phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка


В съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в меню ЗА НЗОК, линк ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДКТИ ПО ЗДОИ, е публикувана информация за потреблението на лекарствени продукти за м. октомври 2020 г., както следва:


Към 22.11.2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 474 легла за активно лечение. От информационната система на НЗОК е видно, че от общия брой договорени легла са заети 22 072, от които от пациенти с COVID-19 заетите са 6 183. Незаетите легла за активно лечение към 22.11.2020 г. са 26 402. Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, като промяната в легловата база е динамична. За да видите справката, отворете цялата новина.