phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 221 легла за активно лечение към 1. август 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 20 244; от пациенти с COVID-19 са заети 662; незаетите легла за активно лечение са 27 967.


Във връзка с очаквана поредна вълна и повишена заболеваемост от COVID-19 Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати писмо до Управителния съвет (УС) на БЛС с предложение за актуализиране цената на КП №№ 39, 48 и 104 за лечение на пациенти с доказан COVID-19.


През първите шест месеца на 2021 г., независимо от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, Специализираната комисия за разглеждане на искания за издаване на разрешение за получаване на подходящо планово лечение извън държавата членка по пребиваване и за разглеждане искания за издаване на предварително разрешение за последващо възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) е разгледала постъпилите 255 преписки, включващи заявления за планово лечение на територията на ЕС по реда на европейските регламенти, за одобрено лечение по реда на Наредба № 2 на Министерството на здравеопазването (МЗ) от 27 март 2019 г. и искания за трансгранично здравно обслужване по реда на Директива 2011/24/ЕС, както следва:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 221 легла за активно лечение към 25 юли 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21 638; от пациенти с COVID-19 са заети 590; незаетите легла за активно лечение са 26 583.


През първото полугодие на 2021 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е извършила плащания към изпълнителите на извънболнична медицинска помощ: първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностична дейност (МДД) и дентална помощ (ДП), в общ размер на 458 039 300 лв., като в тях се включват:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 323 легла за активно лечение към 18 юли 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 124; от пациенти с COVID-19 са заети 547; незаетите легла за активно лечение са 26 199.


Във връзка с изявление на проф. Асен Балтов пред Българското национално радио, тиражирано в повечето централни медии, в което се казва: „Присъединявамe се към мнението на колегите от БЛС и от управителния съвет на Софийската лекарска колегия и искаме оставката на Петко Салчев (управител на НЗОК), защото той си позволява, след като преминаха тези 2 вълни, след като ние изкарвахме тези кошмарни месеци в болницата, в момента да пуска проверки“, заявяваме следното:


Във връзка с разпространената и публикувана в медиите позиция на столичната лекарска колегия, озаглавена „Никой не черпи българските лекари, докато спасяват човешки животи“, в която се иска оставката на проф. д-р Петко Салчев – управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), заявяваме следното:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изплати средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ на договорните си партньори за дейност за първото шестмесечие на 2021 г., в това число и по „Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката), и по чл.5 от Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК), както следва:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 328 легла за активно лечение към 11 юли 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 21901; от пациенти с COVID-19 са заети 574; незаетите легла за активно лечение са 26 427.


Поради подчертания медиен интерес и в изпълнение на политиката на прозрачност в своята дейност, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното: В периода от 28.05.2021 г. до 10.07.2021 г. НЗОК извърши проверка на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов”, за изпълнение на договора за оказване на болнична медицинска помощ в съответствие с Националния рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2020-2022 г.


Във връзка с множество запитвания от лечебни заведения за болнична медицинска помощ (ЛЗБМП) Ви информираме следното: Считано от 1 юли 2021 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще заплаща група 24. „Медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност“ от „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група“.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 328 легла за активно лечение към 04. юли 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 344; от пациенти с COVID-19 са заети 593; незаетите легла за активно лечение са 25 984 Данните от отчетите на ЛЗБП са първични, тъй като промяната в легловата база е динамична. Данните по РЗОК и лечебни заведения може да намерите тук


От утре (06.07.2021 г.) всеки здравноосигурен, след идентификация чрез уникален код за достъп (УКД) на НЗОК, персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис, ще има право да получава на телефона си чрез приложението за iOS и Android информация за извършени медицински дейности или изписване на лекарства, напълно или частично заплащани от НЗОК, или за прекратен договор с личния лекар.


От 01.07.2021 г. стартира процесът на въвеждане на електронна рецептурна книжка (ЕРК) и извеждане от употреба на хартиената рецептурна книжка. Стартирането на всяко нововъведение неминуемо е съпътствано от различни по своята същност проблеми, обхващащи участниците в процеса. Дигитализацията на този сложен процес (електронна рецепта, електронна рецептурна книжка и протоколи) е свързано с работата на общопрактикуващите лекари и специалистите, аптеките, РЗОК, пациентите и софтуерните компании. В тази връзка НЗОК е създала необходимата организация за отстраняване на възникналите проблеми от техническо естество с медицинския или аптечен софтуер до 15.07.2021 г.