phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

За лечение на български здравноосигурени граждани в чужбина за периода 1 януари - 31 март 2020 г.,  Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е възстановила 22 384 000 лв. на други държави членки на Европейския съюз (ЕС), страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария, както и по двустранни спогодби, както следва:
 
7 223 000 лв. - за оказана спешна и неотложна помощ, оказана срещу Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение, временнно заместващо (УВЗ) ЕЗОК;
4 624 000 лв. - за планово лечение с формуляр S2;
10 537 000 лв. - за лечение с формуляри за регистриране в здравноосигурителна институция в друга държава членка на ЕС (Регистрация за осигуряване на здравни грижи, която позволява на български граждани и техните семейства, които се осигуряват в България, но живеят в страна членка на ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария или трети страни, с които България има двустранни спогодби, да се ползват с правата на местните задължително здравноосигурени лица).
 
Заплатената от НЗОК сума е срещу издадени от институцията удостоверителни документи за упражняване на здравноосигурителни права през предходни отчетни периоди.
 
За периода 1 януари – 31 март 2020 г. в ЦУ на НЗОК са изготвени 1 792 бр. удостоверителни документи в съответствие с европейските Регламенти, свързани с упражняването на здравноосигурителни права в трансгранични ситуации – европейски формуляри, двуезични формуляри по действащи двустранни договори за социално осигуряване с включено в обхвата им здравно осигуряване (спешна и неотложна помощ, обезщетения за болест (в натура), при трудови злополуки или професионални болести при пребиваване извън компетентната държава на осигуряване).
 
В съответствие с европейските регламенти и координацията на системите за социална сигурност  за същия период са издадени общо 124 формуляра S2 за планово лечение в лечебни заведения на територията на държави членки на ЕС. Най-голям брой от издадените формуляри са за планово лечение в Германия, последвано от Австрия и Франция.
 
Отговорите на запитвания на здравноосигурени граждани и на институции са 284, в т.ч. и едно на Омбудсмана на Р България.