phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Информацията съдържа данни за броя отчетени към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) случаи на задължително осигурени лица с COVID-19 и средствата, заплатени от касата, за тяхното лечение за периода от 1 март до 23 август 2020 г.


При прилагане за второ тримесечие на 2020 г. на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е установила превишения по основни групи лекарствените продукти, реимбурсирани от НЗОК, за второто тримесечие на 2020 г. спрямо условните бюджети по тримесечия. Данните в лева показват следното:


На интернет страницата на НЗОК са публикувани нови „Правила № РД-16-55/13.08.2020 г. за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия извън цената на клиничните пътеки, амбулаторни и клинични процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ“ в рубрика Нормативна база/Други нормативни актове или на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/68. За да изтеглите правилата, прочетете пълния текст на новината.


Данните от мобилното приложение, чрез което всеки, който го е инсталирал на телефона си, може да даде оценка за получените от него здравни услуги, сочат, че по-голямата част от гражданите, които са го използвали, са ги оценили с отличен. Въпреки това приложението все още не е използвано широко.