phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 749 легла за активно лечение към 21 февруари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 113; от пациенти с COVID-19 са заети 3 523; незаетите легла за активно лечение са 25 636. Отворете цялата новина, за да видите справката.


Във връзка с публикуваното на сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) (https://www.nhif.bg/page/146Icf/) съобщение за сключване на договори за 2021 г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, правим следното уточнение:


Стартира разпределението на постъпващите дози и поставянето на ваксини при общопрактикуващите лекари (ОПЛ). Напомняме, че Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие правилата, по които на общопрактикуващите лекари ще бъдат заплащани по 10 лв. за всяка апликация на ваксината.


Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие правилата, по които ще се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 608 легла за активно лечение към 07. февруари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 986; от пациенти с COVID-19 са заети 3163; незаетите легла за активно лечение са 27 622.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) www.nhif.bg в раздел „Лекарства“, подраздели „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на медицински изделия“ е публикувана „Методика за прилагане на „Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ“


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 592 легла за активно лечение към 31 януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 18 735; от пациенти с COVID-19 са заети 2861; незаетите легла за активно лечение са 29 857. За да видите справката, отворете цялата новина.


Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка и Заповеди №№ РД-01-20/15.01.2021 г., и РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информираме че служебното удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, предписването, отпускането и отчитането на лекарствени продукти, се извършва по следния ред:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48599 легла за активно лечение към 24. януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 19795; от пациенти с COVID-19 са заети 2819; незаетите легла за активно лечение са 28804. Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична. Данните по РЗОК може да намерите тук.


Правила за изменение на Правила за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия извън цената на клиничните пътеки, амбулаторни и клинични процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ № РД-16-55/13.08.2020 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 619 легла за активно лечение към 17 януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 18 867; от пациенти с COVID-19 са заети 2989; незаетите легла за активно лечение са 29 752. За да видите справката, отворете цялата новина.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 644 легла за активно лечение към 10 януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 18 102; от пациенти с COVID-19 са заети 3664; незаетите легла за активно лечение са 30 542.


Във връзка с предстоящото подписване на договори с притежателите на разрешения за употреба (ПРУ), преминали договаряне съгласно „ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2021 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“, Националната здравноосигурителна каса информира, че важно условие за това ще бъде ПРУ да са заплатили всички дължими суми към НЗОК от 2020 г., както и от предходните години от отстъпки, отстъпки в полза на пациента и механизъм за устойчивост и предвидимост на бюджета на институцията съгласно сключените договори.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 644 легла за активно лечение към 3 януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 12 998; от пациенти с COVID-19 са заети 4103; незаетите легла за активно лечение са 35 646. За да видите справката, отворете цялата новина.


На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика „Международни въпроси“, подрубрика „Европейска интеграция“, е публикувано Указание за прилагане на разпоредбите, които обвързват компетентността на НЗОК съгласно част втора (Права на гражданите) на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.