phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

НРД 2018 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2017 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

Закони и НРД

rtf Закон за обществените поръчки - Обн. ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г.
Дата: 19.10.2018 (2 766,92KB)


rtf Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - изм. и доп., бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 12.10.2018 г.
Дата: 17.10.2018 (2 992,24KB)


rtf Закон за достъп до обществена информация - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (444,33KB)


rtf Закон за държавния служител - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (1 086,12KB)


rtf Закон за лечебните заведения - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (1 321,80KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (1 654,49KB)


rtf Кодекс на труда - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (2 689,02KB)


rtf Закон за здравето - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (2 033,32KB)


rtf Закон за обществените поръчки - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (3 582,08KB)


pdf НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г., изм. и доп., бр. 76 от 14.09.2018 г.
Дата: 20.09.2018 (2 711,71KB)


rtf Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - в сила от 14.05.2018 г.
Дата: 23.05.2018 (629,91KB)


rtf Закон за здравето - в сила от 27.02.2018 г.
Дата: 12.03.2018 (1 037,31KB)


rtf Закон за лечебните заведения - в сила от 27.02.2018 г.
Дата: 12.03.2018 (1 317,55KB)


rtf Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки - Обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.
Дата: 07.03.2018 (3 567,73KB)


pdf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. - изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (128,90KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (1 636,95KB)


rtf Закон за държавния служител - изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (1 080,25KB)


rtf Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (2 994,48KB)


rtf Закон за лечебните заведения - обн., ДВ, бр.103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (1 310,51KB)


rtf Закон за администрацията - обнародван в ДВ. бр. 85 от 24 октомври 2017 г.
Дата: 01.11.2017 (441,33KB)