НЗОК подписа с БЛС и БЗС Анексите към НРД за медицински дейности и НРД за дентални дейности

20/02/2024

 

Днес, 20 февруари 2024 г., Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) подписа с Управителните съвети на Български лекарски съюз (БЛС) и Български зъболекарски съюз (БЗС)  анексите към „Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023 – 2025 г.“ (Анекс на НРД за МД 2023 г.-2025 г.)   и „Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г.“ (Анекс на НРД за ДД 2023 г.-2025 г.).

Двата документа бяха приподписани от здравния министър проф. д-р Христо Хинков.

Всеобща е оценката, че работата на експертните групи от страна на НЗОК и двете съсловни организации при подготовката на измененията и допълненията на двата договора преминаха в режим на равнопоставен диалог и конструктивизъм.

 Страните бяха обединени около целта  за създаване на условия за осигуряване на достъпна и своевременна медицинска помощ и дентална помощ на здравноосигурените лица  и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК , за възможността да предоставят качествени медицински и дентални дейности, професионално и на високо ниво за пациентите в страната.

В хода на преговорите за Анекс към двата договора дейността на преговарящия екип от НЗОК се осъществяваше съобразно стратегическите насоки на политиката по финансиране на медицинската и дентална дейност, действащата нормативна разпоредба, както и здравната политика, водена от правителството.

Анексите към двата договора създават гаранции и предвиждат механизми публичните средства за здраве да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като чрез нормативната уредба са създадени и въведени необходимите условия, които гарантират предвидимост, балансираност и стабилност на системата на здравеопазване в страната.

Анексът  към НРД за МД за 2023 г.-2025 г. – с тежест към извънболничната помощ

Благодарение на взаимното разбиране, подпомагане и анализ на процесите по време на преговорите с БЛС, анексът гарантира редица улеснения за здравноосигурените лица до медицинска помощ; повишаване на цените на редица медицински дейности; нови подходи при  отчитане и заплащане на извършената дейност.

Най-важните моменти от договореното са:

В извънболничната медицинска помощ:

 • Улеснява се достъпът до ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), като се премахва разрешителният режим за това образно изследване. Така значително се увеличава възможността тежки заболявания да се открият много по-рано и пациентът да бъде насочен за лечение още в най-ранния стадий на болестта. Изследването ще се назначава от специалистите в СИМП и за него няма да се налага да чака с месеци.
 • 11 амбулаторни еднодневни процедури ще заменят клинични пътеки и така няма да се налага хоспитализация в болнично заведения на  пациентите.
 • Промените и допълненията за изследвания и профилактични прегледи засягат на практика всички възрастови групи. Така жените от 30 до 50 години ще могат на всеки 2 години да правят ехография на млечна жлеза, от 45 до 69 – мамография на млечна жлеза на 2 години, а при тези с риск – всяка година. Вече и жените над 69 имат право на профилактичен преглед веднъж на 3 години.
 • Променя се възрастта за изследване на туморен маркер при мъжете от 50 на 40 години.
 • На всеки пет години всички имат право на профилактични прегледи с разширен пакет от лабораторни изследвания, което на практика означава, че хората, навършили 40-годишна възраст, на всеки пет години след това, към годишните профилактични прегледи ще могат да направят изследване за хепатит B и С – инфекции, които имат сериозни последици и водят до чернодробни усложнения, цироза и чернодробна недостатъчност.
 • Нов акцент при профилактиката в детска възраст е възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването, което става все по-разпространено сред децата. В изследването на кръвта, на липиди има заложен и холестерол при децата на половин година, на една и на 15 години.

В болничната  медицинска помощ:

 • Увеличава се болничният престой при лечението на инсулти, като пациентите ще бъдат хоспитализирани за по-дълъг период - 10 дни, а не както досега – 4 дни, докато се организира тяхното продължаващо лечение. Така за първи път се решава един социален проблем - минимален и максимален болничен престой в отговор на очакванията на обществото за лечението на инсулт.  
 • Лечението и проследяването на онкологично болни пациенти по клиничните пътеки и процедури ще бъде без ограничения и се включва към дейностите, за които се определят индикативни стойности (като  раждане и хемодиализа), заплащани от НЗОК.
 • Палиативните грижи за пациентите с онкологични заболявания ще бъдат 30 дни.
 • Договорена е и процедура за разглеждане на неотчетена дейност, поради форсмажорни обстоятелства.

