phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

В продължение на поетите ангажименти от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), проф. д-р Петко Салчев, за пълна прозрачност в дейността на институцията, предоставяме по области данните от системата за ежедневно отчитане на НЗОК за заявените за заплащане суми от лечебните заведения за изписаните пациенти, хоспитализирани с COVID19.
 
Брой случаи по КП и суми, заявени на ЛЗ, за ЗОЛ с Covid19 за периода от 01.03.2020 г. до 24.05.2020      
Региони Март 2020 Април 2020 до 24.05.2020 ОБЩО  
Брой случаи Сума лв. Брой случаи Сума лв. Брой случаи Сума лв. Брой случаи Сума лв.  
Общо за страната 44 27 001,00 451 278 962,00 592 379 018,40 1 087 684 981,40  
РЗОК - Благоевград 4 2 472,00 8 4 944,00 26 17 188,00 38 24 604,00  
РЗОК - Бургас 2 1 236,00 17 10 506,00 8 4 944,00 27 16 686,00  
РЗОК - Варна 3 1 854,00 11 6 798,00 0 0,00 14 8 652,00  
РЗОК - Велико Търново 1 618,00 5 3 090,00 13 8 034,00 19 11 742,00  
РЗОК - Видин 0 0,00 8 4 944,00 20 13 068,00 28 18 012,00  
РЗОК - Враца 0 0,00 5 3 149,00 14 8 829,00 19 11 978,00  
РЗОК - Габрово 2 1 236,00 1 618,00 0 0,00 3 1 854,00  
РЗОК - Добрич 0 0,00 6 3 708,00 0 0,00 6 3 708,00  
РЗОК - Кърджали 0 0,00 5 3 090,00 4 2 472,00 9 5 562,00  
РЗОК - Кюстендил 4 2 472,00 14 8 652,00 15 9 270,00 33 20 394,00  
РЗОК - Ловеч 1 618,00 1 618,00 0 0,00 2 1 236,00  
РЗОК - Монтана 0 0,00 2 1 236,00 5 3 090,00 7 4 326,00  
РЗОК - Пазарджик 2 1 236,00 14 8 652,00 30 21 378,00 46 31 266,00  
РЗОК - Перник 1 618,00 4 2 348,40 9 5 680,00 14 8 646,40  
РЗОК - Плевен 3 1 854,00 5 3 090,00 29 17 922,00 37 22 866,00  
РЗОК - Пловдив 2 1 236,00 60 36 462,00 55 34 002,00 117 71 700,00  
РЗОК - Разград 0 0,00 0 0,00 4 2 472,00 4 2 472,00  
РЗОК - Русе 0 0,00 2 1 236,00 1 618,00 3 1 854,00  
РЗОК - Силистра 0 0,00 0 0,00 5 3 090,00 5 3 090,00  
РЗОК - Сливен 0 0,00 23 14 214,00 44 28 084,00 67 42 298,00  
РЗОК - Смолян 0 0,00 14 8 652,00 10 6 239,00 24 14 891,00  
РЗОК - София град 18 10 933,00 204 127 122,20 221 142 222,00 443 280 277,20  
РЗОК - София област 0 0,00 0 0,00 2 1 236,00 2 1 236,00  
РЗОК - Стара Загора 0 0,00 24 14 832,00 7 4 326,00 31 19 158,00  
РЗОК - Търговище 0 0,00 0 0,00 2 1 236,00 2 1 236,00  
РЗОК - Хасково 0 0,00 14 8 528,40 3 1 854,00 17 10 382,40  
РЗОК - Шумен 1 618,00 2 1 236,00 0 0,00 3 1 854,00  
РЗОК - Ямбол 0 0,00 2 1 236,00 65 41 764,40 67 43 000,40  
                       
 
Забележка: Данните в таблицата са за лечение на здравноосигурени лица (ЗОЛ) по клинични пътеки (КП).
 
Брой случаи и суми, заявени на ЛЗ, по КПр 03 и 04 на ЗОЛ, изписани с Covid19
за периода от 01.04.2020 г. до 24.05.2020 г.
   
Региони Април 2020 до 24.05.2020 ОБЩО
Брой случаи Сума лв. Брой случаи Сума лв. Брой случаи Сума лв.
Общо за страната 33 47 289,00 72 156 561,00 105 203 850,00
РЗОК - Благоевград 0 0,00 1 1 278,00 1 1 278,00
РЗОК - Велико Търново 0 0,00 2 4 958,00 2 4 958,00
РЗОК - Видин 1 310,00 0 0,00 1 310,00
РЗОК - Пазарджик 0 0,00 2 1 859,00 2 1 859,00
РЗОК - Плевен 1 310,00 1 6 390,00 2 6 700,00
РЗОК - Пловдив 11 15 609,00 19 28 938,00 30 44 547,00
РЗОК - Силистра 2 8 133,00 6 22 617,00 8 30 750,00
РЗОК - Смолян 1 426,00 0 0,00 1 426,00
РЗОК - София град 15 20 642,00 22 73 128,00 37 93 770,00
РЗОК - Търговище 0 0,00 1 2 982,00 1 2 982,00
РЗОК - Хасково 1 1 704,00 0 0,00 1 1 704,00
РЗОК - Ямбол 1 155,00 18 14 411,00 19 14 566,00
 
Забележка: По клинични процедури (КПр) 03 и 04 са лекувани пациенти с усложнения.
 
 
Брой случаи и сума за карантинирани ЗОЛ за периода от 01.03.2020 до 24.05.2020 г.      
  Март 2020 Април 2020 01.05. до 24.05.2020 ОБЩО
ЛЗ за БМП Брой случаи Сума лв. Брой случаи Сума лв. Брой случаи Сума лв. Брой случаи Сума лв.
Общо за РЗОК 491 273 650,40 108 63 530,40 14 8 652,00 613 345 832,80
РЗОК - Бургас 1 618,00         1 618,00
РЗОК - Видин     9 4 449,60     9 4 449,60
РЗОК - Кюстендил     24 14 584,80     24 14 584,80
РЗОК - Пазарджик 4 2 472,00         4 2 472,00
РЗОК - Пловдив 41 25 338,00 5 3 090,00     46 28 428,00
РЗОК - Смолян     1 618,00     1 618,00
РЗОК - София град 445 245 222,40 50 30 900,00 1 618,00 496 276 740,40
РЗОК - Стара Загора     19 9 888,00 13 8 034,00 32 17 922,00
 
Забележка: Пациентите са карантинирани в лечебни заведения за болнична помощ със заповед на директорите на районните здравни инспекции (РЗИ).
 
На лечебните заведения са изплатени сумите за месеците март и април 2020 г. След като бъдат обобщени данните и за м. май т.г., през юни ще се  изплатят и средствата за тези дейности.
 
Според изискванията на Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022 г., НЗОК е възложила на регионалните каси (РЗОК) да извършат проверка по документи за отчетените случаи.