phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 744 легла за активно лечение към 26 юни 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 823; незаетите легла за активно лечение са 26 921.


Днес, 27 юни 2022 г., в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се състоя пресконференция по повод преминаване на процеса по договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), както и техните ремонти от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към НЗОК от 1 юли т.г. Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, очерта бизнеспроцесите, които ще осигурят безпрепятственото функциониране на системата и посочи основните стъпки в подготовката на институцията за осъществяване на новата функция.


Както беше съобщено, от 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности за хората с увреждания. Касата предостави и подробна информация за стъпките, които трябва да направят хората с увреждания, за да получават необходимите им пособия в общия случай.


От 1 юли 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата.


Във връзка с проведен семинар (16 и 17 юни 2022 г.) за служителите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) на тема „Договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) от НЗОК от 01.07.2022 г.“, на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в линк „Лекарства, мед. изделия, храни и помощни средства“, подлинк „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания“ е публикувана презентацията, представена на форума.


От днес (20.06.2022 г.) стартира процесът по сключване на договори за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число - изработване и ремонт, заплащани/доплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).


На 16 и 17 юни 2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) организира семинар за служителите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) на тема „Договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) от НЗОК от 01.07.2022 г.“, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 639 легла за активно лечение към 12 юни 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 019; незаетите легла за активно лечение са 25 620.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 639 легла за активно лечение към 05 юни 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 844; незаетите легла за активно лечение са 26 795.


Във връзка с постъпило писмо от Министерството на здравеопазването относно по-ранно стартиране на модула за електронни направления за хоспитализация в НЗИС, НЗОК, съвместно с Информационно обслужване АД, са в готовност в спешен порядък да адаптират информационните системи, така че ЛЗБП да могат да отчитат издадените електронни направления за хоспитализация.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 474 легла за активно лечение към 29 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 412; незаетите легла за активно лечение са 26 062.


В срок до 3 работни дни, считано от днес (31.05.2022 г.), съгласно чл. 63, ал. 1 и 3 от Наредба № 7/31.03.2021 г. участниците в процедурата, заявили съответни групи ПСПСМИ/подгрупи/групи по технически изисквания, писмено заявяват пред НЗОК желанието си съответното/ите ПСПСМИ, вписано/и в двустранния протокол – приложение № 9, да бъде/бъдат заплащано/и от НЗОК, като подават декларация – приложение № 7.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 480 легла за активно лечение към 22 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 439; незаетите легла за активно лечение са 25 041.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 570 легла за активно лечение към 15 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 015; незаетите легла за активно лечение са 24 555.