phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Проект "Preparation of Curriculum and Training of Trainers in ICD 9/10 and Diagnostically Related Groups, Coding System in Bulgaria". (Съставянена учебни програми и обучение на обучители по МКБ-10 И МКБ-9КМ. Диагностично свързани групи. Системи за кодиране в България)

« Назад

Проект "Preparation of Curriculum and Training of Trainers in ICD 9/10 and Diagnostically Related Groups, Coding System in Bulgaria"

 (СЪСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ПО МКБ-10 И МКБ-9КМ. ДИАГНОСТИЧНО СВЪРЗАНИ ГРУПИ. СИСТЕМИ ЗА КОДИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ)

 

По договор със Световна банка от 25 октомври 2001 г. година стартира проект "Preparation of Curriculum and Training of Trainers in ICD 9/10 and Diagnostically Related Groups, Coding System in Bulgaria". Консултант по договора е фирма-3М/East/AG – Switzerland.

 

Главната цел на проекта е подготовка за промяна начина на отчитане и финансиране на лечебните заведения за болнична помощ.

 

Основни задачи на проекта бяха:

o        обучение на обучители по кодиране (МКБ 9КМ/10 за кодиране на процедури и диагнози);

o        обучение на болнични ръководители по болничен мениджмънт въз основа на ДСГ;

o        обучение на болнични счетоводители по метода “Стъпково разпределение на разходите”;

o        анализи на данните от болниците, включени в проекта, и на тяхна база формиране на български относителни тегла;

o        симулиране на примерни начални болнични бюджети, базирани на ДСГ;

o        изработване и определяне на критерии, статистически методи и анализ за създаване на нови ДСГ.

 

За ръководството и изпълнението на проекта беше създадена работна група с председател д-р Валерий Митрев.

 

От 2002 г. до края на 2004 година председател на работната група е д-р Явор Дренски.

 

Работата по проекта продължи 35 месеца.

 

Основни дейности по проекта

До стартирането на настоящия проект през 2001 г. за нуждите на ДСГ в България се събираха и обработваха данни от 11 болници.

 

Със започването на проекта, броят на болниците се разшири до 20 лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП). Деветте допълнително включени болници разполагаха с подходящ програмен продукт, включващ модулите - регистрация, кодиране и калкулация. Всички тези 20 болници са подавали медико-статистическа и икономическа информация в периода 1997 – 2001 година по собствено желание.

Икономически и медико-статистически данни от първоначално включените 20 болници в проекта бяха анализирани и групирани от фирмата-консултант. Според консултанта събраната медицинска и икономическа информация на този етап от проекта, е с необходимото качество и прецизност.

Очакваше се получените резултати, в посока развитие на методология за разпределение на ресурсите, базирани на ДСГ, да бъдат от полза за разработването на български относителни тегла към ДСГ и усъвършенстване на начина на финансиране на болниците. Данните от тези болници бяха групирани в ДСГ и използвани за калкулиране на предварителни финансови разчети и примерни болнични бюджети.

Анализираните данни на ниво пациент и информацията за разходите, касаещи болниците от пилотния проект (предимно общински и няколко областни), въпреки своята прецизност, нямаха необходимата представителност - през тях са преминавали пациенти със сходна и недостатъчно тежка патология.

 

Във връзка с недостатъчната репрезентативност на резултатите от първия анализ, работната група по проекта даде становище за необходимостта от включването на нови 18 болници (университетски, големи специализирани и областни ЛЗБП)  с по-тежка и разнообразна патология на преминалите през тях пациенти. Целта бе събраните от тях данни да бъдат включени в крайния анализ/доклад на международния консултант и изчислените впоследствие относителни тегла да отразяват реално спецификата на българската здравна система.

 

През април 2003 г. беше подписан анекс към договора с фирма “3М” за удължаване на проекта за период от седем месеца, поради необходимостта от:

o        обучение на кодировчици в 18-те нововключени болници;

o        обучение на болничните счетоводители по метода “Стъпково разпределение на разходите”;

o        обучение на болнични мениджъри за приложение на ДСГ като метод на финансиране на болничната помощ;

o        събиране на медицинска и икономическа информация за преминал болен, с оглед натрупване на база – данни, представителна за българските условия;

o        създаване на български относителни тегла по IR-DRG (Международни прецизирани диагностично свързани групи).

За да могат да подават медицинска и икономическа информация за целите на ДСГ, нововключените 18 болници трябваше да разполагат с необходимото софтуерно и хардуерно оборудване. В началото на месец април 2003 г. бе проведена среща с мениджърите на нововключените болници, на която бе постигнато принципно споразумение за предстоящите дейности и ангажименти, свързани с проекта. По отношение на хардуерното оборудване ангажимент поеха болниците.

 

Основният проблем бе закупуването на софтуер, отговарящ на определени, специфични за целите на проекта, изисквания:

o        да обхваща всички преминали през стационара пациенти, включително престоя им по различните отделения;

o        да позволява кодиране на случай по МКБ-10 за диагнози и МКБ-9 КМ за процедури, с качество, достатъчно да позволи групиране на данните със софтуерен продукт “ДСГ групер”;

o        да позволява събиране, обработване и анализ на информацията за фактически извършените разходи от здравното заведение, като я подава на изхода във формат, подходящ за изработване на относителни тегла по ДСГ.

