phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

В съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация (последно изм. ДВ., бр.17 от 26 февруари 2019 г.), на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика ЗА НЗОК, линк ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЗДОИ, е публикувана информация за потреблението на лекарствени продукти за м. септември 2020 г., както следва:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира, че количествата ваксини, договорени по Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип за здравноосигурени на и над 65-годишна възраст са разпределени на общопрактикуващите лекари съгласно предварителните им заявки.   Не са предвидени за разпределяне допълнителни количества от ваксините.  


На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), рубрика ЗА БОЛНИЦИ, подрубрика – „Указания“, са публикувани “Условия и ред в изпълнение на §1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз - № РД-НС-01-2/20.10.2020 г."


Уважаеми колеги, уважаеми договорни партньори на Националната здравноосигурителна каса, приемете моите най-сърдечни поздрави по повод Деня на българския лекар, който отбелязваме днес - 19 октомври. Едва ли някой би оспорил, че нашата професия е по-различна от всички останали, защото е посветена на опазването на най-висшата човешка ценност – Живота. От нас се изисква не просто професионализъм и постоянно усъвършенстване, но и голямо интелектуално усилие, готовност за бързи решения и светкавични действия тогава, когато и секундите са решаващи.


В съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация (последно изм. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.) на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика "ЗА НЗОК", линк "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЗДОИ" или на електронен адрес https://www.nhif.bg/page/2229, е публикувана следната информация (данните са за поредния месец):


Информацията съдържа данни за броя отчетени към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) случаи на задължително осигурени лица с COVID-19 и средствата, заплатени от касата за тяхното лечение за периода от 1 март до 31 август 2020 г.


Националната здравноосигурителна каса е заплатила 1 159 440 лв. за изследванията „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, извършени в периода м.април - м. август 2020 г. За да видите справката, отворете цялата новина.


Уведомяваме Ви, че поради профилактика на Информационните системи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от 18:00 часа на 18 септември 2020 г. до 08:00 часа на 21 септември 2020 г. е възможно да има прекъсвания във връзката до системите. НЗОК се извинява на своите договорни партньори и на гражданите за причиненото неудобство.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика ЗА НЗОК, линк ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЗДОИ или на електронен адрес https://www.nhif.bg/page/2229, е публикувана следната информация:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е заплатила 33 720 лв. за 562 одобрени за заплащане изследвания „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, назначени с бланка МЗ-НЗОК № 4 от лекар специалист, работещ по договор с НЗОК, за периода 01.04.2020 г. - 31.07.2020 г. Изследванията, назначени от районните здравни инспекции с бл. МЗ-НЗОК № 4А за същия период са 10 841, като за тях касата е заплатила 650 460 лв. Според Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022, НЗОК е сключила договор за извършване на изследването „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, с 39 лаборатории, определени със Заповед на министъра на здравеопазването. В таблицата по-долу публикуваме конкретните данни.


По повод журналистически интерпретации на публикувана информация на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за заплатени от институцията суми за лечение на здравноосигурени пациенти с COVID-19, за периода 1 март – 23 август 2020 г., заявяваме следното:


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика Лекарства/За договорните партньори на НЗОК/ За притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти или на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/146 , е публикувана Покана за предоставяне на предложения за отстъпки за 2020 г. за лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето. За да изтеглите правилата, прочетете пълния текст на новината.


Информацията съдържа данни за броя отчетени към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) случаи на задължително осигурени лица с COVID-19 и средствата, заплатени от касата, за тяхното лечение за периода от 1 март до 23 август 2020 г.


При прилагане за второ тримесечие на 2020 г. на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2020 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е установила превишения по основни групи лекарствените продукти, реимбурсирани от НЗОК, за второто тримесечие на 2020 г. спрямо условните бюджети по тримесечия. Данните в лева показват следното:


На интернет страницата на НЗОК са публикувани нови „Правила № РД-16-55/13.08.2020 г. за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия извън цената на клиничните пътеки, амбулаторни и клинични процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ“ в рубрика Нормативна база/Други нормативни актове или на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/68. За да изтеглите правилата, прочетете пълния текст на новината.