СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 11 АПРИЛ 2024 Г. НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

10/05/2024

Решенията на Конституционния съд за конституционност на  актове и законодателни текстове, за които са образувани дела са окончателни и задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, като актът или обявената в нормативна уредба норма за противоконституционен/а, не се прилага от деня на влизането на решението на съда в сила .

С Решение № 6 от 11 април 2024 г. по конституционно дело № 15 от 2023 г., обн. в ДВ, бр.36 от 23.04.2024г. - Конституционният съд на Република България,

 „Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване“.

Отменената разпоредба на чл. 55а ал. 2 от ЗЗО е със следното съдържание: „Националната здравноосигурителна каса не заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в нарушение на посочените в техните договори по чл. 59, ал. 1 обеми и стойности.“

От друга страна в същият чл. 55а е  запазено действието на нормата на чл. 55а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), която гласи:

„Националната здравноосигурителна каса планира, договаря и закупува за здравноосигурените лица медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в рамките на обемите, договорени в националните рамкови договори и в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година

Отменената разпоредба от Конституционния съд , посочена по-горе няма да има въздействие върху текстовете за определянето на броя и стойности на медицински дейности в извънболничната медицинска помощ и индикативните и месечните стойности в болничната медицинска помощ и тяхната регулация, които са залегнали в чл. 3 и чл. 4 от ЗБНЗОК за 2024 г и договорени в НРД за медицински дейности за 2023-2025 г.

В НРД за медицинските дейности за 2023 – 2025 г. и в НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г. са регламентирани текстове, според които: „Текущо през периода на действие на този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ медицинска/дентална помощ, когато по някоя дейност се достигне договореният обем, … тези дейности се заплащат в рамките на наличните средства за съответния вид здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК.“

Националната здравноосигурителна каса по силата на така приетите текстове няма отхвърлена от заплащане медицинска/дентална дейност, извършена от изпълнители на извънболнична и болнична помощ, по причина - надвишаване на договорени обеми и към настоящия момент няма незаплатена дейност, отчетена от изпълнителите на медицинска/дентална помощ в следствие от прилагането на противоконституционната разпоредба на ЗЗО (чл. 55а,  ал. 2 от ЗЗО).

 

Предвид факта, че решението на Конституционния съд не отменя чл. 55а, ал. 1 от ЗЗО означава, че НЗОК продължава да има задължение да планира, договаря и закупува за здравноосигурените лица медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в рамките на обемите, договорени в националните рамкови договори и в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година.

От Надзорния съвет на НЗОК за 2024 г. са приети правила по чл. 3 и чл. 4 от ЗБНЗОК за 2024 г., които не са утвърдени на основание обявената за противоконституционна разпоредба на чл.55а, ал. 2 от ЗЗО, като текстовете за определяне, наблюдение, контрол и регулация са в изпълнение на чл. 55а, ал. 1 от ЗЗО и са нормативно установени и приети в подписаните НРД за медицинските дейности 2023-2025 г. и съответно индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска помощ през 2024 г.

Приетите текстове, с които се прилага регулацията във връзка с изпълнението на чл. 3 и чл. 4 от ЗБНЗОК за 2024 г. са съгласно чл. 55а, ал. 1 от ЗЗО са законосъобразни и не са противоконституционни. Прилагането им не води до отхвърляне от заплащане на извършена дейност по причина - надвишаване на договорени обеми за изпълнителите на извънболнична  и болнична медицинска помощ.

Прилагането им дава възможност в годишната стойност, определена със съответният ЗБНЗОК, да се планират разходите на обемите медицински дейности, изпълнявани в условията на болничната помощ - периодично в рамките на определени периоди в календарната година в сключените договори с изпълнителите на БМП.

По реда на въведеният с НРД за медицинските дейности от 2020г. и действащ в настоящия момент - „Механизъм“ от НЗОК се заплаща цялата извършена дейност по КП/КПр/АПр на изпълнителите на БМП в годишния период. За месеците в годината определени в няколко периода, в рамките на размера на утвърдените от Надзорния съвет месечни стойности - изпълнителите на БМП възстановяват на НЗОК разликата между стойността на заплатената дейност над утвърдената месечна стойност в текущите месеци. Когато в края на бюджетната година, след като е заплатена цялата извършена дейност през всички периоди в календарната година се установят икономии от предварително утвърдените средства от някои от изпълнителите на БМП, то с тези средства по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2024 г. Надзорният съвет на НЗОК може да коригира размерите на месечните стойности за тези изпълнители на БМП, като компенсира стойностите, които са възстановени на НЗОК ,формирани по реда на Механизма. Компенсиране на месечните стойности в увеличение Надзорния съвет на НЗОК може да реши и със средства от резерва по бюджета на НЗОК, или от неусвоени средства по други показатели на разходите на НЗОК за съответната календарна година.

В Националните рамкови договори за медицинските дейности за 2023 – 2025 г. са договорени и приети текстове в чл. 185, ал. 3 - за изпълнителите в извънболничната медицинска помощ и в чл. 371, ал. 3 и ал. 4 - за изпълнителите в болничната медицинска помощ и в 122, ал. 3 от Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 - 2025 г. - за изпълнителите на дентална помощ, които имат за цел в случай на неравномерно разходване на бюджетните средства на НЗОК през определените периоди на бюджетната година с конкретни установени отклонения от предвидените средства със ЗБНЗОК към 31 декември на съответната година, да се пристъпи към промяна в договорените цени и обеми, така че оставащите бюджетни средства да гарантират заплащане на отчетените през календарната година медицински и дентални дейности, предоставени на здравноосигурените лица.

Предварителната прогноза за очакваното изпълнение към 31.12.2024г. на здравноосигурителните плащания за медицинска и дентална помощ, в която се включва отчетената и заплатена към настоящия момент дейност от изпълнителите на медицинска и дентална помощ с договорените увеличени цени през 2024г. показва, че през 2024г. НЗОК и БЛС биха могли да приложат единствено разпоредбата на чл. 371, ал. 3 от НРД за медицинските дейности 2023-2025г., отнасящи се за изпълнителите на БМП.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии