phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 350 легла за активно лечение към 20 юни 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 267; от пациенти с COVID-19 са заети 952; незаетите легла за активно лечение са 25 083.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 395 легла за активно лечение към 13 юни 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 222; от пациенти с COVID-19 са заети 1 089; незаетите легла за активно лечение са 25 173.


Във връзка с множество публикации в обществените медии, ангажирани с осъществяваната контролна дейност на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) спрямо лечебните заведения за болнична медицинска помощ (ЛЗБМП), Ви информираме следното: За периода от 01.01.2021 г. до 10.06.2021 г. са извършени проверки, както следва:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) напомня на всички заинтересовани страни (Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, пациентските организации, лечебните заведения за болнична помощ, експертните съвети по съответните медицински специалности и председателите на научни дружества по съответните специалности), че съгласно Правила за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия, извън цената на клиничните пътеки, амбулаторните и клиничните процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ (Правилата), срокът за подаване на Заявления е не по-късно от 30 юни на всяка календарна година.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 395 легла за активно лечение към 06 юни 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 899; от пациенти с COVID-19 са заети 1 402; незаетите легла за активно лечение са 25 496.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разширява функционалността на своето мобилно приложение, което ще даде на здравноосигурените граждани възможност активно да се включат в контрола на изразходването на обществения ресурс.


Във връзка с разширяването на функционалността на мобилното приложение, за което Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщи по-рано, напомняме, че: Всеки гражданин, който иска да получава нотификации за отчетени дейности през мобилното приложение на своя телефон и не си е извадил уникален код за достъп (УКД), може да направи това във всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето. Необходимо е гражданинът да подаде заявление за издаване (по образец). Кодът е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност. УКД се издава за определен единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ).


Във връзка с Решение № 426 от 26 май 2021 г. на Министерския съвет за удължаване на срока на въведената на територията на Република България извънредна епидемична обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г., както и във връзка със Заповед №РД-01-373/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информираме, че се удължава облекченият режим за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ) и диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ), заплащани напълно или частично от НЗОК, до 30.06.2021 г. включително.


По повод зачестили публикации в медиите относно възможността за заплащане на лечение в чужбина при лица над 18 години, както и последните публикации за отказ от страна на НЗОК за заплащане на лечението на В.Н.Н. - К., предоставямe следната информация:


Във връзка с повишения обществен интерес и публикации в медийното пространство с настоящото информираме обществеността в посока на публичност и откритост на работата на НЗОК при осъществяване на контролна дейност в МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД - София.


Във връзка с преминаването от 1 януари 2022 г. на дейността по заплащане, предоставяне и контрол на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хора с увреждания (МИПСПС) към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), експерти от здравния фонд изготвиха план за действие по отношение на процесите по предписване, отпускане, заплащане и контрол на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хора с увреждания.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 450 легла за активно лечение към 30 май 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 670; от пациенти с COVID-19 са заети 1 901; незаетите легла за активно лечение са 25 780.


Във връзка с политиката на прозрачност при изразходване на обществения ресурс, днес, 27 май 2021 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) представи пред националните медии следните презентации: „Дисбаланси в достъпа до лекарствена терапия, заплащана напълно или частично от НЗОК за хронични заболявания“ и „Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК – основни принципи и алгоритъм на изчисляване“. Подобна среща е проведена миналата седмица с представители на фармацевтичната индустрия и съсловните организации.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 445 легла за активно лечение към 23 май 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 015; от пациенти с COVID-19 са заети 2 440; незаетите легла за активно лечение са 25 430.


Във връзка с предстоящо заседание на Надзорния съвет (НС) и зачестили запитвания от страна на медии, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изготвила Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностична дейност за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка. Проектът съдържа следните промени: