phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е констатирала превишения по основни групи лекарствените продукти, реимбурсирани от НЗОК, за първото тримесечие на 2020 г. и съответното на 2019 г. Данните са от интегрираната информационна система на институцията, чрез която се контролира прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Механизма) по глава пета от Наредба №10 и приложение №10 към чл.34, ал.1 от същата, както и на Методика № РД-16-38/11.05.2020 г. за прилагане на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.
 
Данните в лева показват следното:
 
  Група A Група Б Група В
Превишение на условен бюджет за I-во тримесечие на 2020 г. за основна група 11 023 066 1 458 000 14 449 624
Стойност на положителното нетно надвишение на разходите на НЗОК за лекарствените продукти на всички ПРУ по основна група за I- во тримесечие на 2020 г., спрямо I- во тримесечие на 2019 г. 12 919 881 6 994 919 36 036 229
в т.ч. за несамостоятелни 1 832 640 3 217 705 306 509
          за самостоятелни 11 087 241 3 777 214 35 729 720
Корекционен коефицент за дължимо плащане от ПРУ/УП 0,853186 0,208437 0,400975
 
Основна група „А“ е формирана от лекарствени продукти, за домашно лечение, предписвани с протокол, за които се извършва експертиза;
Основна група „Б“ е формирана от лекарствени продукти, за домашно лечение на територията на страната, извън тези от основна група „А“. Тази основна група не включва медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в извънболничната помощ
Основна група „В“ е формирана от лекарствените продукти от пакета, гарантиран от Бюджета на НЗОК, предназначени за лечение на злокачествени заболявания и лекарствените  продукти  при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти  с вродени коагулопатии, които лекарствени продукти НЗОК  заплаща в болничната медицинска помощ  извън стойността на оказваните медицински услуги.
 
Всяка основна група се дели на две подгрупи:
 
  • Самостоятелни лекарствени продукти - един продукт в INN;
 
  • Сборни лекарствени продукти – много продукти в INN.
 
 
Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, по същество е дългосрочна мярка за контрол на разходите на НЗОК и спазване на бюджетната рамка, установена в закона за бюджета на НЗОК за съответната година, по трите основни групи лекарствени продукти.
Механизмът е приложим спрямо всички притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, при наличие на условията, предвидени в него и регламентирани в Наредба №10.