phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Други нормативни документи

pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК-Част 1
Дата: 30.07.2020 (14 509,66KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК-Част 2
Дата: 30.07.2020 (14 470,96KB)


zip Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI в НЗОК - № РД-16-44/29.06.2020 г.
Дата: 07.07.2020 (12 879,64KB)


pdf Инструкция за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 16.06.2020 (12 279,24KB)


rtf Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Дата: 19.05.2020 (125,04KB)


pdf Вътрешни правила за изменение на Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в Централно управление на НЗОК № РД-16-42/26.07.2019 г.
Дата: 30.04.2020 (3 060,47KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в Централно управление на НЗОК № РД-16-42/26.07.2019 г.
Дата: 30.04.2020 (5 750,52KB)


rtf РЕШЕНИЕ на НС от 13.03.2020 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 17.03.2020 (33,07KB)


rtf Решение № 1341 от 31.01.2019 г. по административно дело № 8647 от 2018 г. на Върховен административен съд
Дата: 21.01.2020 (275,98KB)


rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - в сила от 04.10.2019 г.
Дата: 08.10.2019 (706,02KB)


rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - в сила от 02.08.2019 г.
Дата: 07.08.2019 (692,52KB)


rtf ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 28.03.2019 г. за закриване на Център "Фонд за лечение на деца"
Дата: 03.04.2019 (13,67KB)


rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса, обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.
Дата: 26.03.2019 (682,10KB)


rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - изм. и доп., бр. 104 от 14.12.2018 г.
Дата: 17.12.2018 (495,80KB)


rtf Решение на НС от 20.07.2018 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 24.07.2018 (33,30KB)


doc Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 22.06.2018 (31,00KB)


rtf РЕШЕНИЕ № 361 на МС от 29.05.2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Дата: 13.06.2018 (48,65KB)


rtf Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК - обн., ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.
Дата: 18.04.2018 (195,55KB)


rtf Решение на НС от 7.09.2017 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Дата: 13.09.2017 (32,93KB)


jpg Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване на нови медицински дейности и групи медицински изделия за плащане от НЗОК
Дата: 22.08.2017 (272,87KB)