phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

НРД 2020-2022 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2018 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2017 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

Закони и НРД

pdf ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 от 14 август 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36 и 40 от 2020 г.)
Дата: 01.09.2020 (595,89KB)


pdf Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), обн. ДВ, бр. 34 от 2020 г.
Дата: 14.04.2020 (683,00KB)


pdf Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г.
Дата: 14.04.2020 (354,93KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - в сила от 1.01.2020 г.
Дата: 03.01.2020 (377,46KB)


rtf Закон за здравето - в сила от 01.01.2020 г.
Дата: 03.01.2020 (2 102,34KB)


pdf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., в сила от 1.01.2020 г.
Дата: 18.12.2019 (149,76KB)


rtf Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
Дата: 12.12.2019 (55,38KB)


rtf ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 13 и 24 от 2019 г.), Oбн., ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 4.06.2019 г.
Дата: 03.06.2019 (55,79KB)


rtf Закон за лечебните заведения - обн. ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 12.02.2019 г.
Дата: 14.02.2019 (728,47KB)


rtf Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - изм. и доп., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 17.12.2018 (1 567,10KB)


rtf ЗАКОН за държавния служител - Обн., ДВ бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 14.12.2018 (1 090,51KB)


rtf ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. - Oбн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.1.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (1 074,52KB)


rtf ЗАКОН за лечебните заведения - Обн. ДВ бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (1 413,81KB)


rtf ЗАКОН за медицинските изделия - Обн.,ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2020 г.
Дата: 12.12.2018 (615,32KB)


rtf ЗАКОН за обществените поръчки - ДВ бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (3 733,62KB)


rtf Закон за здравето - Обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (1 063,41KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - Обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (891,05KB)


rtf Закон за обществените поръчки - Обн. ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г.
Дата: 19.10.2018 (2 766,92KB)


rtf Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - изм. и доп., бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 12.10.2018 г.
Дата: 17.10.2018 (2 992,24KB)


rtf Закон за достъп до обществена информация - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (444,33KB)