phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Други нормативни документи

rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - в сила от 04.10.2019 г.
Дата: 08.10.2019 (706,02KB)


rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - в сила от 02.08.2019 г.
Дата: 07.08.2019 (692,52KB)


rtf ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 28.03.2019 г. за закриване на Център "Фонд за лечение на деца"
Дата: 03.04.2019 (13,67KB)


rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса, обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.
Дата: 26.03.2019 (682,10KB)


rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - изм. и доп., бр. 104 от 14.12.2018 г.
Дата: 17.12.2018 (495,80KB)


rtf Решение на НС от 20.07.2018 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 24.07.2018 (33,30KB)


doc Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 22.06.2018 (31,00KB)


rtf РЕШЕНИЕ № 361 на МС от 29.05.2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Дата: 13.06.2018 (48,65KB)


rtf Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК - обн., ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.
Дата: 18.04.2018 (195,55KB)


rtf Решение на НС от 7.09.2017 г. за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Дата: 13.09.2017 (32,93KB)


jpg Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване на нови медицински дейности и групи медицински изделия за плащане от НЗОК
Дата: 22.08.2017 (272,87KB)


doc Решение № 202 от 24 март 2016 за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България - Обн., ДВ, бр. 66 от 15.08.2017 г.
Дата: 18.08.2017 (31,50KB)


pdf Приложения към Решение № 202 от 24 март 2016 за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България - обнародвано в ДВ, бр. 66 от 15 август 2017 г.
Дата: 18.08.2017 (9 780,45KB)


pdf Продължение на Решение № 202 (Приложения № 29 към т. I, подточка 2 )
Дата: 23.08.2017 (8 914,30KB)


rtf Решение № 2730 от 6 март 2017 г. по административно дело № 4123 от 2016 г.
Дата: 14.08.2017 (122,38KB)


rtf Решение на НС от 28.07.2017 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 02.08.2017 (33,31KB)


rtf Решение на НС от 5.07.2017 г. за предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 10.07.2017 (33,09KB)


doc Решение № 12532 от 21 ноември 2016 г. по административно дело № 5342 от 2016 г. (обн. - ДВ, бр. 29 от 2017 г.)
Дата: 10.04.2017 (52,00KB)


rtf Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК -Обн. ДВ. бр.26 от 28 Март 2017г. - в сила от 01.04.2016 г.
Дата: 05.04.2017 (142,81KB)


doc Инструкция за организация на деловодната дейност и архива в Централно управление на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 22.03.2016 (614,50KB)