phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Във връзка с динамиката на процеса, предоставяме информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 20 септември 2021 г.:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 253 легла за активно лечение към 19 септември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 321; от пациенти с COVID-19 са заети 4878; незаетите легла за активно лечение са 23 932.


Във връзка cъс заплащаните от НЗОК лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията от острото инфекциозно заболяване COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код – U07.1.а за домашно лечение, на сайта на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни”, подрубрика “Търговците на дребно с лекарства – аптеки” са публикувани „Правила за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с Covid 19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на посоченото остро инфекциозно заболяване”.


Във връзка със засиления интерес от страна на медии и на граждани за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 (Ковид зони), Ви предоставяме информация за адресите на тези зони, сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси към настоящия момент:


Във връзка със заседание на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти от 15.09.2021 г. и в изпълнение на чл. 6, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 10 от 2009 г., на интернет страницата на НЗОК, линк „Лекарства, медицински изделия и храни”, подлинк „Лекарствени продукти“ е публикуван актуализиран Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 17 септември 2021 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 252 легла за активно лечение към 12 септември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 984; от пациенти с COVID-19 са заети 4583; незаетите легла за активно лечение са 25 268.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 487 легла за активно лечение към 5 септември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 186; от пациенти с COVID-19 са заети 3961; незаетите легла за активно лечение са 27 301.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - www.nhif.bg, линк „Лекарства, медицински изделия и храни“, подлинк „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на медицински изделия“, е публикувана „Покана към производителите или търговците на едро с медицински изделия и/или техните упълномощени представители, за участие в процедурата по определяне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ, извън стойността на клиничните пътеки“


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 465 легла за активно лечение към 29 август 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 510; от пациенти с COVID-19 са заети 3524; незаетите легла за активно лечение са 25 955.


На районните здравноосигурителни каси (РЗОК) е дадено указание, при заявено желание от страна на изпълнителите на СИМП, отговарящи на условията по сега действащата Методика, да организират сключването на анекси към договорите им по всяко време, когато са подадени заявителните документи. Според сега действащата Методика изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ: медицински център, разполагащ с образна диагностика и лаборатория или диагностично-консултативен център, могат да сключват договор за работа и да получават ежемесечно заплащане за работа при неблагоприятни условия, ако отговарят на следните изисквания:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 429 легла за активно лечение към 22 август 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 497; от пациенти с COVID-19 са заети 2086; незаетите легла за активно лечение са 27 932.


За периода 01.07.2021 г. – 31.07.2021 г. са извършени общо 1710 бр. проверки на изпълнители на болнична медицинска помощ, извънболнична медицинска помощ, извънболнична дентална помощ и аптеки. Длъжностни лица, служители на НЗОК, са извършили 95 бр. проверки, а останалите 1615 бр. са осъществени от контролните органи на 28 -те РЗОК.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 163 легла за активно лечение към 15 август 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 447; от пациенти с COVID-19 са заети 1656; незаетите легла за активно лечение са 26 716.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 163 легла за активно лечение към 8. август 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 324; от пациенти с COVID-19 са заети 1051; незаетите легла за активно лечение са 26 839.