Бюджетни параметри на Анекса  към НРД за МД за 2023 г.-2025 г.

 • В извънболничната помощ увеличението на цените на дейностите е считано от 01.01.2024 г. и е среднопретеглено с 23,4% за първичната помощ, със 17,3% за специализираната извънболнична помощ, а за медико-диагностични дейности среднопретегленото увеличение е с 22.2%.
 • Цената на профилактичните прегледи за общопрактикуващите лекари ще бъде 34 лв., като е определено допълнителното заплащане на цена от 5 лв. за отчетените годишни профилактични прегледи за възрастни за периода м. януари – м. ноември на съответната година. Заплащането получава изпълнител на ПИМП, при който процентът на обхванатите с годишни профилактични прегледи над 18 г. надвишава 53% и при достигане на по-голям обем, цената ще бъде 39 лв.
 • За изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ е договорено  допълнително заплащане за дейността, която е извършена в амбулаторията на лечебното заведение, с регистриран адрес на практиката в населено място в труднодостъпни и отдалечени райони. Договорени са по голям брой  прегледи за профилактика при ПИМП и специализирани прегледи и консултации в СИМП.
 • Запазва се размерът на средствата на месечната стойност за изпълнителите на извънболнична медицинска помощ за заплащане по Методиката за финансиране осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината (ПИМП- 750 хил. лв., СИМП – 100 хил. лв., МДД – 100 хил. лв.).
 • В болничната медицинска помощ (БНМ) е договорено значително повишение на цените на всички трудни за изпълнение с подценени цени дейности. Над 50% е договореното увеличение при еднодневните амбулаторни процедури, което дава възможност леките случаи да бъдат обработвани в амбулаторни условия или в диагностично-консултативни центрове. Процедурата „Малки хирургични интервенции“ е една от тях и се изпълнява при всички хирургични специалности. Ако пациентът има нужда от малка оперативна интервенция, няма да бъде хоспитализиран, като например при гастроскопиите и колоноскопиите.
 • Договорено е в случаите, когато е приет пациент с комбинирана травма, при която се налага да му бъдат извършени хирургически интервенции по повече от една клинична пътека и от обхвата на повече  от една клинична специалност, след проверка от НЗОК/РЗОК ще се заплаща 100% от стойността на клиничната пътека, по която се извършва лечението и 80% от стойността на останалите клинични пътеки, по които са извършени основни процедури.
 • Заложени са, считано от 1 март 2024 г., високи ръстове в цените за детско и майчино здравеопазване, ръстове на цените над 20% в хирургичните дейности, анестизиология и интензивно лечение, с над 10 % в ендокринология, кардиология, пневмология, нефрология, дерматология, неврохирургия, инфекциозни болести и др., като среднопретегленото увеличение на база отчетените обеми на исторически принцип възлиза общо на 10%.

 • Предвидени са периодите на извършване на дейността за изпълнителите на БМП, след които се извършва анализ на отчетеното изпълнение и може да се приложи корекция на месечните стойности по сключените им договори в съответствие с параметрите на средствата по бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания за БМП на национално ниво, както следва: декември 2023 г. - февруари 2024 г., март - август 2024 г. и септември - ноември 2024 г.

