Публични покани / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от ЦУ на НЗОК след 01.01.2020 г.

 1. "Извършване на профилактични прегледи на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите, работещи с видеодисплеи и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в ЦУ на НЗОК" - 12.06.2020 г.
 2. "Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 24 РЗОК" - 04.06.2020 г.
 3. "Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хартиени изделия и спомагателни материали, ароматизатори, препарати за WC и препарати за отпушване на канализационни тръби; Обособена позиция № 2: Хигиенни материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" - 18.05.2020 г.
 4. "Сключване на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховка "Каско" за автомобилите на НЗОК" - 27.03.2020 г.
 5. "Извършване на профилактични прегледи на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите, работещи с видеодисплеи и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в ЦУ на НЗОК" - 24.02.2020 г.

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от ЦУ на НЗОК след 01.01.2019 г.

 1. "Строително - монтажни работи по изграждане, доставка и монтаж на нова асансьорна уредба и мерки за достъпна архитектурна среда в сграда на НЗОК - ниска част, находяща се на ул. "Кричим" № 1, гр. София" - 10.12.2019 г.
 2. "Строително - монтажни работи по изграждане, доставка и монтаж на нова асансьорна уредба и мерки за достъпна архитектурна среда в сграда на НЗОК - ниска част, находяща се на ул. "Кричим" № 1, гр. София" - 19.11.2019 г.
 3. "Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централно управление на Националната здравноосигурителна каса" - 04.11.2019 г.
 4. "Извършване на профилактични прегледи на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите, работещи с видеодисплеи и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в ЦУ на НЗОК" - 22.10.2019 г.
 5. "Застраховане на материалните дълготрайни активи на НЗОК" - 01.10.2019 г.
 6. "Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централно управление на Националната здравноосигурителна каса" - 25.09.2019 г.
 7. "Обслужване на работещите в Централно управление (ЦУ) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от служба по трудова медицина (СТМ)" - 25.09.2019 г.
 8. "Обслужване на работещите в Централно управление (ЦУ) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от служба по трудова медицина (СТМ)" - 28.08.2019 г.
 9. "Сключване на групова рискова застраховка "Живот" за работещите в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" - 21.08.2019 г.
 10. Придобиване на сървърно оборудване за изграждане на точката за достъп и на референтно национално приложение на Системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация" - 26.07.2019 г.
 11. "Придобиване на дискови масиви и SAN комутатори за изграждане на точката за достъп и на референтното национално приложение на Системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация" - 26.07.2019 г.
 12. "Извършване на строително-монтажни работи в ниската, четириетажна секция на сграда на НЗОК, находяща се на ул. "Кричим" № 1" - 10.07.2019 г.
 13. "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК" - 14.06.2019 г.
 14. "Доставка на 488 броя офис столове с товароносимост 120 кг., 11 броя офис столове с товароносимост 150 кг. и 52 броя посетителски столове за нуждите на ЦУ на НЗОК и 20 РЗОК" - 24.04.2019 г.
 15. "Сключване на застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Каско" за автомобилите на НЗОК" - 04.04.2019 г.
 16. "Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Хартиени изделия и спомагателни материали; Обособена позиция 2: Ароматизатори, препарати за WC и препарати за отпушване на канализационни тръби; Обособена позиция 3: Хигиенни материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" - 26.03.2019 г.
 17. "Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 24 РЗОК" - 26.03.2019 г.
 18. "Доставка на 488 броя офис столове с товароносимост 120 кг., 11 броя офис столове с товароносимост 150 кг. и 52 броя посетителски столове за нуждите на ЦУ на НЗОК и 20 РЗОК" - 18.03.2019 г.

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от ЦУ на НЗОК след 01.01.2018 г.

 1. "Извършване на строително - монтажни работи по подмяна на подова настилка от ламиниран паркет на работни помещения в сградaта на ЦУ на НЗОК" - 23.10.2018 г.
 2. "Доставка на 335 броя офис столове, 6 броя офис столове с товароносимост 150 кг. и 39 броя посетителски столове за нуждите на ЦУ на НЗОК и 17 РЗОК" - 25.09.2018 г.
 3. "Сключване на групова рискова застраховка "Живот" за работещите в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" - 29.08.2218 г.
 4. "Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ЦУ на НЗОК" - 24.08.2018 г.
 5. "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК" - 10.08.2018 г.
 6. "Извършване на профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на ЦУ на НЗОК, работещи с видеодисплеи" - 09.08.2018 г.
 7. "Застраховане на материалните дълготрайни активи на НЗОК" - 01.08.2018 г.
 8. "Провеждане на одит и анализ на съответствието на информационните системи в НЗОК с изискванията на стандарта ISO/IEC 27001" - 10.05.2018 г.
 9. "Анализ на готовността на НЗОК да изпълни изискванията Регламент (ЕС) 2016/679 и дефиниране на мерки за привеждане на операциите и процедурите по обработване на лични данни, както и на информационните системи, базите данни и регистрите, поддържани от НЗОК, които се използват при обработването на лични данни, в съответствие с Регламента" - 19.04.2018 г.
 10. "Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Хартиени изделия и спомагателни материали; Обособена позиция 2: Ароматизатори, препарати за WC и препарати за отпушване на канализационни тръби; Обособена позиция 3: Хигиенни материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" - 21.03.2018 г.
 11. "Сключване на застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Каско" за автомобилите на НЗОК" - 16.03.2018 г.

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от ЦУ на НЗОК след 01.01.2017 г.

