phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

НРД 2020-2022 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2018 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2017 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

Закони и НРД

rtf Закон за медицинските изделия - Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. и доп., бр. 110 от 30.12.2008 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила 16.10.2009 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., доп., бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 2.01.2013 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 38 от 26.05.2015 г., в сила от 26.05.2015 г.
Дата: 03.06.2015 (614,05KB)


rtf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., oбн., ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.
Дата: 16.12.2015 (133,47KB)


rtf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г., oбн., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.
Дата: 07.01.2015 (85,54KB)


rtf Постановление № 452 на МС от 30.12.2014 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Дата: 07.01.2015 (5,50KB)


pdf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., обн., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 67 от 12.08.2014 г., в сила от 12.08.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.
Дата: 05.12.2014 (588,87KB)


rtf Закон за изменение и допълнение на закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса за 2014г.
Дата: 18.08.2014 (66,46KB)


rtf Закон за лечебните заведения
Дата: 20.06.2014 (583,67KB)


doc Приложими нормативни актове
Дата: 09.01.2014 (93,50KB)


rtf Закон за здравето
Дата: 09.01.2014 (991,83KB)


rtf Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Дата: 21.12.2012 (911,45KB)


rtf Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Дата: 14.12.2010 (147,36KB)


rtf Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Дата: 14.12.2010 (164,70KB)


rtf Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Дата: 21.01.2011 (421,98KB)


rtf Закон за медицинските изделия
Дата: 05.08.2011 (587,41KB)


doc Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Дата: 10.12.2013 (97,50KB)


rtf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Дата: 18.12.2012 (186,40KB)


rtf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
Дата: 16.12.2011 (178,45KB)


doc Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.
Дата: 14.12.2010 (96,00KB)


rtf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010г.
Дата: 14.12.2010 (73,54KB)


rtf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009г.
Дата: 22.01.2010 (83,42KB)