 

По предложение на работната група по проекта и след проведени разговори с представители на Световна банка, се проведе конкурс за закупуване на програмен продукт, който беше предоставен безплатно на нововключените болници, с цел да започнат да подават необходимата информация в най-кратък срок.

Поради необходимостта от формиране на достатъчна като обем и представителност база данни, беше подписан нов анекс към първоначалния договор, който удължава срока на действието до края на септември 2004 год. В резултат на това, в НЗОК беше създадена база данни с медицинска и икономическа информация - 516 000 пациентни записа.

За периода 09.03 г. – 09.04 г. бяха представени два междинни анализа на медико-статистическата база данни. В тях беше оценено качеството на кодиране и разпределението на пациентните записи от пилотните болници, съгласно международните прецизирани диагностично – свързани групи (МПДСГ) - IR-DRG. Формираният заключителен анализ на данните от пилотните болници беше разработен за първото шестмесечие на 2004 година. Чрез този анализ бе представена цялостната картина от събраната медицинска и икономическа информация и бяха формирани:

o        първи български относителни тегла (IR DRG);

o        примерни болнични бюджети на основа ДСГ.

Изготвен беше и заключителен доклад за извършените дейности по проекта и изпълнение на заложените задачи в плана и времевия график, който съдържа в себе си подробно описание на основните дейности, извършени по проекта:

o        обучение на обучители за: кодиране на болести по МКБ-10 и процедури по МКБ–9КМ;

o        обучение на ръководни кадри от лечебните заведения за болнична помощ по болничен мениджмънт и управленско счетоводство за целите на кейс-микс подхода;

o        изготвени ръководства за: кодиране по МКБ-10;

o        разработена програма за обучение на кодировчици за българската здравна система;

o        оценка на качеството на медицинската и икономическата информация;

o        бенчмаркинг между пилотните болници, разделени по групи - общински, областни, университетски, градски и национални центрове;

o        критерии за формиране на ДСГ;

o        разработени принципи на основа на ДСГ, които да бъдат водещи в договор между финансиращата институция и изпълнителите на болнична помощ;

o        план график за внедряване на ДСГ като метод за финансиране на ЛЗБП в дългосрочен период (за пет години);

Целите на проект "Preparation of Curriculum and Training of Trainers in ICD 9/10 and Diagnostically Related Groups, Coding System in Bulgaria" и свързаните с него промени в начина на отчитане и финансиране на лечебните заведения за болнична помощ са от основно значение за реформата в здравеопазването.

 

В резултат на този проект, в края на 2004 г., бяха формирани първите български относителни тегла, начални и окончателни реални болнични бюджети на лечебните заведения, включени в проекта, базирани на Международни Прецизирани Диагностично Свързани Групи /МПДСГ/, както и ясни критерии, статистически методи и анализи за създаване на нови ДСГ. Това ще ускори реформата в болничната помощ и постигането на крайната й цел - внедряване на съвременна гъвкава система за финансиране на здравните услуги, каквато е кейс-микс подходът и ДСГ. Тази насока на реформата е залегнала и в споразумение между Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

 

Пилотни ЛЗБП

ЛЗБП

година на включване в проекта

1

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" - Габрово АД

1995

2

МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" - Севлиево ЕООД

1995

3

МБАЛ-Дряново ЕООД

1995

4

МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" - Трявна ЕООД

1995

5

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - Смолян АД

1995

6

МБАЛ-Девин ЕООД

1995

7

МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов"- Златоград ЕООД

1995

8

МБАЛ "Проф. Д-р Костадин Чилов"-Мадан ЕООД

1995

9

МБАЛ-Рудозем ЕООД

1995

10

Пета МБАЛ-София ЕАД

1995

11

Първа МБАЛ - София ЕАД

1999

12

МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол АД

1999

13

МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” - Велико Търново АД

2001

14

УМБАЛ “Св.Марина” - Варна ЕАД

1998

15

МБАЛ-Русе АД

1999

16

МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Пловдив ЕООД

2001

17

МБАЛ "Д-р Георги Стоев-Шварц"- Троян ЕООД

2001

18

Четвърта МБАЛ-София ЕАД

2001

19

МБАЛ-Луковит ЕООД

2001

20

УМБАЛ "Царица Йоанна"-София ЕАД

2003

21

УМБАЛ “Александровска”-София ЕАД

2003

22

НСБАЛССЗ - София ЕАД

2003

23

МБАЛ-Благоевград АД

2003

24

УМБАЛ-Стара Загора ЕАД

2003

25

УМБАЛ-Плевен ЕАД

2003

26

МБАЛ-Бургас АД

2003

27

МБАЛ “Св.Анна”-Варна АД

2003

28

СБАЛББ “Св.София”-София ЕАД

2003

29

СБАЛАГ болница “Майчин дом”-София ЕАД

2003

30

УНМБАЛ “Св. Екатерина”-София ЕАД

2003

31

МБАЛ “Св. Анна”-София АД

2003

32

СБАЛДБ-София ЕАД

2003

33

УСБАЛО “Проф.Б.Бойчев”-София ЕАД

2003

34

МБАЛ-Асеновград ЕООД

2003

35

НМТБ "Цар Борис ІІІ"-София

2004

36

МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски”-Кърджали АД

2004

37

МБАЛ-Генерал Тошево ЕООД

2004

38

МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово ЕООД

2004

39

МБАЛ-Пазарджик ЕООД

2004

40

МБАЛ "Св. Екатерина"-Димитровград ЕООД

2004