 1. "Извънгаранционна поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 24 РЗОК" - 19.12.2017 г.
 2. "Анализ на готовността на НЗОК да изпълни изискванията Регламент (ЕС) 2016/679 и дефиниране на мерки за привеждане на работни процеси и на информационни системи в съответствие с Регламента" - 17.11.2017 г.
 3. "Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Предоставяне на универсална пощенска услуга; Обособена позиция № 2: Предоставяне на куриерски услуги” - 10.11.2017 г.
 4. "Извършване на профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на ЦУ на НЗОК, работещи с видеодисплеи" - 11.09.2017 г.
 5. "Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ЦУ на НЗОК" - 25.08.2017 г.
 6. "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК" - 26.07.2017 г.
 7. "Предоставяне на услуги по застраховане на имуществото и служителите на НЗОК с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Застраховане на материалните дълготрайни активи на НЗОК" и Обособена позиция № 2: "Сключване на групова рискова застраховка "Живот" за работещите в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" - 18.07.2017 г.
 8. "Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" с три обособени позиции" - 21.04.2017 г.
 9. "Сключване на застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Каско" за автомобилите на НЗОК" - 12.04.2017 г.
 10. "Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на ЦУ на НЗОК, РЗОК - София град и РЗОК - София област" - 24.03.2017 г.

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от ЦУ на НЗОК след 15.04.2016 г.

 1. "Извънгаранционна поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 27 РЗОК" - 14.11.2016 г.
 2. "Доставка на 392 броя офис столове и 150 броя посетителски столове за нуждите на ЦУ на НЗОК и 18 РЗОК" - 21.10.2016 г.
 3. "Доставка на 392 броя посетителски и 150 броя офис столове за нуждите на ЦУ на НЗОК и 18 РЗОК" - 11.10.2016 г.
 4. "Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ЦУ на НЗОК" - 06.10.2016 г.
 5. "Следгаранционна поддръжка на информационна инфраструктура и мрежово комуникационно оборудване на НЗОК, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Следгаранционна поддръжка на единна активна директория и централизирана система за електронна поща в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" и Обособена позиция № 2: "Следгаранционна поддръжка на мрежово комуникационно оборудване на ЦУ на НЗОК” - 12.08.2016 г.
 6. "Извършване на профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на ЦУ на НЗОК, работещи с видеодисплеи" - 09.08.2016 г.
 7. "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК" - 03.08.2016 г.
 8. "Сключване на групова рискова застраховка "Живот" за работещите в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" - 19.07.2016 г.
 9. "Застраховане на материалните дълготрайни активи на НЗОК" - 29.06.2016 г.
 10. "Извършване на строително - ремонтни работи на помещения в сгради на ЦУ на НЗОК, находящи се в гр. София, ул. "Бигла" № 4, ул. "Кричим" № 1 и ул. "Любата" № 15" - 28.06.2016 г.
 11. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на НЗОК и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност" - 21.06.2016 г.
 12. "Система за анализ на правата и сигурност при работа с данни в мрежата на Националната здравноосигурителна каса” - 06.06.2016 г.
 13. "Техническа поддръжка на програмен продукт HOSP_CPW за автоматизирано обработване и анализ на информацията по извършената дейност от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК" - 02.06.2016 г.
 14. "Сключвне на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” и застраховка "Каско" за автомобилите на НЗОК" - 20.05.2016 г.

Публични покани на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.01.2016 г.

 1. "Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на 10 броя многофункционални копирни машини за нуждите на 6 РЗОК" - 07.04.2016 г.
 2. "Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК по 4 обособени позиции" - 30.03.2016 г.
 3. "Oсигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на ЦУ на НЗОК и РЗОК - София област” - 02.03.2016 г.

Публични покани на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.01.2015 г.

 1. "Oбслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина"- 25.11.2015 г.
 2. "Изготвяне на функционален анализ на ЦУ на НЗОК" - 16.11.2015 г.
 3. "Сключване на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" за автомобилите на НЗОК" - 03.11.2015 г.
 4. "Извънгаранционна поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 27 РЗОК" - 03.11.2015 г.
 5. "Извършване на профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на ЦУ на НЗОК, работещи с видеодисплеи" - 15.07.2015 г.
 6. "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК" - 01.07.2015 г.
 7. "Сключване на групова рискова застраховка "Живот" за работещите в ЦУ НЗОК и 28 РЗОК" - 26.06.2015 г.
 8. "Застраховане на материалните дълготрайни активи на НЗОК" - 24.06.2015 г.
 9. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на НЗОК и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност" - 18.05.2015 г.
 10. "Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 4 обособени позиции" - 16.04.2015 г.
 11. "Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на ЦУ на НЗОК и РЗОК - София област" - 10.02.2015 г.
 12. "Доставка на класьори, папки, пликове и типови бланки за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" - 09.02.2015 г.
 13. "Доставка на тонери за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 2 обособени позиции", както следва:
  1. Обособена позиция № 1 - Доставка на тонери за копирни машини марка "XEROX"
  2. Обособена позиция № 2 - Доставка на тонери за принтери марка "LEXMARK".
  - 16.01.2015 г.

Публични покани на ЦУ на НЗОК, обявени след 01.10.2014 г.

 1. "Сключване на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" за автомобилите на НЗОК" - 19.112014 г.
 2. "Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина" - 17.11.2014 г.
 3. "Извънгаранционна поддръжка на телефонните централи в сградите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК" - 12.11.2014 г.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии