phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

НОВИНИ ОТ НЗОК

Уведомяваме Ви, че в рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на медицински изделия“, са публикувани: 1. Списък с допуснатите до договаряне участници и съответните групи, за които са допуснати в процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща за медицински изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ за 2020 г. 2. График за отваряне ценовите предложения на участниците, заявили групи медицински изделия по чл. 21, ал.4, т. 4, буква "в" от Наредбата по чл.30а от ЗМИ.


Уведомяваме Ви, че на официалната интернет страница на НЗОК, в рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на диетични храни за специални медицински цели“, е публикувана Покана до производителите и вносителите на диетични храни за специални медицински цели или упълномощени техни представители за участие в  процедурата по съставяне на списък по чл. 18, ал. 2 от Наредба № 10 от 24.03.2009 г., заедно с приложени образци на документи за участие.


Във връзка със запитвания от пациентски организации и медии, управителят на НЗОК, д-р Дечо Дечев, е изпратил следното писмо до министъра на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев: