phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 639 легла за активно лечение към 05 юни 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 844; незаетите легла за активно лечение са 26 795.


Във връзка с постъпило писмо от Министерството на здравеопазването относно по-ранно стартиране на модула за електронни направления за хоспитализация в НЗИС, НЗОК, съвместно с Информационно обслужване АД, са в готовност в спешен порядък да адаптират информационните системи, така че ЛЗБП да могат да отчитат издадените електронни направления за хоспитализация.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 474 легла за активно лечение към 29 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 412; незаетите легла за активно лечение са 26 062.


В срок до 3 работни дни, считано от днес (31.05.2022 г.), съгласно чл. 63, ал. 1 и 3 от Наредба № 7/31.03.2021 г. участниците в процедурата, заявили съответни групи ПСПСМИ/подгрупи/групи по технически изисквания, писмено заявяват пред НЗОК желанието си съответното/ите ПСПСМИ, вписано/и в двустранния протокол – приложение № 9, да бъде/бъдат заплащано/и от НЗОК, като подават декларация – приложение № 7.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 480 легла за активно лечение към 22 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 439; незаетите легла за активно лечение са 25 041.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 570 легла за активно лечение към 15 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 24 015; незаетите легла за активно лечение са 24 555.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 505 легла за активно лечение към 08 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 19 033; незаетите легла за активно лечение са 29 472.


Днес, 10 май 2022 г., бе подписан Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности (НРД за ДД) за 2020-2022 г. Договорът беше подписан от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС) и приподписан от министъра на здравеопазването.


Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на НЗОК, в рубрика „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“, подрубрика „Медицински изделия и диетични храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на диетични храни за специални медицински цели“, е публикувана покана за участие в процедурата по съставяне на нов списък по чл. 18, ал. 2 от Наредба № 10/2009 г. с приложени образци на документи за участие.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 552 легла за активно лечение към 05 май 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 806; от пациенти с COVID-19 са заети 642, незаетите легла за активно лечение са 26 746. Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.


Утре, 29 април 2022 г., в 12.30 часа, в Министерството на здравеопазването, ще бъде подписан Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД за МД) за 2020-2022 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 573 легла за активно лечение към 24 април 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 15 531; от пациенти с COVID-19 са заети 669, незаетите легла за активно лечение са 33 042. Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), рубрика „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“, подрубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания“ е публикуван Списък с допуснатите и класирани участници, групите ПСПСМИ и ремонтни дейности за следващ етап от процедурата.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 494 легла за активно лечение към 10 април 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22820; от пациенти с COVID-19 са заети 1036, незаетите легла за активно лечение са 25674. Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична.


ПОКАНА за провеждане на среща с представители на притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, респективно на техните упълномощени представители, във връзка с обезпечаване на процеса по сключване на договори по чл. 45, ал. 22 и 33 от ЗЗО - договори за 2022 г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК