phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

НРД 2020-2022 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2018 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2017 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

Закони и НРД

pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-3-5 ОТ 10 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г., Обн. ДВ. бр.37 от 17 май 2022г,
Дата: 17.05.2022 (1 051,47KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 ОТ 29 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г.,Обн. ДВ. бр.37 от 17 май 2022г.
Дата: 17.05.2022 (418,89KB)


docx ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО, изм. и доп. ДВ. бр.32 от 26 април 2022г.
Дата: 27.04.2022 (233,44KB)


docx ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, изм. и доп. ДВ. бр.32 от 26 април 2022г.
Дата: 27.04.2022 (184,17KB)


docx ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2022 Г. (В сила от 01.01.2022 г. Обн. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.)
Дата: 07.03.2022 (31,64KB)


rtf ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (изм., бр. 8 от 28.01.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.)
Дата: 28.01.2022 (7 676,80KB)


pdf Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (Обн. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.)
Дата: 16.09.2021 (48,72KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-11 от 9.09.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.oбн., ДВ, бр. 76 от 14.09.2021 г., в сила от 14.09.2021 г.
Дата: 14.09.2021 (514,26KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-10 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков Договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.)
Дата: 14.09.2021 (87,80KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-9 от 22.02.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 36 от 2020 г., бр. 40 от 2020 г., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и бр. 7 от 2021 г.)
Дата: 01.03.2021 (96,32KB)


rtf Административнопроцесуален кодекс
Дата: 19.02.2021 (1 864,64KB)


rtf Граждански процесуален кодекс
Дата: 19.02.2021 (3 092,49KB)


pdf Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)
Дата: 18.02.2021 (365,44KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-8 от 15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г. и бр. 4 от 2021 г.)
Дата: 01.02.2021 (2 940,18KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г.)
Дата: 15.01.2021 (1 355,56KB)


pdf ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. /ЗБНЗОК за 2021 г. /
Дата: 07.12.2020 (211,49KB)


pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 от 14 август 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36 и 40 от 2020 г.)
Дата: 01.09.2020 (595,89KB)


pdf Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), обн. ДВ, бр. 34 от 2020 г.
Дата: 14.04.2020 (683,00KB)


pdf Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г.
Дата: 14.04.2020 (354,93KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - в сила от 1.01.2020 г.
Дата: 03.01.2020 (377,46KB)