phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls График за отчитане на аптеки за м. ноември 2020 г.
Дата: 26.10.2020 (442,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. октомври 2020 г.
Дата: 25.09.2020 (442,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. септември 2020 г.
Дата: 26.08.2020 (439,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. юли 2020 г.
Дата: 25.06.2020 (437,50KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. юни 2020 г.
Дата: 22.05.2020 (438,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. май 2020 г.
Дата: 27.04.2020 (438,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. март 2020 г.
Дата: 25.02.2020 (438,00KB)


xls График за отчитане на аптеки за м. февруари 2020 г.
Дата: 27.01.2020 (438,50KB)


xls График за отчитане на аптеки м. януари 2020 г.
Дата: 30.12.2019 (438,50KB)


xls График за отчитане на аптеки м. декември
Дата: 26.11.2019 (430,00KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 10.04.2019 (25,50KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (510,06KB)


jpg Заповед на директора на РЗОК Бургас за извършена класация, последица от проведен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - 17.11.2015 г.
Дата: 17.11.2015 (450,98KB)


zip "Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот"
Дата: 14.10.2015 (95,22KB)


xls График за отчитане
Дата: 25.09.2019 (430,50KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 17.07.2012 (445,80KB)


zip Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (7 310,36KB)