phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Уведомяваме Ви, че поради профилактика на Информационните системи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от 18:00 часа на 18 септември 2020 г. до 08:00 часа на 21 септември 2020 г. е възможно да има прекъсвания във връзката до системите. НЗОК се извинява на своите договорни партньори и на гражданите за причиненото неудобство.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика ЗА НЗОК, линк ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЗДОИ или на електронен адрес https://www.nhif.bg/page/2229, е публикувана следната информация:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е заплатила 33 720 лв. за 562 одобрени за заплащане изследвания „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, назначени с бланка МЗ-НЗОК № 4 от лекар специалист, работещ по договор с НЗОК, за периода 01.04.2020 г. - 31.07.2020 г. Изследванията, назначени от районните здравни инспекции с бл. МЗ-НЗОК № 4А за същия период са 10 841, като за тях касата е заплатила 650 460 лв. Според Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022, НЗОК е сключила договор за извършване на изследването „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, с 39 лаборатории, определени със Заповед на министъра на здравеопазването. В таблицата по-долу публикуваме конкретните данни.


По повод журналистически интерпретации на публикувана информация на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за заплатени от институцията суми за лечение на здравноосигурени пациенти с COVID-19, за периода 1 март – 23 август 2020 г., заявяваме следното:


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика Лекарства/За договорните партньори на НЗОК/ За притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти или на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/146 , е публикувана Покана за предоставяне на предложения за отстъпки за 2020 г. за лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето. За да изтеглите правилата, прочетете пълния текст на новината.


Информацията съдържа данни за броя отчетени към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) случаи на задължително осигурени лица с COVID-19 и средствата, заплатени от касата, за тяхното лечение за периода от 1 март до 23 август 2020 г.


При прилагане за второ тримесечие на 2020 г. на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е установила превишения по основни групи лекарствените продукти, реимбурсирани от НЗОК, за второто тримесечие на 2020 г. спрямо условните бюджети по тримесечия. Данните в лева показват следното:


На интернет страницата на НЗОК са публикувани нови „Правила № РД-16-55/13.08.2020 г. за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия извън цената на клиничните пътеки, амбулаторни и клинични процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ“ в рубрика Нормативна база/Други нормативни актове или на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/68. За да изтеглите правилата, прочетете пълния текст на новината.


Данните от мобилното приложение, чрез което всеки, който го е инсталирал на телефона си, може да даде оценка за получените от него здравни услуги, сочат, че по-голямата част от гражданите, които са го използвали, са ги оценили с отличен. Въпреки това приложението все още не е използвано широко.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският лекарски съюз (БЛС) продължават обсъждането на Анекс към Националния рамков договор 2020-2022 за медицински дейности.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ ХОСПИТАЛИЗАЦИИ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ С НЗОК, ЗА МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ – 2019 И 2020 г., В Т.Ч. И ПАЦИЕНТИ С COVID-19


На среща днес, 22. юли 2020 г., между ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и директорът на МБАЛ „Св. Мина“ в Пловдив, проф. Петър Петров, бе договорено подписването на анекс към договора на лечебното заведение с РЗОК-Пловдив по клинична пътека 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“. По клиничната пътека ще бъдат лекувани само пациенти с доказан COVID 19, които са насочени за хоспитализация от РЗИ.


Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати на Българския лекарски съюз (БЛС) следния Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г. (Обн., ДВ, бр.7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г., попр., бр.16 от 24.02.2020 г., изм. и доп., бр.18 от 28.02.2020 г., в сила от 1.03.2020 г., бр. 36 от 14.04.2020 г., бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.).


Във връзка с проведената на 3 юли 2020 г. среща между Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) и ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС), НЗОК подготви и изпрати на БЛС Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020-2022, както следва: