phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 644 легла за активно лечение към 10 януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 18 102; от пациенти с COVID-19 са заети 3664; незаетите легла за активно лечение са 30 542.


Във връзка с предстоящото подписване на договори с притежателите на разрешения за употреба (ПРУ), преминали договаряне съгласно „ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2021 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“, Националната здравноосигурителна каса информира, че важно условие за това ще бъде ПРУ да са заплатили всички дължими суми към НЗОК от 2020 г., както и от предходните години от отстъпки, отстъпки в полза на пациента и механизъм за устойчивост и предвидимост на бюджета на институцията съгласно сключените договори.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 644 легла за активно лечение към 3 януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 12 998; от пациенти с COVID-19 са заети 4103; незаетите легла за активно лечение са 35 646. За да видите справката, отворете цялата новина.


На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика „Международни въпроси“, подрубрика „Европейска интеграция“, е публикувано Указание за прилагане на разпоредбите, които обвързват компетентността на НЗОК съгласно част втора (Права на гражданите) на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.


В рамките на дните, определени за финализиране на бюджетната 2020 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изплати в национален мащаб общо 3 151 221 483 лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална помощ на договорните си партньори, в това число за:


Уважаеми колеги, договорни партньори и задължително осигурени лица, в навечерието на Новата 2021 година приемете моите пожелания за много здраве, благополучие и светлина! Нека да продължим със сърце и душа да служим на гражданите в страната, за да преминем заедно през предизвикателствата, породени от пандемията и да отговаряме на високите очаквания на обществото! Пожелавам на всички вяра и надежда, че идва една добра година, изпълнена с благодат! Проф. д-р Петко Салчев Управител на НЗОК


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 665 легла за активно лечение към 27. декември 2020 г.


Във връзка с множество запитвания от страна на професионалисти по здравни грижи, наети при общопрактикуващите лекари (ОПЛ), Ви уведомяваме следното: На заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) на 15.12.2020 г. бе взето решение (по предложение на държавната квота) да бъдат изплатени по 360 лв. за месеците ноември и декември 2020 г. на всеки професионалист по здравни грижи, който е работил на първа линия по повод COVID -19 в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП).


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 645 легла за активно лечение към 13 декември 2020 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 839; от пациенти с COVID-19 са заети 7356; незаетите легла за активно лечение са 26 806.


На 13.12.2020 Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) нареди плащания за извънболничната медицинска помощ, както следва: За договорните партньори в първичната медицинска помощ изплатените средства са в размер на 31 219 760 лв., включващ отчетената дейност, доплащанията за неблагоприятни условия по „Методиката за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката), приета със съвместен протокол между Надзорния съвет на НЗОК и УС на БЛС № РД-НС-05-9 от 26.11.2020 г. и обнародвана в „Държавен вестник“ бр.101 от 27.11.2020 г. (Методиката), както и сумите по т.6а (по 1000 лв. на ОПЛ и нает лекар).


Във връзка с изявлението на д-р Николай Брънзалов – зам.-председател на Управителния съвет (УС) на Българския лекарски съюз (БЛС), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното:


Във връзка с изпълнението на ал. 4 от § 1 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. (обнародван в „Държавен вестник“, бр. 84 от 29.09.2020 г.), НЗОК е изплатила 35 837 016,08 лв. на заведения за болнична медицинска помощ. За да видите справката, отворете цялата новина.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 577 легла за активно лечение към 6 декември 2020 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 659; от пациенти с COVID-19 са заети 7535; незаетите легла за активно лечение са 26 918. За да видите справката, отворете цялата новина.


Днес, 9 декември 2020 г., беше проведена среща между ръководствата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) за уточняване на параметрите на Анекса към Националния рамков договор (НРД) за денталните дейности 2020-2022 г. за работата на договорните партньори през следващата година.