От 01.04.2024 г. НЗОК заплаща с повишено ниво на реимбурсиране лекарствени продукти за сърдечносъдови заболявания

01/04/2024

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща от месец април т.г. с повишено ниво на реимбурсиране лекарствени продукти от над 50 международни непатентни наименования (INN), предназначени за лечение на сърденосъдови заболявания. Това ще намали значително финансовото натоварване за пациентите с тези социално значими заболявания.

Във връзка с  актуализация на Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приложение №1 на ПЛС) и актуализация на „Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“(Списъка), на интернет страницата на НЗОК, рубрика „Лекарства и аптеки”, подрубрика „Списъци с лекарствени продукти“ е публикуван Списъка.     

В него са отразени и промените за лекарствените продукти, за които има повишено ниво на заплащане, съдържащи една моносъставка, принадлежащи към международни непатентни наименования: Digoxin; Methildigoxin; Propafenone; Flecainide; Amiodarone; Pentaerithrityl; Isosorbide dinitrate; Isosorbide mononitrate; Molsidomine; Trimetazidine; Ivabradine; Clonidine; Moxonidine; Rilmenidine; Prazosin; Doxazosin; Hydrochlorothiazide; Chlortalidone; Indapamide; Furosemide; Torasemide; Spironolactone; Eplerenone; Propranolol; Sotalol hydrochloride; Metoprolol; Atenolol; Bisoprolol hemifumarate; Nebivolol; Carvedilol; Amlodipine; Felodipine; Nifedipine; Lacidipine; Lercanidipine hydrochloride; Verapamil Hydrochloride; Diltiazem; Enalapril; Lisinopril; Perindopril; Ramipril; Fosinopril; Trandolapril; Zofenopril calcium; Losartan; Eprosartan; Valsartan; Irbesartan; Candesartan; Telmisartan; Olmesartan и предназначени за лечение на заболявания с МКБ-кодове, за които същите са включени в Приложение №1 на ПЛС: I11.0; I11.9; I12.0; I12.9; I13.0; I13.1; I13.2; I20.0; I20.1; I20.8; I20.9; I25.5; I47.1; I48; I50.0; I50.1.

Във връзка с настъпилите промени в Интегрираната информационна система на НЗОК, са извършени необходимите действия, които да позволят за всички здравноосигурени лица с предписани лекарствени продукти от INN, на които всички показания попадат в обхвата на заболяванията, за които се извършва промяната, активните електронни предписания, издадени преди 01.04.2024 г. да се отпускат с повишеното ниво на реимбурсиране и да не се налага посещение при общопрактикуващия лекар в срока на валидност на електронното предписание.

 За лекарствените продукти от международни непатентни наименования (INN) - Atenolol; Chlortalidone; Flecainide; Furosemide; Metoprolol; Propranolol; Sotalol; Spironolactone; Torasemide; Verapamil, за които не всички показания са в обхвата на промяната на нивото на заплащане, съществуващият НЗОК код се запазва за диагнози, които се заплащат частично, а за заболяванията с увеличеното ниво на заплащане са създадени нови кодове. Само в тези случаи, ако здравноосигурените лица имат активно електронно предписание, издадено преди 01.04.2024 г. за някои от горепосочените лекарствени продукти и е с диагноза, за която съответният лекарствен продукт се реимбурсира с ниво на заплащане 100%, предписанието му ще е валидно за изпълнение, но по реда на заплащане от НЗОК до 01.04.2024 г. (т.е. частично). В тези случаи е необходимо здравноосигурените лица да бъдат уведомени, че ако желаят да се възползват от новото, по-високо ниво на реимбурсиране, могаг да посетят общопрактикуващия си лекар. След анулиране на вече издаденото предписание, ОПЛ следва да издаде ново електронно предписание, съответно с нов НЗОК код, на конкретния лекарствен продукт.

С цел безпроблемно изпълнение и отчитане на издадените преди 01.04.2024 г. електронни предписания, които в резултат на повишаване на нивото на заплащане на 100% на лекарствените продукти, предназначени за лечение на сърдечно-съдови заболявания съдържат едновременно частично и напълно платени лекарствени продукти, е създадена техническа възможност те да се изпълняват в аптечните софтуери.

Във всяко едно международно непатентно наименование (INN) има поне един напълно безплатен за пациента лекарствен продукт. Съобразно редът за определяне на референтна стойност и нивото на заплащане на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, продуктът с най-ниска цена на търговец на едро (при 100% ниво на реимбурсиране), в резултат на прилагане на вътрешно ценово рефериране в рамките на всеки INN, определя референтната стойност и нивото на заплащане в стойност за същия INN.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии