phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати на Българския лекарски съюз (БЛС) следния Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г. (Обн., ДВ, бр.7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г., попр., бр.16 от 24.02.2020 г., изм. и доп., бр.18 от 28.02.2020 г., в сила от 1.03.2020 г., бр. 36 от 14.04.2020 г., бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.).


Във връзка с проведената на 3 юли 2020 г. среща между Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) и ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС), НЗОК подготви и изпрати на БЛС Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020-2022, както следва:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е констатирала превишения по основни групи лекарствените продукти, реимбурсирани от НЗОК, за първото тримесечие на 2020 г. и съответното на 2019 г.