 • Предвижда се за дейност от м. март 2024 г. стойностите по Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2024 г. да се определят по различен ред за дейности в БМП - КП и АПр  (за раждане и здрави новородени, за хемодиализа, за диагностика и лечение на онкологични и хематологични заболявания, за лъчелечение, за позитронно-емисионна томография с компютърна томография (РЕТ/СТ), за еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография (SPECT/CT) на хибриден скенер).
 • В подкрепа на иновациите в медицината се въвежда определяне на средства по договорите с изпълнителите на БМП за асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания, в рамките на отделни месечни стойности по приложение № 2 към договорите на изпълнителите на БМП.
 • Постигната е договореност с БЛС в чл. 411 да се създаде нова ал. 3 , със следното съдържание: “ В случай на недостиг на средства по бюджета на НЗОК за 2024 г., формираната отрицателна стойност по реда на чл. 410, ал. 9 към 31.12.2024 г. от изпълнители на БМП не се прехвърля като задължение на НЗОК за компенсиране на месечни стойности през 2025 г.“
 • Въвежда се нов ред за случаите, когато при отчитане от лечебното заведение – изпълнител на БМП,  ежедневните файлове са подадени, но не са приети от информационната система на НЗОК в сроковете по ал. 5 и 8, поради настъпили форсмажорни обстоятелства, тази дейност да се заплаща след приключване на производството по проверка от комисиите в РЗОК и НЗОК и потвърждаване на форсмажора.
 • Въвеждат се нови текстове, по които да се определят изискванията на чл.397 от НРД,  касаещи основните трудови възнаграждения и съотношението между максималното и минималното възнаграждение на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, като срокът за привеждане в съответствие с КТД на заплатите на медицинските специалисти се удължава до 01.06.2024 г. Предвидени са и съответните санкции за изпълнители на БМП при неспазване на разпоредбите на чл. 397 от НРД за медицински дейности, както и условието за изпълнителите на БМП, включени в списъка по реда на Методиката за финансиране осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения за които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината (Методиката), (определена месечна стойност за разпределяне от 2 500 хил. лв. на месец), както и определените с Наредба по чл. 81 от ЗЗ за приоритетни многопрофилни болници, (определена месечна стойност за разпределяне от 2 500 хил. лв. на месец) да получават заплащане на средствата по Методиката , само ако са отчели оказаната от тях медицинска помощ по договора си с НЗОК за съответния месец и са изпълнили задълженията си по чл. 397.
 • За изпълнителите на БМП, включено в списъците за финансиране по реда на Методиката се определят броят на заетите щатни бройки от ведомостта за заплащане на възнаграждения на медицински персонал на пълно работно време, назначени на трудов договор и работещи в клиника/отделения по договора с НЗОК, като се определя една точка за една щатна бройка медицински персонал.
 • В обобщение: С Анекса към НРД за МД за 2023 г. – 2025 г. се въвеждат промени, които отговорят от една страна на очакванията на обществото за разрешаването на различни социални проблеми, а от друга подкрепят иновациите и са от полза и за пациентите и лекарите. В рамките на заложените за 2024 г. бюджетни средства се гарантира предвидимост и стабилност на системата на здравеопазване в страната.

Анексът към НРД за ДД за 2023 г.-2025 г. – акцент е финансирането на изработката на тотални зъбни протези  през 2024г.

 • Договорено е увеличение на цените на всички денталните дейности в сила от 01.01.2024 г. с 14%, както и доплащането от пациента при „Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни“ от 1,80 лв., което се включва  в стойността заплащана от НЗОК.
 • Договорените цени и обеми са в рамките на средствата за здравноосигурителни плащания за ДП по ЗБНЗОК 2024 г., за които ще се извърши доплащане след 1 март 2024 г.
 • Съгласно заложените средства в ЗБНЗОК 2024 г. от 3 000 хил. лв. за заплащане изработката на медицинско изделие „тотална зъбна протеза“, бяха договорени 49 382 бр. дейности за изработка на горна и долна цяла плакова зъбна протеза и цена от 60,75 лв. заплащана от НЗОК.
 • Тази дейност е включена в дейността на лекаря по дентална медицина като:

„Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени лица, в т.ч. контролни прегледи“, като :

 1. в т. ч. „Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза за период от 4 години, в т.ч. и контролни прегледи до два месеца след поставяне на протезата“
 2. в т. ч. „Изработка на медицинско изделие тотална горна цяла плакова зъбна протеза“
 3. в т. ч „Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза за период от 4 години, в т.ч. и контролни прегледи до два месеца след поставяне на протезата“
 4. в т. ч. „Изработка на медицинско изделие тотална долна цяла плакова зъбна протеза“
 • Изработка на медицинско изделие тотална долна цяла плакова зъбна протеза ще се заплаща от 1 май 2024г. , като НЗОК и БЗС се задължават да приемат по реда на чл. 54 от ЗЗО Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023-2025 г., с който да регламентират начина на предписване/назначаване от страна на лекаря по дентална медицина на изработката на медицинско изделие тотална зъбна протеза и цената, заплащана от пациента за тази изработка.

 

 

 

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии