Извънболнична помощ

Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Здравноосигурителни права

За да ползвате медицинска помощ по линия на НЗОК, трябва да имате непрекъснати здравноосигурителни права. Това означава, че редовно сте заплащали здравноосигурителните си вноски за последните 36 месеца, преди датата на прегледа. Ако имате пропуски в здравното си осигуряване, трябва да заплатите дължимите вноски, за да получите осигурителни права от датата на заплащането. В противен случай трябва да заплатите сами за оказаната медицинска помощ - по цени, обявени от лечебното заведение.

Ако сте били с нередовен здравноосигурителен статус и възстановите дължимите здравни вноски, трябва да имате предвид, че информацията между НАП, РЗОК и личните лекари се обновява в рамките на 1 календарен месец. Лекарят проверява здравноосигурителния Ви статус чрез интернет. Ако към датата на прегледа възстановяването на здравните Ви права все още не е отразено в електронната страница на НАП, трябва да предоставите на лекаря Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права, издадено от НАП. Представянето само на платежен документ на личния лекар не е достатъчно, за да получите необходимата Ви медицинска помощ по линия на НЗОК.

Сумите, които сте заплащали за медицинска помощ, докато сте били здравно неосигурени, не се възстановяват.

Когато работодателят не изпълнява задълженията си да превежда Вашите здравноосигурителни вноски, Вие не губите осигурителните си права.

За да проверите дали сте с непрекъснати здравноосигурителни права, може да се обърнете към Националната агенция за приходите (НАП) или към нейните териториални дирекции по постоянен адрес, тъй като НАП e институцията, в чиито задължения влиза набирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски, които се определят със закон. Може да проверите здравноосигурителния си статус и на електронните адреси на НАП и НЗОК www.nap.bg www.nhif.bg

Избор на личен лекар

За да ползвате медицинска помощ, както и да получавате лекарства за домашно лечение, заплатени от здравната каса, трябва да си изберете общопрактикуващ лекар (личен лекар). Личен лекар може да ви стане всеки общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК на територията на цялата страна. На официалната интернет страница на НЗОК е публикуван списък с имената и адресите на личните лекари, в чиито пациентски листи след вашия избор може да бъдете включени. Към личния лекар се обръщате винаги, когато имате здравословен проблем и се нуждаете от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства. Първоначален избор на личен лекар може да бъде направен по всяко време на годината.

За да изберете личен лекар, трябва да попълните „Регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар", която закупувате или попълвате разпечатани образци от официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – www.nhif.bg – меню „За гражданите“. Вие можете също да попълните и изпратите на избрания от вас ОПЛ регистрационна форма за избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.

За новородените деца - до даване на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка, в регистрационния формуляр за избор се вписват номерът на съобщението за раждане на детето, както и регистрационният номер на лечебното заведение, от което произтича съобщението.

За малолетни и непълнолетни лица, както и за поставени под пълно или ограничено запрещение лица, изборът се извършва от техните родители и настойници, съответно - със съгласието на техните родители и попечители.

Всяка година, в периодите от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември,  може да смените личния си лекар. За да стане това, е необходимо да попълните "Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар". Формата може да закупите или да попълните разпечатани образци от официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – www.nhif.bg – меню „За гражданите“. Вие можете също да попълните и изпратите на избрания от вас ОПЛ регистрационна форма за избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК. С формуляра трябва да отидете при новоизбрания личен лекар и да му предоставите здравноосигурителната си книжка, в която личният лекар вписва трите си имена и датата на избора.

При констатирана от РЗОК трайна невъзможност на избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ, здравноосигуреното лице има право на нов избор.
При промяна на адреса си също имате право на избор на нов лекар, без да спазвате определените годишни срокове. В този случай попълвате регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, която си набавяте по описания по-горе начин.

 Ако пребивавате в населено място извън постоянното местоживеене за срок до 1 месец и се налага да получите медицинска помощ инцидентно по повод на остро възникнало състояние, може да се обърнете за съдействие към всеки общопрактикуващ лекар. Достатъчно е да му предоставите Вашата здравноосигурителна книжка. Ще заплатите само законово регламентираната потребителска такса.

Ако сте в друго населено място повече от 1 месец, трябва да направите временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън  постоянното местоживеене. Временният избор може да бъде за срок от 1 до 5 месеца. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар, която може получите по описания вече начин. При изтичане на срока на временния ви избор извън здравния район, в който сте осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният Ви постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

 От РЗОК ще получите личната си здравноосигурителна книжка.
При изгубване, кражба или унищожаване на издадена здравноосигурителна книжка  трябва да подадете молба-декларация по образец до директора на районната здравноосигурителна каса (РЗОК), на чиято територия осъществява дейността си Вашият личен лекар. Изгубената, открадната или унищожена здравноосигурителна книжка се обявява от директора на РЗОК за невалидна. Следва да заплатите стойността на новата здравноосигурителна книжка - 7. 44 лв., за което РЗОК издава документ. До три дни трябва да представите на личния си лекар протокола и новата здравноосигурителна книжка - за заверка.

Общопрактикуващият лекар Ви преглежда, назначава Ви лечение, изписва Ви лекарства, извършва профилактични прегледи и имунизации, изпраща Ви за консултации при специалист (с направление за консултации), за лабораторни изследвания (с направление за медико-диагностични изследвания), насочва Ви за експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК) (с талон за ЛКК).

Общопрактикуващият лекар създава и съхранява за всеки от своите пациенти здравно досие, което съдържа не само амбулаторни листове от прегледите и дейностите, които е извършил, но и амбулаторни листове от специалисти; резултати от извършени медико-диагностични дейности и изследвания; копие от протоколи за лекарства; епикризи от проведено болнично лечение; диспансерно досие (ако сте диспансеризирани при него), които съдържа горепосочените документи за заболяванията, за които сте диспансеризирани; карта за профилактика на бременността.

Всички здравноосигурени граждани, както и тези, чиито здравноосигурителни права са прекъснати, имат възможността за бърз и цялостен онлайн достъп за ползваната от тях медицинска и дентална помощ. За целта те трябва да имат уникален код за достъп (УКД) до Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК, който се издава от РЗОК.
За да влезете в здравното си досие през портала на НЗОК, направете тези стъпки:

 www.nhif.bg - „Преглед на пациентско досие“ - „Вход с уникален код за достъп“,  „Вход с цифров сертификат“ (личен електронен подпис), вход с ПИК на НАП – попълва се УКД и ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от НАП - в малкия прозорец се попълват контролните думи.

Вече можете да разгледате здравното си досие: в меню „Пациентска информация“ са описани всички медицински и дентални дейности, отчетени и заплатени за Вас от НЗОК.
Вдясно в прозореца можете да въведете ЕГН на детето, на което сте избрали личен лекар, за да прегледате дейностите, отчетени и заплатени от НЗОК за него.

Профилактични прегледи

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни.

Здравноосигурените граждани над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, имат право на един задължителен профилактичен преглед през съответната календарна година. Не може личният лекар да откаже извършването му. Това е негово задължение.

Всеки общопрактикуващ (личен) лекар поставя на общодостъпно място в кабинета си информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18-годишна възраст. В амбулаторията на личния лекар, на място, достъпно за пациентите, е публикуван месечният график на личния лекар, който съдържа и часове за промотивна и профилактична дейност. Общопрактикуващият лекар в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ е длъжен да предостави по разбираем начин информация на пациента относно вида и периодичността на профилактичните прегледи и изследвания.

НЗОК е разработила програма „Детско здравеопазване“, в която са включени профилактични дейности - различни прегледи, изследвания и имунизации. Наблюдението се провежда от личния лекар на детето. Ако личният му лекар не е педиатър, по желание на родителите, за наблюдение по програма „Детско здравеопазване“ може да бъде избран лекар със специалност „Педиатрия“. За целта общопрактикуващият (личният) лекар трябва да издаде „Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“. Само личният лекар може да извършва имунизациите на детето съгласно имунизационния календар, а педиатърът го наблюдава единствено по програма „Детско здравеопазване“. Децата до 18-годишна възраст имат неограничен достъп до детски профилни специалисти. Личният лекар не може да откаже направление за консултация с лекар специалист еднократно за всяко остро заболяване (когато това се налага).

По програма „Детско здравеопазване“ до 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар. Извършват се два прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни. Първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор от родителите на лекар на детето (общопрактикуващ лекар или специалист по педиатрия). При липса на избран лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора.

Направеното домашно посещение от личния лекар не се заплаща от родителите. Периодично, в съответствие с програма „Детско здравеопазване“, лекарят извършва необходимите прегледи и изследвания, които са безплатни. Те са съобразени със съответната възраст на детето.

До 14 дни след изписването, новороденото може да се посети у дома от медицинска сестра, акушерка или лекарски асистент за осъществяване на здравни грижи, в случай че личният лекар е сключил договор за осъществяване на пакет „Здравни грижи“.

Програмата „Майчино здравеопазване” на НЗОК включва прегледи и изследвания за проследяване на бременността. Бременните с нормална бременност имат право да изберат кой ще наблюдава бременността им. Това може да бъде както общопрактикуващият им лекар, така и специалист по акушерство и гинекология. Наблюдението на бременността от специалист по акушерство и гинекология се извършва с „Медицинско направление“, издадено от общопрактикуващия (личния) лекар, еднократно за срока на бременността и първите 42 дни след раждането. Ако бременната поиска да смени акушер-гинеколога, личният лекар следва да издаде ново направление за смяна на лекаря специалист по всяко време. В случай че общопрактикуващият лекар наблюдава бременността, в програмата са предвидени консултации със специалист по акушерство и гинекология.

При рискова бременност програмата се изпълнява само от акушер-гинеколог.
Всички здравноосигурени граждани над 18-годишна възраст имат право на един профилактичен преглед годишно. Той се извършва от личния лекар. Профилактичният преглед включва: изчисляване на индекса на телесната маса, оценка на психичния статус, изследване на остротата на зрението, измерване на артериалното налягане, електрокардиограма, изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, рН, определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори. Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед, са в зависимост от възрастовата група, в която попада пациентът. В различните възрастови групи са предвидени различни изследвания. Например, веднъж на 2 години на мъжете, които са навършили 50-годишна възраст, се изследва т. нар. простатноспецифичен антиген (PSA - общ и свободен), а на жените (от 50- до 69-годишна възраст) се прави мамография на млечни жлези (за целта личният лекар издава бланка МЗ-НЗОК №4). Ако в хода на годината на осигурените са им направени всички тези изследвания по друг повод - примерно заради заболяване, те не се правят повторно.

Подробна информация за профилактичните прегледи – честота, обем на прегледите и изследванията, предвидени за различните възрастови групи, и за дейностите по програми „Детско здравеопазване“ и „Майчино здравеопазване“, може да намерите на страницата на институцията.

Домашни посещения

Задължение на общопрактикуващия лекар е да извършва домашни посещения на регистрираните в пациентската му листа здравноосигурени. Графикът за тези посещения се обявява на видно място пред кабинета му. Там следва да бъде посочен и телефон за връзка. При домашно посещение на личния лекар пациентите следва да заплатят единствено потребителска такса за оказаната медицинска помощ.

Потребителска такса

Съгласно Закона за здравното осигуряване в България за всяко посещение при лекар, зъболекар, лаборатория или при лечение в болница здравноосигурените граждани заплащат потребителска такса, която остава за тяхна сметка.

Когато на здравноосигурени лица (ЗОЛ) се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар, от лекаря специалист или от лекаря по дентална медицина, и в лабораторията се взема биологичен материал, се заплаща цена за вземане на биологичен материал (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията). За тези медико-диагностични дейности съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от здравноосигуреното лице.
В случай че ЗОЛ заплаща цена за вземане на биологичен материал, лабораторията не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл.37 от ЗЗО. В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща цена за вземане на биологичен материал, ЗОЛ заплаща таксата по чл.37 от ЗЗО.

От заплащане на цена за вземане на биологичен материал се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума.
Децата са освободени от заплащане на потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална помощ, но заплащат т.нар. такса за вземане на биологичен материал в лаборатория.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат и:

 • лица със заболявания, определени по списък към НРД;
 • малолетни и непълнолетни
 • неработещи членове на семейството;
 • пострадали при или по повод отбраната на страната;
 • ветерани от войните, военноинвалиди;
 • задържани под стража лица;
 • задържани на основание чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
 • задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода;
 • социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;
 • медицински специалисти;
 • пациенти със злокачествени новообразувания;
 • бременни и родилки до 45 дни след раждането;
 • здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

Списъкът със заболяванията, които освобождават гражданите от потребителска такса, е публикуван на сайта на НЗОК

Достъп до специализирана извънболнична помощ

Личният лекар преценява дали се нуждаете от консултация с лекар специалист. Той Ви изпраща с талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. Лекарят специалист извършва преглед и - ако са необходими допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той назначава лечение. Лекарят специалист може да извърши преглед без ново направление до 30 дни след датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо личният лекар да издава ново направление.

Медико-диагностични изследвания

При деца:
Издаването на медицинско направление от общопрактикуващия (личния) лекар за консултация или за медико-диагностични изследвания за дете, става по негова преценка, съобразно необходимостта и състоянието на детето.
Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за консултация от лекар с придобита специалност по „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“; „Детска ендокринология и болести на обмяната“; „Детска кардиология“; „Детска клинична хематология и онкология“; „Детска неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология и фтизиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“ – еднократно за всяко остро състояние.

При лица над 18-години:
Общопрактикуващият лекар издава „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) за високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ), в случаите на:
- писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;
-  за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH", „Туморен маркер PSA – общ и свободен“  и „Изследване на урина-микроалбуминурия“ от пакет „Клинична лаборатория“.
- за ВСМДИ, които фигурират и като медико-диагностични изследвания (МДИ) в друг пакет по друга специалност.
Личният лекар издава направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А) за дейностите, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица (ЗОЛ) съгласно приложения към  Националния рамков договор.

Общопрактикуващият лекар разполага с: медицински направления за консултация или провеждане на съвместно лечение; медицински направления за високоспециализирани дейности, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурени лица, съгласно приложения към НРД и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“, и направления за медико-диагностични дейности.
Приложенията са публикувани на сайта на НЗОК – в меню „Национален рамков договор за медицински дейности“.

