phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Управителят на Националната здравноосигурителна каса – проф. д-р Петко Салчев, отправи покана за среща към Националното сдружение на частните болници, Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Асоциацията на университетските болници и Българската болнична асоциация във връзка с изразеното от тях несъгласие с решенията на Надзорния съвет на НЗОК от 16 декември 2021 г. по т. 1 от дневния ред – „Утвърждаване на месечни и индикативни стойности за дейностите в болнична медицинска помощ за дейност месец декември 2021 г. (плащане м. януари 2022 г.) и индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги, за дейност м. ноември и м. декември 2021 г. (плащане м. януари и м. февруари 2022 г.)“.


Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 13.01.2022 г.:


Във връзка с публикуваната в медиите декларация на Националното сдружение на частните болници, Българската болнична асоциация, Асоциацията на университетските болници и Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, които изразяват опасенията си, че ще бъдат изправени пред „сериозни финансови затруднения заради намалените си бюджети“, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предоставя следната информация:


Във връзка със запитвания от лечебни заведения, оказващи болнична медицинска помощ, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заявява, че определената месечна стойност за дейност през м. декември 2021 г. е на база реално извършената дейност през 2021 г., повлияна от епидемичната обстановка и лечението на пациенти с COVID-19.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 137 легла за активно лечение към 09 януари 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 977; от пациенти с COVID-19 са заети 5310, незаетите легла за активно лечение са 26160.


Във връзка с публикация във вестник „24часа“ от 7 януари 2022 г., озаглавена „Проучване: Смъртността сред родилките в България спрямо ЕС е средна, към висока“, правим следното уточнение:


Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 07.01.2022 г.:


Във връзка с писмо от Българския лекарски съюз (БЛС) с изх. № 3 от 05.01.2022 г. , Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заявява, че е изплатила всички средства на договорните си партньори от ПИМП и СИМП, с изключение на договорните партньори на РЗОК - Добрич.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 152 легла за активно лечение към 02 януари 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 14 205; от пациенти с COVID-19 са заети 4173, незаетите легла за активно лечение са 33 947.


Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 31.12.2021 г.:


Министерският съвет стартира шест-месечна програма, която има за цел да насърчи българските пенсионери и гражданите в пенсионна възраст да се ваксинират срещу COVID-19, тъй като хората във възрастовата група над 65 години са най-застрашени от тежко протичане на заболяването.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 152 легла за активно лечение към 26 декември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 14 686; от пациенти с COVID-19 са заети 3 575, незаетите легла за активно лечение са 33 466.


І. През 2021 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) потвърди средства за заплащане в национален мащаб в общ размер на 3 989 млн. лв. за изпълнителите на медицинска и дентална помощ, както следва:


С оглед усложнената епидемична обстановка в страната и съвпадането на двете имунизационни кампания – срещу COVID -19 и срещу сезонен грип, което води до отлагане на прилагането на грипни ваксини и невъзможност за прилагане ваксинопрофилактика за целевата група – лица, навършили 65 - годишна възраст, в срока, заложен в Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. – до 31 декември за всяка година от действието на Националната програма, срокът за извършване на имунизации се удължава до 31 януари 2022 г.