phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Уведомяваме Ви, че поради профилактика на Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от 18:00 часа на 21 февруари 2020 г. до края на деня на 23 февруари 2020 г. е възможно да има прекъсвания във връзката до системата. НЗОК се извинява на своите договорни партньори и на гражданите за причиненото неудобство.


На официалната интернет страница на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на медицински изделия“ са публикувани следните документи:


Във връзка със запитвания от страна на пациентски организации, свързани с нормативната промяна в НАРЕДБА № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания правим следните разяснения


Поради профилактика на здравния портал на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от 17:00 часа на 14 февруари 2020 г. до края на деня на 16 февруари 2020 г., е възможно да има прекъсвания във връзката.   НЗОК се извинява на своите договорни партньори и на гражданите за причиненото неудобство.


Новият Национален рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2020 – 2022 г. отразява настъпилите промени в нормативната база, както и увеличението на средствата в бюджета на НЗОК за 2020 г.


Уведомяваме Ви, че в рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на медицински изделия“, са публикувани: 1. Списък с допуснатите до договаряне участници и съответните групи, за които са допуснати в процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща за медицински изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ за 2020 г. 2. График за отваряне ценовите предложения на участниците, заявили групи медицински изделия по чл. 21, ал.4, т. 4, буква "в" от Наредбата по чл.30а от ЗМИ.


Уведомяваме Ви, че на официалната интернет страница на НЗОК, в рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“, подрубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на диетични храни за специални медицински цели“, е публикувана Покана до производителите и вносителите на диетични храни за специални медицински цели или упълномощени техни представители за участие в  процедурата по съставяне на списък по чл. 18, ал. 2 от Наредба № 10 от 24.03.2009 г., заедно с приложени образци на документи за участие.


Във връзка със запитвания от пациентски организации и медии, управителят на НЗОК, д-р Дечо Дечев, е изпратил следното писмо до министъра на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев:


Днес, 20. януари 2020 г., на свое заседание Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди „Спецификация на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“.


Във връзка със запитвания от редица медии до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за изнесените в публичното пространство данни от управителя на институцията – д-р Дечо Дечев, за девиации в стойността на фактурираните към касата от лечебните заведения за болнична помощ лекарствени продукти за лечение на онкозаболявания, извън цените на клиничните пътеки, с INN (международно непатентно наименование) Пеметрексед и пределните цени, определени от Съвета по цени и реимбурсиране в Позитивния лекарствен списък, предоставяме следната информация:


Във връзка с промяна в реда на финансиране на лекарствения продукт Спинраза (от реда, по който го е заплащал Фондът за лечение на деца, към общия ред, заплащан от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), здравната институция е създала необходимата организация, както следва:


Днес, 10.01.2020 г., управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Дечо Дечев е изпратил до г-жа Мариета Фидосиева, изпълнителен продуцент на Сутрешния блок на НОВА ТВ, следното писмо:


Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Дечо Дечев, е изпратил писмо до министъра на здравеопазването:


Поради профилактика на електронния портал на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) днес (18.декември 2019 г.), от 17 часа, няма да има достъп до информационните системи на НЗОК, електронните услуги, предоставяни от институцията, служебната електронна поща и интернет. Очаква се профилактиката да приключи още днес, късно вечерта. НЗОК се извинява на своите договорни партньори и на гражданите за причиненото неудобство.