phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

 
По повод зачестили публикации в медиите относно възможността за заплащане на лечение в чужбина при лица над 18 години, както и последните публикации за отказ от страна на НЗОК за заплащане на лечението на В.Н.Н. - К., предоставямe следната информация:
 
  1. В Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (Наредбата)  са регламентирани условията и редa за одобряване, ползване и заплащане на лечението на българските граждани за медицински и други услуги, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и извън медицинските услуги по чл. 82, ал. 1 от Закона за здравето.
В обхвата на Наредбата по отношение на заплащането на лечение на лица над 18 години се включва:
 1.  трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина;
 2. лечение в чужбина, извън трансплантацията, което не е включено в обхвата на задължителното здравно осигуряване, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в Република България, когато същият се прилага в чужбина и е с доказана ефективност на лечението в световната медицинска практика;
 3. участие на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури и трансплантации в лечебни заведения на територията на Република България в случаите, когато няма български медицински специалисти и/или такива с опит в съответната област и/или това е необходимо за лечебния процес.
По реда на Наредбата за лица над 18 години не се заплаща за:
1. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, които могат да бъдат извършени своевременно в Република България;
 2. експериментални методи на лечение и трансплантация, както и за методи, по които по силата на нормативен акт е недопустимо да бъде извършвано лечение или друга медицинска дейност;
 3. методи на лечение и трансплантация, които не са в съответствие със законодателството на държавата по местолечението или с въведените от нея стандарти или насоки относно качеството и безопасността на лечението;
 4. лечение на заболявания, дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки и други медицински дейности, които са в обхвата на задължителното здравно осигуряване и/или се заплащат от НЗОК, и/или са от компетентността на НЗОК на отделно основание, в това число и в случаите, когато е заявено извършването им в държава извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
 5. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, за които са приложими други финансови механизми за заплащане, предвидени в друг нормативен акт или в действащи международни договори, по които Република България е страна, в национални или регионални програми или се финансират от държавния или общинските бюджети;
 6. дейности, за които не е получено предварително одобрение по реда на тази Наредба;
7. дейности, за които на отделно основание се установи приложимост на правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване;
8. закупуване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, извън случаите по чл. 5, ал. 3;
9. потребителски такси, хонорари и други допълнителни плащания, предвидени за сметка на пациента, съгласно законодателството и/или практиката на съответната държава, както и за транспорт, престой, придружител и др.
Националната здравноосигурителна каса е органът, пред който се осъществява процедурата по заявяване на искане за одобряване на заплащането на медицински и други услуги по реда на Наредбата
Задължително изискване да  бъде одобрено заплащането на лечение в чужбина е същото да не може да се извърши своевременно в лечебни заведения на територията на Република България. Това изискване е основание всяко постъпило в НЗОК заявление в медицинската си част да бъде разгледано от външни експерти, водещи специалисти по профила на конкретното заболяване или профилна комисия по трансплантология, в случаите, отнасящи се до заявено заплащане за трансплантация в чужбина. Експертите предоставят доклади относно възможността/респ. невъзможността заявеното за заплащане лечение да бъде проведено у нас. Въз основа на представените в НЗОК доклади от външни експерти/профилна комисия по трансплантология се взема окончателно решение по конкретното заявление.
 
  1. В тази връзка представяме хронологията и мотивите за отказ от заплащане на заявеното лечение в чужбина от В.Н.Н. – К.:
 
  1. Производството е образувано по заявление с вх. № Е113-02-22/13.04.2021 г.
  2. С писмо с вх. № Е113-02-22/29.04.21г. заявителят уведомява за влошено здравословно състояние без приложена към него медицинска документация. Мотивираното предложение с вх. № Е113-02-22/11.05.21 г. по чл. 20 от Наредбата за издаване на заповед за отказ от заплащане на заявената медицинска услуга по заявление с вх. № Е113-02-22/13.04.2021 г. от В. Н. Н.  – К. не е прието от Управителя на НЗОК и преписката е разгледана повторно на основание чл. 21, ал. 4 от Наредбата при разширен състав на външни експерти -  Експертния съвет по медицинска специалност „Клинична хематология“, създаден със заповед на министъра на здравеопазването
  3. На базата на предоставената медицинска документация становището на Експертния Съвет по клинична хематология (вх. № Е113-02-22/20.05.21 г. ) е, че лечението на пациентката може да бъде проведено във всеки един от центровете в България, извършващи трансплантация на хемопоетични стволови клетки, след актуална оценка на статуса на пациентката по отношение на основното хематологично заболяване (НХЛ) и съпътстващите заболявания.
  4. Заповедта за отказ съдържа следните мотиви:
В конкретния случай не са налице нормативно определените предпоставки за заплащане на услуги при условията и по реда на Наредбата. Съгласно чл. 6, т. 1,  т. 4 и т. 5 от Наредбата не се заплаща за лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантацията органи и клетки, които могат да бъдат извършени своевременно в Република България, лечение на заболявания, дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, и други медицински дейности, които са в обхвата на задължителното здравно осигуряване и/или се заплащат от НЗОК, и/или са от компетентността на НЗОК на отделно основание, в това число и в случаите, когато е заявено извършването им в държава извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, както и за лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, за които са приложими други финансови механизми за заплащане, предвидени в друг нормативен акт или в действащи международни договори, по които Република България е страна, в национални или регионални програми, или се финансират от държавния или общинските бюджети.
         Съгласно доклад от Профилна комисия по трансплантология предложеният терапевтичен подход следва да бъде приложен в лечебни заведения, разполагащи с високотехнологичната апаратура Spectra optia на територията на Република България като СБАЛХЗ ЕАД и МБАЛ „Света Марина“- Варна и лечението може да бъде проведено в същите лечебни заведения, като прилагането на високодозова химиотерапия при пациенти с лимфом, непостигнали пълна ремисия, се осъществява рутинно. Лечението се извършва по КП №243 „Диагностика и лечение на лимфоми“,  а Автоложна СТК се заплаща от бюджета на Министерство на здравеопазването. 
В становището на Експертния съвет по клинична хематология отново е посочена възможността идентично на заявеното за одобряване на заплащане лечение в чужбина да бъде извършено в три лечебни заведения на територията на Република България, а именно: „Предложената терапия …… може да бъде осъществена във всеки център, извършващ тази процедура в България - СБАЛХЗ, София, УМБАЛ „Света Марина“ Варна и МБАЛ „Свети Георги“, Пловдив.
Издадената заповед за отказ за заплащане подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК, за което е уведомено лицето.