phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в меню „Лекарства, медицински изделия и храни“, подменю „Медицински изделия и диетични храни“, линк: „Медицински изделия и диетични храни прилагани в извънболничната медицинска помощ“ или на следния линк www.nhif.bg/page/1491 е публикувано „Указание № РД-16-64/13.11.2020г. за изменение и допълнение на указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК № РД-16-36/29.04.2020 г.“.


Към 13 ноември 2020 г., съгласно „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз“ (№ РД-НС-01-2/20.10.2020 г.), НЗОК е изплатила на 55 лечебни заведения за болнична медицинска помощ 10 993 089 лв. за отчетена, но незаплатена дейност за периода на 2015 г. и 2016 г.


За да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изготви Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.


При прилагане за трето тримесечие на 2020 г. на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2020 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е установила превишения по основни групи лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК, за третото тримесечие на 2020 г. спрямо условните бюджети по тримесечия.