phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 498 легла за активно лечение към 29 ноември 2020 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 358; от пациенти с COVID-19 са заети 6 648; незаетите легла за активно лечение са 26 140. За да видите справката, отворете цялата новина.


Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка


В съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в меню ЗА НЗОК, линк ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДКТИ ПО ЗДОИ, е публикувана информация за потреблението на лекарствени продукти за м. октомври 2020 г., както следва:


Към 22.11.2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 474 легла за активно лечение. От информационната система на НЗОК е видно, че от общия брой договорени легла са заети 22 072, от които от пациенти с COVID-19 заетите са 6 183. Незаетите легла за активно лечение към 22.11.2020 г. са 26 402. Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, като промяната в легловата база е динамична. За да видите справката, отворете цялата новина.


Към 15.11.2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 524 легла за активно лечение. От информационната система на НЗОК е видно, че от общия брой договорени легла са заети 21 391, от които от пациенти с COVID-19 заети са 5 618. Незаетите легла за активно лечение към 15.11.2020 г. са 27 133. За да видите справката, отворете цялата новина.


На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в меню „Лекарства, медицински изделия и храни“, подменю „Медицински изделия и диетични храни“, линк: „Медицински изделия и диетични храни прилагани в извънболничната медицинска помощ“ или на следния линк www.nhif.bg/page/1491 е публикувано „Указание № РД-16-64/13.11.2020г. за изменение и допълнение на указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК № РД-16-36/29.04.2020 г.“.


Към 13 ноември 2020 г., съгласно „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз“ (№ РД-НС-01-2/20.10.2020 г.), НЗОК е изплатила на 55 лечебни заведения за болнична медицинска помощ 10 993 089 лв. за отчетена, но незаплатена дейност за периода на 2015 г. и 2016 г.


За да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изготви Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.


При прилагане за трето тримесечие на 2020 г. на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2020 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е установила превишения по основни групи лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК, за третото тримесечие на 2020 г. спрямо условните бюджети по тримесечия.


Във връзка с публикуваната на сайта на НЗОК / https://www.nhif.bg/page/146/ „ ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2021 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“


Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната от разпространението на COVID-19, с цел облекчаване на административния режим и осигуряване на възможност за оперативно управление от страна на директорите на лечебните заведения за болнична помощ на легловия фонд относно приема на пациенти, считано от дата на дейност 02.11.2020 г. НЗОК ще извършва контрол на заетостта на леглата в рамките на ниво лечебно заведение (т.е. на база на всички легла, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК), а не както досега на ниво отделение и структури в съответното ЛЗБП. Това се отнася и за клинични процедури № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и № 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“.


Това бе решено на работна среща днес, 30 октомври 2020 г., в Търговище, между управителя на Националната здравноосигурителна каса – проф. д-р Петко Салчев, директора на районната здравноосигурителна каса (РЗОК) в Търговище – Емил Стоянов и представителите на районната здравна инспекция (РЗИ) в Търговище – д-р Мариян Кючуков и д-р Марин Йовов. Срещата бе инициирана по повод утежнената епидемична обстановка в област Търговище.