phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Други нормативни документи

doc Решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 12.07.2013 (30,50KB)


docx Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков
Дата: 10.07.2013 (15,50KB)


rtf Постановление № 353 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 25.01.2013 (6 403,69KB)


rtf Решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 03.04.2012 (2,71KB)


rtf Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 03.01.2012 (1 454,26KB)


doc Решение за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса_
Дата: 04.05.2010 (20,50KB)


doc Решение за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 27.04.2010 (20,50KB)


doc Решение за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 15.02.2010 (21,00KB)


doc Решение № 12098 от 04.12.2006 г. по адм. д. № 3696/2006 г. (обн., дв, бр. 101 от 2006 г.)
Дата: 22.01.2010 (53,00KB)


pdf Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор на РЗОК”, приети с решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-35/08.03.2013г., изменени и допълнени с решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-98/29.07.2013г.
Дата: 08.08.2013 (211,44KB)


pdf Правила за определяне и предоставяне на трансферите по § 9 от Преходните и аключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Дата: 30.07.2013 (140,12KB)


pdf Вътрешни правила по издаване на уникален код за достъп до персонализираната информационна система на НЗОК
Дата: 26.06.2013 (201,94KB)


rtf Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 13.09.2013 (249,18KB)


doc Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия
Дата: 22.01.2010 (162,50KB)


zip Международна класификация на болестите - 9-та ревизия клинична модификация
Дата: 22.01.2010 (2 864,93KB)


rtf Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
Дата: 29.05.2012 (3 841,26KB)


rtf Постановление № 304 от 17 декември 2010 г.за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 29.12.2010 (2 510,46KB)


dot МЕТОДИКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В НЗОК,ПО РЕДА НА ЧЛ.108, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Дата: 16.02.2012 (1 885,50KB)


dot Spravka
Дата: 16.02.2012 (265,50KB)


pdf Резюме от одитен доклад - ЦУ
Дата: 17.07.2012 (630,46KB)