phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Други нормативни документи

docx ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА,изм. и доп. ДВ. бр.86 от 15 Октомври 2021г
Дата: 15.10.2021 (102,09KB)


pdf Вътрешни правила за реда, начина и критериите относно възстановяване на извършени разходи по реда на чл.25 (Б) Параграф 5-9, чл.26 (Б) Параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване , или по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване № РД-16-41/28.07.2021 г.
Дата: 06.08.2021 (18 815,71KB)


pdf Вътрешни правила за изменение и допълнение на Вътрешните правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК РД-16-49/2020 г.
Дата: 07.06.2021 (344,03KB)


pdf Вътрешни правила за реда, начина и критериите относно възстановяване на извършени разходи по реда на чл.25 (Б) Параграф 5-9, чл.26 (Б) Параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, или по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване № РД-16-29/01.06.2021 г.
Дата: 03.06.2021 (16 274,09KB)


pdf Инструкция № РД-16-26/19.05.2021 г. за изменение и допълнение на Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 21.05.2021 (1 010,89KB)


pdf Вътрешни правила за предоставяне на информация по чл.64, ал.1 от Закона за здравното осигуряване в Националната здравноосигурителна каса
Дата: 13.05.2021 (3 168,62KB)


rtf ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 на МС от 1.04.2021 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Дата: 26.04.2021 (34,83KB)


rtf ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
Дата: 23.04.2021 (1 220,52KB)


pdf Вътрешни правила за работа на комисия по договаряне на стойността на медицинските изделия, прилагани в условията на извънболничната и болничната медицинска помощ, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК № РД-16-67/27.11.2020 г.
Дата: 30.11.2020 (2 520,47KB)


pdf Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Национална здравноосигурителна каса
Дата: 15.09.2020 (13 154,60KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК-Част 1
Дата: 30.07.2020 (14 509,66KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК-Част 2
Дата: 30.07.2020 (14 470,96KB)


zip Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI в НЗОК - № РД-16-44/29.06.2020 г.
Дата: 07.07.2020 (12 879,64KB)


pdf Инструкция за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 16.06.2020 (12 279,24KB)


rtf Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Дата: 19.05.2020 (125,04KB)


pdf Вътрешни правила за изменение на Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в Централно управление на НЗОК № РД-16-42/26.07.2019 г.
Дата: 30.04.2020 (3 060,47KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в Централно управление на НЗОК № РД-16-42/26.07.2019 г.
Дата: 30.04.2020 (5 750,52KB)


rtf РЕШЕНИЕ на НС от 13.03.2020 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 17.03.2020 (33,07KB)


rtf Решение № 1341 от 31.01.2019 г. по административно дело № 8647 от 2018 г. на Върховен административен съд
Дата: 21.01.2020 (275,98KB)


rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - в сила от 04.10.2019 г.
Дата: 08.10.2019 (706,02KB)