phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Списък на лаборатории, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, извършващи изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19


На официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса, в линк „Актуално COVID-19“, са публикувани следните приложения към утвърдените Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК, КАКТО И СЛУЖЕБНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА СКЪПОСТРУВАЩО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13.03.2020 г.


УТОЧНЕНИЯ ПО ОТЧИТАНЕТО НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 104 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА КОНТАГИОЗНИ ВИРУСНИ И БАКТЕРИАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ОСТРО ПРОТИЧАЩИ, С УСЛОЖНЕНИЯ" В СЛУЧАИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕН СЪС ЗАПОВЕД НА РЗИ КАРАНТИНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА В ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ В ЦЕЛИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – проф. д-р Петко Салчев, отмени Заповед №РД-09-345 от 18.03.2020 г. за удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Вътрешните правила по прилагането му, като недостатъчно прецизна и противоречаща на заявените от него принципи за прозрачност и обществен контрол върху дейността на институцията.


Във връзка с постъпили сигнали в Централно управление на НЗОК, относно отказ на лекари от лечебни заведения - изпълнители на СИМП, в частност изпълнители по пакет „Акушерство и гинекология“, като и на ЛКК, за издаване на болничен лист за временна неработоспособност при бременност и раждане, Ви информираме за следното:


Във връзка с постъпили сигнали в Централно управление на НЗОК, относно отказ на лекари от лечебни заведения - изпълнители на СИМП, в частност изпълнители по пакет „Акушерство и гинекология“, като и на ЛКК, за издаване на болничен лист за временна неработоспособност при бременност и раждане, Ви информираме за следното:


Във връзка с постъпили сигнали в Централно управление на НЗОК, относно отказ на лекари от лечебни заведения - изпълнители на СИМП, в частност изпълнители по пакет „Акушерство и гинекология“, като и на ЛКК, за издаване на болничен лист за временна неработоспособност при бременност и раждане, Ви информираме за следното:


Информация за COVID-19