phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

НРД 2020-2022 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2018 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2017 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

Закони и НРД

pdf Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (Обн. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.)
Дата: 16.09.2021 (48,72KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-11 от 9.09.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.oбн., ДВ, бр. 76 от 14.09.2021 г., в сила от 14.09.2021 г.
Дата: 14.09.2021 (514,26KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-10 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков Договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.)
Дата: 14.09.2021 (87,80KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-9 от 22.02.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 36 от 2020 г., бр. 40 от 2020 г., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и бр. 7 от 2021 г.)
Дата: 01.03.2021 (96,32KB)


rtf Административнопроцесуален кодекс
Дата: 19.02.2021 (1 864,64KB)


rtf Граждански процесуален кодекс
Дата: 19.02.2021 (3 092,49KB)


pdf Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)
Дата: 18.02.2021 (365,44KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-8 от 15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г. и бр. 4 от 2021 г.)
Дата: 01.02.2021 (2 940,18KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г.)
Дата: 15.01.2021 (1 355,56KB)


pdf ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. /ЗБНЗОК за 2021 г. /
Дата: 07.12.2020 (211,49KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 от 14 август 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36 и 40 от 2020 г.)
Дата: 01.09.2020 (595,89KB)


pdf Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), обн. ДВ, бр. 34 от 2020 г.
Дата: 14.04.2020 (683,00KB)


pdf Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г.
Дата: 14.04.2020 (354,93KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - в сила от 1.01.2020 г.
Дата: 03.01.2020 (377,46KB)


rtf Закон за здравето - в сила от 01.01.2020 г.
Дата: 03.01.2020 (2 102,34KB)


pdf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., в сила от 1.01.2020 г.
Дата: 18.12.2019 (149,76KB)


rtf Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
Дата: 12.12.2019 (55,38KB)


rtf ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 13 и 24 от 2019 г.), Oбн., ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 4.06.2019 г.
Дата: 03.06.2019 (55,79KB)


rtf Закон за лечебните заведения - обн. ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 12.02.2019 г.
Дата: 14.02.2019 (728,47KB)


rtf Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - изм. и доп., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 17.12.2018 (1 567,10KB)