phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка cъс заплащаните от НЗОК лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията от острото инфекциозно заболяване COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код – U07.1.а за домашно лечение, на сайта на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни”, подрубрика “Търговците на дребно с лекарства – аптеки” са публикувани „Правила за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с Covid 19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на посоченото остро инфекциозно заболяване”.


Във връзка със засиления интерес от страна на медии и на граждани за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 (Ковид зони), Ви предоставяме информация за адресите на тези зони, сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси към настоящия момент:


Във връзка със заседание на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти от 15.09.2021 г. и в изпълнение на чл. 6, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 10 от 2009 г., на интернет страницата на НЗОК, линк „Лекарства, медицински изделия и храни”, подлинк „Лекарствени продукти“ е публикуван актуализиран Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 17 септември 2021 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 252 легла за активно лечение към 12 септември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 984; от пациенти с COVID-19 са заети 4583; незаетите легла за активно лечение са 25 268.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 487 легла за активно лечение към 5 септември 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 186; от пациенти с COVID-19 са заети 3961; незаетите легла за активно лечение са 27 301.