phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са публикувани нови образци на заявления за издаване на документи съгласно Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (обн., ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.) както следва:
 
- заявление за издаване/изискване на формуляр S041 (формуляр Е 104) – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в различни държави от ЕС“;
 
- заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава – формуляр S1/S072 – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Пребиваване на здравноосигурените лица в друга държава от ЕС“;
 
- заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава – формуляр S1/S072 – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Пребиваване на здравноосигурените лица в друга държава от ЕС“;
 
- заявление за издаване на разрешение за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване в ЕС – формуляр S2 – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Планово лечение в друга държава от ЕС“;
 
- декларация/declaration  при кандидатстване на осигурени лица за получаване на разрешение за планово лечение в друга държава от ЕС  за сметка на НЗОК – формуляр S2 - секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Планово лечение в друга държава от ЕС“;
 
- заявление за издаване на удостоверение за временно заместване на Европейска здравноосигурителна карта - секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Заявление за издаване на европейска здравноосигурителна карта“.