Изследванията се извършват в лаборатория, сключила договор с НЗОК. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. Изследването може да се извърши в лечебно заведение на територията на цялата страна.
 
Преглед при лекар по дентална медицина
Може да посетите всеки лекар по дентална медицина, сключил договор със здравната каса на територията на цялата страна. В РЗОК или на официалната интернет страница на НЗОК е публикуван списък с имената и адресите на лекарите по дентална медицина, сключили договор с НЗОК. Часовете за прием се уговарят предварително. При посещение на денталния лекар за извършване на преглед и лечение представяте валидна здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса Ви е извършил.

Денталните дейности, на които здравноосигурените лица имат право и са платени (изцяло или частично) от НЗОК са следните:

За здравноосигурени лица до 18-годишна възраст:

   • обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година, при който се доплаща 1.80 лв.;
   • до 4 лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват:
    • обтурация (пломба) - без доплащане;
    • екстракция (вадене на зъб)  на временен зъб - без доплащане;
    • екстракция на постоянен зъб - без доплащане;
    • лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб - доплащане 4,70 лв.;
    • до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб - доплащане 6,00 лв.
   • специализиран хирургичен обстоен преглед (доплащане 1,80 лв.);
   • инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезия (доплащане 3,00 лв.);
   • екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия (доплащане 5,00 лв.);
   • контролен преглед след някоя от горните две дейности (доплащане 0,80 лв.);

За здравноосигурени лица над 18-годишна възраст:

   • обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година, при който доплащат 1.80 лв.;
   • до 3 лечебни дейности за съответната календарна година, които включват:
    • обтурации с амалгама или химичен композит - доплащане 4,00 лв.;
    • екстракция на постоянен зъб (вадене на зъб) с анестезия (упойка) - доплащане 4,00 лв.
   • специализиран хирургичен обстоен преглед (доплащане 1.80 лв.);
   • инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезия (доплащане 7.50 лв.);
   • екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия (доплащане 13.50 лв.);
   • контролен преглед след някоя от горните две дейности (доплащане 0.80 лв.)

За бременни жени се предлага и допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус.

Здравноосигурените лица имат право на обема дейности за съответната календарна година, както и до две дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени ЗОЛ (съответно по една за горна и долна челюст), в т.ч. и контролни прегледи, полагащи се за срок от 4 години. НЗОК не заплаща на зъботехниците за извършената от тях дейност, а Вие заплащате материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката ѝ. За обстоятелствата, че Ви е поставена плакова зъбна протеза и сте информиран, че цената на денталната услуга не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката ѝ, попълвате декларация.

За психично болни лица, без ограничение на възрастта, гореизброените дентални дейности се извършват под обща анестезия и са изцяло заплатени от НЗОК, без ограничение на обема дентални дейности.

В тези случаи рят по дентална медицина Ви насочва към лекар със специалност „Психиатрия“ с направление за консултация при специалист (бл.МЗ-НЗОК №3) и към специалист по „Анестезиология и интензивно лечение“ с направление за извършване на високоспециализирани медицински дейности (бл.МЗ-НЗОК №3А). Лекарят психиатър установява необходимостта от лечение под обща анестезия и издава амбулаторен лист. Когато  избраният от Вас лекар по дентална медицина няма договор за извършване на дентални дейности под обща анестезия, Ви насочва към общопрактикуващ дентален лекар или специалист, който има сключен договор с НЗОК за лечение под обща анестезия, с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А).

НЗОК заплаща изцяло горепосочените дентални дейности и за здравноосигурените лица, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст и за лицата, задържани под стража. В този случай е необходимо осъществяване на служебен избор на лекар по дентална медицина, между РЗОК и съответната институция на настаняване.

Може да се консултирате с лекар специалист по дентална медицина, като общопрактикуващият лекар по дентална медицина, който сте посетили първоначално, Ви насочи при него с направление за консултация при специалист. Той ще Ви консултира и ще проведе лечението. Ако се окаже, че трябва да се лекувате или оперирате в болница, лекарят - специалист по дентална медицина или общопрактикуващият лекар по дентална медицина трябва да Ви издаде талон-направление за хоспитализация (болнично лечение). НЗОК заплаща дентално лечение в болница по различни клинични пътеки.

Ако не сте доволни от оказаната медицинска помощ

Ако не сте доволни от качеството на медицинската или денталната помощ, оказана от договорен партньор на НЗОК/РЗОК, може да подадете писмен сигнал до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене или до управителя на НЗОК. В случай на неправомерна взета сума, трябва да приложите и копие от финансовия документ, който Ви е издаден от лечебното заведение. Контролните органи на институцията ще извършат проверка за изясняване на фактите и ще отговорят писмено на подадения от Вас сигнал.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии