.
 20. „Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати „XEROX“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК” - 24.04.2017 г.
 21. „Доставка и гаранционна поддръжка на принтери, скенери и компактни мултифункционални устройства за нуждите на ЦУ на НЗОК и 17 РЗОК по 4 обособени позиции” - 21.04.2017 г.
 22. „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на НЗОК” - 27.02.2017 г.
 23. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти в системите за охрана и контрол на достъпа в НЗОК” - 09.01.2017 г.
 24. „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област" - 04.01.2017 г.

 


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на ЦУ на НЗОК, обявени след 15.04.2016 г.

 1. „Подновяване на техническата поддръжка на лицензи за софтуер на Oracle в ЦУ на НЗОК” - 29.12.2016 г.
 2. „Изработване и доставка на Европейски здравноосигурителни карти” - 27.12.2016 г.
 3. „Абонаментна техническа поддръжка на програмен продукт „Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS“ - 09.12.2016 г.
 4. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции“ - 05.12.2016 г.
 5. „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на НЗОК, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях“ - 23.11.2016 г.
 6. „Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „Архимед” в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 02.11.2016 г.
 7. „Подновяване на техническата поддръжка на лицензи за софтуер на Oracle в ЦУ на НЗОК” - 18.10.2016 г.
 8. „Доставка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК” - 18.10.2016 г.
 9. „Развитие на здравния портал на НЗОК с добавяне на нови функционалности“ - 17.10.2016 г.
 10. „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Универсална пощенска услуга; Обособена позиция № 2: Куриерски услуги” - 10.09.2016 г.
 11. „Придобиване и подновяване поддръжката на лицензи за софтуерна платформа на Специализираната информационна система за бизнес анализи на НЗОК” - 30.08.2016 г.
 12. „Доставка на принтери, скенери и компактни мултифункционални устройства за нуждите на ЦУ на НЗОК и 23 РЗОК по 5 обособени позиции” - 29.07.2016 г.
 13. „Доставка на 1 735 бр. лицензи за право на ползване и обновяване, и едногодишна поддръжка на антивирусен софтуер на SYMANTEC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 15.07.2016 г.
 14. „Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в сървърните зали и офис-помещенията на ЦУ на НЗОК” - 11.07.2016 г.

 


 

Обществени поръчки на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.01.2016 г.

 1. „Доставка, инсталиране, конфигурация в съществуваща среда, пуск в експлоатация и гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване в 28 РЗОК“ - 14.04.2016 г.
 2. „Техническа поддръжка на Персонализирана информационна система (ПИС) на НЗОК, включително разработка на бъдещи функционалности“ - 12.04.2016 г.
 3. „Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати „XEROX“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ - 26.02.2016 г.
 4. „Доставка на леки автомобили за нуждите на НЗОК“ - 11.02.2016 г.
 5. „Изработване и периодична доставка на здравноосигурителни книжки до 28 РЗОК“ - 22.01.2016 г.

 


 

Обществени поръчки на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.01.2015 г.

 1. „Доставка на горива за автомобилите на Националната здравноосигурителна каса и Районните здравноосигурителни каси чрез карти за безналично разплащане” - 21.12.2015 г.
 2. „Регистрационна система за здравноосигурителни събитията при изпълнителите на медицинска помощ чрез биометрични идентификатори на пациентите“ - 09.12.2015 г.
 3. „Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт с право на ползване и софтуерна осигуровка и услуги от производителя за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ - 09.12.2015 г.
 4. „Абонаментна техническа поддръжка на програмен продукт: „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS” - 19.11.2015 г.
 5. „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на НЗОК, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях“ - 23.10.2015 г.
 6. „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 12 обособени позиции“ - 13.10.2015 г.
 7. “Комплексно обслужване и системна и експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ - 13.10.2015 г.
 8. “Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „Архимед” в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 07.10.2015 г.
 9. „Осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Националната здравноосигурителна каса и изграждане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 67 офиса и ЦУ на НЗОК“ - 08.09.2015 г.
 10. „Извършване на строително-монтажни работи на 4 броя тераси и санитарно помещение в сградата на ЦУ на НЗОК, находяща се в гр. София, ул. “Кричим № 1“ - 14.08.2015 г.
 11. „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции“ - 06.08.2015 г.
 12. “Предоставяне на услуги по извършване на физическа охрана, контрол на достъпа и поддържане на изградените електронни системи за сигурност в обектите на НЗОК” - 28.07.2015 г.
 13. „Доставка на 1 735 бр. лицензи за право на ползване и обновяване, и едногодишна поддръжка на антивирусен софтуер на SYMANTEC в на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” - 07.07.2015 г.
 14. „Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в сървърните зали и офис-помещенията на ЦУ на НЗОК” - 01.07.2015 г.
 15. „Доставка на леки автомобили за нуждите на НЗОК“ – 01.06.2015 г.
 16. „Доставка на хардуерно и софтуерно оборудване за надграждане и разширение на ИТ инфраструктурата в ЦУ на НЗОК” – 15.05.2015 г.
 17. „Техническа поддръжка на програмен продукт HOSP_CPW за автоматизирано обработване и анализ на информацията по извършената дейност от лечебните заведения за болнична помощ“ - 13.05.2015 г.
 18. „Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в сървърните зали и офис-помещенията на ЦУ на НЗОК” - 13.03.2015 г.
 19. „Техническа поддръжка на Персонализирана информационна система (ПИС) на НЗОК“ - 25.02.2015 г.
 20. „Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати „XEROX“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК" - 22.01.2015 г.

 


 

Обществени поръчки на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.10.2014 г.

 1. “Абонаментно техническо поддържане на програмен продукт за счетоводство „ACCOUNT“ и на програмен продукт за плащания „BANKDOC“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” – 16.12.2014 г.
 2. „Изработване и доставка на Европейски здравноосигурителни карти” – 12.11.2014 г.
 3. “Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 4 обособени позиции" – 23.10.2014 г.
 4. “Надграждане и разширение на дисковите подсистеми и системите за архивиране на данни в РЗОК и ЦУ на НЗОК“ – 08.10.2014 г.
 5. „Миграция на 23 РЗОК към активната директория и централизираната система на електронна поща в НЗОК“ – 08.10.2014 г.
 6. „Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „Архимед” в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ – 07.10.2014 г.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии