НЗОК ИНФОРМИРА МЕДИИТЕ ЗА СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА АДМИНИСТРИРА БИЗНЕСПРОЦЕСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ 1 ЮЛИ 2022г.

27/06/2022

Проф. д-р Петко Салчев – управител на НЗОК, очерта бизнеспроцесите, които ще осигурят безпрепятственото функциониране на системата и посочи основните стъпки в подготовката на институцията за осъществяване на новата функция.
 
На 16 и 17 юни 2022 г. Националната здравноосигурителна каса проведе семинар за служителите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК).
 
Експерти от  „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“АД (ИО) представиха софтуера, с който ще работят служителите на РЗОК, за да могат хората с увреждания, чрез електронизация на процесите, да бъдат улеснени и пътят им – от подаване на заявление члез ЛКК, НЕЛК и ТЕЛК до получаване на помощните средства, скъсен.
 
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“АД провежда допълнително обучениe за работа с информационната система на служителите в РЗОК.
 
            КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Какви са предимствата:

 1. Пестите време:
 • Посещавате ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, където ще Ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията;
 • Получавате известие от РЗОК/НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ПСПСМИ на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на РЗОК, в срок до 7 дни от датата на подаване на заявлението.
 1. Имате свободата да избирате:

                 Може да получите или да ремонтирате Вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие на територията на цялата страна, от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК.
 
Какво трябва да направите, ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ):

 1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
 2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
 3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
 4. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ със съответните НЗОК-кодове;
 5. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;
 6. Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение - т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

 
Какво трябва да направите, ако сте човек с увреждане и имате издадено пожизнено решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК:
 
Ако имате издадено пожизнено решение на ТЕЛК/НЕЛК и протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК преди 1 юли 2022 г. и към момента не сте подали заявление към АСП, следва да подадете в избрана от Вас районна здравноосигурителна каса заявление на хартия за отпускане на ПСПСМИ.
Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка.
 
В случай че сте подали заявлението чрез лицензиран пощенски оператор, към него се прилага медицински документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани ПСПСМИ.
 
При подаване на заявлението, лично от Вас или от упълномощено лице, на място в РЗОК задължително се предоставя медицинският документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани ПСПСМИ.
 
           Ако нямате специфицирано ПСПСМИ в медицинския документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, Вие сам можете да изберете и да заявите ПСПСМИ от спецификация, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК, която ще Ви бъде представена от служител на РЗОК.
 
Ако е издадено пожизнено решение от ТЕЛК/НЕЛК или решение/протокол на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК и вече е подадено заявление за отпускане на ПСПСМИ до АСП преди 1 юли 2022 г., то следва да бъде отпуснато от АСП по досегашния ред.
Ако има издадено решение/протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК след 1 юли 2022 г., следва да попълни лично или чрез упълномощено лице заявление за отпускане на ПСПСМИ на място, пред експертната лекарска комисия и заявлението ще бъде подадено чрез информационната база данни на експертната лекарска комисия към информационната система на НЗОК (по електронен път).
 
Заявления за отпускане на ПСПСМИ ще могат да се подават в РЗОК на хартия по изключение, при невъзможност за подаване чрез информационната база данни, поради технически причини.
Заявления могат да се подават лично или чрез упълномощено лице до директора на РЗОК, или по пощата, с обратна разписка за получаване, чрез лицензиран пощенски оператор.
Всяко лице с увреждане или упълномощено лице има право да получи определените им с медицински документ ПСПСМИ по чл. 73, ал. 1 от ЗХУ в 6 месечен срок от определянето им.
 
Ако Вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие се нуждае от ремонт:

 1. Вие или упълномощено от Вас лице трябва да подаде заявление за ремонтна дейност (по образец)  до директора на РЗОК. Заявлението може да изпратите и с писмо с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор;
 2. Експертна комисия в РЗОК разглежда и одобрява заявленията;
 3. Директорът на РЗОК издава одобрение за предоставяне на ПСПСМИ или мотивиран отказ. Мотивиран отказ се издава при несъответствие с условията, посочени в списъка-спецификация с ПСПСМИ, който е публикуван на страницата на НЗОК. При Ваше желание може да получите хартиено копие на отказа, за да ползвате правото си на обжалване;
 4. Търговците на дребно, които имат сключен договор с РЗОК, са задължени да предоставят ремонтни дейности на ПСПСМИ. За целта, Вие или упълномощено от Вас лице, трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрение за отпускане на ПСПСМИ. По зададени критерии търговецът отбелязва в специализирания софтуерен продукт предоставената ремонтна дейност.

 
Трябва да знаете още:

 • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от РЗОК.
 • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв. се разглеждат от НЗОК.
 • Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена или фирми.
 • Предвидена е възможност за подаване на заявления за отпускане на ПСПСМИ на хартия в РЗОК, само когато заявлението не може да бъде подадено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини.

 
            Проф. Салчев благодари на представителите на столични медии за помощта, която оказват на институцията, като информират обществото за важните промени, свързани с предоставяне на помощни средства на хората с увреждания.
 
      Списъкът на експерти от РЗОК, които ще бъдат контактни лица и ще подават информация към НЗОК и ИО за възникнали проблеми или казуси може да намерите по долу.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии