phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ ХОСПИТАЛИЗАЦИИ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ С НЗОК, ЗА МЕСЕЦ ЮНИ И ЮЛИ – 2019 И 2020 г., В Т.Ч. И ПАЦИЕНТИ С COVID-19


На среща днес, 22. юли 2020 г., между ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и директорът на МБАЛ „Св. Мина“ в Пловдив, проф. Петър Петров, бе договорено подписването на анекс към договора на лечебното заведение с РЗОК-Пловдив по клинична пътека 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“. По клиничната пътека ще бъдат лекувани само пациенти с доказан COVID 19, които са насочени за хоспитализация от РЗИ.


Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати на Българския лекарски съюз (БЛС) следния Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г. (Обн., ДВ, бр.7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г., попр., бр.16 от 24.02.2020 г., изм. и доп., бр.18 от 28.02.2020 г., в сила от 1.03.2020 г., бр. 36 от 14.04.2020 г., бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.).