phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Лекарствени продукти

zip Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 юни 2009 година - материалът се публикува на 31 май 2009г. в 15 часа и включва всички данни за лекарствените продукти, съгласно Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Комисията по Позитивен лекарствен списък на 30 май 2009г., 12.15 часа.
Дата: 03.02.2010 (192,57KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели.(кодовете са дефинирани съгласно изискванията на чл.6,ал.1,т.2 на Наредбата) - в сила от 01.03.2010г.
Дата: 16.04.2010 (23,50KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели.(кодовете са дефинирани съгласно изискванията на чл.6,ал.1,т.2 на Наредбата) - в сила от 16.02.2010г.
Дата: 16.04.2010 (23,50KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели.(кодовете са дефинирани съгласно изискванията на чл.6,ал.1,т.2 на Наредбата) - в сила от 01.12.2009г.
Дата: 03.02.2010 (23,50KB)


xls Кодове на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 4 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели.(кодовете са дефинирани съгласно изискванията на чл.6,ал.1,т.2 на Наредбата) - в сила от 16.08.2009г.
Дата: 03.02.2010 (22,50KB)


doc Указание за работа с лекарствения списък на НЗОК – в сила от 01.02.2008г.
Дата: 03.02.2010 (246,00KB)


zip Приложение 1 към “Указание за работа с лекарствения списък на НЗОК в сила от 01 февруари 2008 г. - работна версия за изпълнители на медицинска и дентална помощ
Дата: 03.02.2010 (139,52KB)


zip Приложение 2 към “Указание за работа с лекарствения списък на НЗОК в сила от 01 февруари 2008 г. - работна версия за аптеки
Дата: 03.02.2010 (121,32KB)


doc “Указание относно отличителната маркировка за лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща” – в сила от 01.02.2008г.
Дата: 03.02.2010 (98,00KB)


xls Приложение 1 към “Указание относно отличителната маркировка за лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща” – в сила от 01.02.2008г.
Дата: 03.02.2010 (22,50KB)


xls Приложение 2 към “Указание относно отличителната маркировка за лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща” – в сила от 01.02.2008г.
Дата: 03.02.2010 (55,50KB)


xls Списък на лекарствени продукти, за които са предложени търговски отстъпки, съгласно решение на УС на НЗОК № РД-УС-04-19/18.02.2008 г.(в сила от 16.03.2009г.)
Дата: 03.02.2010 (56,50KB)


doc Писмо от изпълнителната агенция по лекарствата до НЗОК изх. № 8890 от 30.12.2008 г.
Дата: 03.02.2010 (23,00KB)