phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), рубрика ЗА БОЛНИЦИ, подрубрика – „Указания“, са публикувани “Условия и ред в изпълнение на §1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз - № РД-НС-01-2/20.10.2020 г."


Уважаеми колеги, уважаеми договорни партньори на Националната здравноосигурителна каса, приемете моите най-сърдечни поздрави по повод Деня на българския лекар, който отбелязваме днес - 19 октомври. Едва ли някой би оспорил, че нашата професия е по-различна от всички останали, защото е посветена на опазването на най-висшата човешка ценност – Живота. От нас се изисква не просто професионализъм и постоянно усъвършенстване, но и голямо интелектуално усилие, готовност за бързи решения и светкавични действия тогава, когато и секундите са решаващи.


В съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация (последно изм. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.) на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика "ЗА НЗОК", линк "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЗДОИ" или на електронен адрес https://www.nhif.bg/page/2229, е публикувана следната информация (данните са за поредния месец):