phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Други нормативни документи

docx ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 юли 2022г.
Дата: 01.07.2022 (69,05KB)


docx ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА С ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА ПО ЧЛ. 1А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ И НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 39, АЛ. 6, Т. 2 И ЧЛ. 40А, АЛ. 3А ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Дата: 10.05.2022 (17,28KB)


pdf Инструкция № РД-16-10/01.03.2022 г. за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 10 от ЗЗО по изпълнението на договорите за отпускане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК .
Дата: 05.04.2022 (6 499,41KB)


pdf Инструкция № РД-16-17/01.04.2022 г. за изменение на Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване, изм. и доп. с Инструкция № РД-16-26/19.05.2021 г.
Дата: 04.04.2022 (202,23KB)


docx УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК, в сила от 01.11.2021 г.
Дата: 05.11.2021 (19,17KB)


docx ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА,изм. и доп. ДВ. бр.86 от 15 Октомври 2021г
Дата: 15.10.2021 (102,09KB)


pdf Вътрешни правила за реда, начина и критериите относно възстановяване на извършени разходи по реда на чл.25 (Б) Параграф 5-9, чл.26 (Б) Параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване , или по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване № РД-16-41/28.07.2021 г.
Дата: 06.08.2021 (18 815,71KB)


pdf Вътрешни правила за изменение и допълнение на Вътрешните правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК РД-16-49/2020 г.
Дата: 07.06.2021 (344,03KB)


pdf Вътрешни правила за реда, начина и критериите относно възстановяване на извършени разходи по реда на чл.25 (Б) Параграф 5-9, чл.26 (Б) Параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, или по двустранни спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване № РД-16-29/01.06.2021 г.
Дата: 03.06.2021 (16 274,09KB)


pdf Инструкция № РД-16-26/19.05.2021 г. за изменение и допълнение на Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 21.05.2021 (1 010,89KB)


pdf Вътрешни правила за предоставяне на информация по чл.64, ал.1 от Закона за здравното осигуряване в Националната здравноосигурителна каса
Дата: 13.05.2021 (3 168,62KB)


rtf ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 на МС от 1.04.2021 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Дата: 26.04.2021 (34,83KB)


rtf ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
Дата: 23.04.2021 (1 220,52KB)


pdf Вътрешни правила за работа на комисия по договаряне на стойността на медицинските изделия, прилагани в условията на извънболничната и болничната медицинска помощ, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК № РД-16-67/27.11.2020 г.
Дата: 30.11.2020 (2 520,47KB)


pdf Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Национална здравноосигурителна каса
Дата: 15.09.2020 (13 154,60KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК-Част 1
Дата: 30.07.2020 (14 509,66KB)


pdf Вътрешни правила за организация и управление на документооборота в ЦУ на НЗОК-Част 2
Дата: 30.07.2020 (14 470,96KB)


zip Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI в НЗОК - № РД-16-44/29.06.2020 г.
Дата: 07.07.2020 (12 879,64KB)


pdf Инструкция за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 16.06.2020 (12 279,24KB)


rtf Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Дата: 19.05.2020 (125,04KB)