phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

В бр. 37 от 07.05.2021 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр.107 от 2020 г.).
Според измененията рецепти на хартиен носител ще се издават и обработват до 31 май 2021 г.
Предписването и отпускането на лекарствени продукти само с електронни рецепти влиза в сила не по-късно от 1 юни 2021 г.
Издадените от 1 до 6 май 2021 г. включително рецепти на хартиен носител  се изпълняват по досегашния ред, т.е., изпълняват се и рецептурни бланки на хартиен носител.
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е информирала регионалните си подразделения, които от своя страна да запознаят своевременно договорните си партньори - изпълнителите на медицинска помощ (ПИМП и СИМП) и аптеките, за посочената по-горе промяна в Наредба №4.