phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Други нормативни документи

doc Решение № 12532 от 21 ноември 2016 г. по административно дело № 5342 от 2016 г. (обн. - ДВ, бр. 29 от 2017 г.)
Дата: 10.04.2017 (52,00KB)


rtf Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК -Обн. ДВ. бр.26 от 28 Март 2017г. - в сила от 01.04.2016 г.
Дата: 05.04.2017 (142,81KB)


doc Инструкция за организация на деловодната дейност и архива в Централно управление на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 22.03.2016 (614,50KB)


rtf Решение № 3 на Конституционен съд на Република България по Конституционно дело № 6 от 2015 година
Дата: 18.03.2016 (175,41KB)


rtf Кодекс на труда
Дата: 02.02.2016 (2 474,75KB)


rtf Постановление № 151 на МС от 15.06.2015 г. за създаване на Съвет "Партньорство за здраве"
Дата: 26.06.2015 (106,81KB)


docx Вътрешни правила за предоставяне на информация по чл. 64, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 17.06.2015 (277,30KB)


rtf Постановление № 139 на МС от 4.06.2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната
Дата: 11.06.2015 (7,31KB)


rtf Решение на НС от 12.03.2015 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 19.03.2015 (32,80KB)


docx Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 25.02.2015 (14,81KB)


rtf Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Дата: 18.12.2014 (1 403,05KB)


pdf Решение № 165 от Комисия за предотвратявяне и установяване на конфликт на интереси
Дата: 18.12.2014 (596,02KB)


rtf Постановление № 348 на МС от 3.11.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2014 г.)
Дата: 11.11.2014 (37,88KB)


rtf Постановление № 315 на МС от 3.10.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 и 67 от 2012 г.)
Дата: 17.10.2014 (15,34KB)


rtf ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 на МС от 4.09.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.)
Дата: 23.09.2014 (19,37KB)


rtf Постановление № 233 от 31 юли 2014г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерски съвет от 2013 г. /Обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., в сила от 8.08.2014 г./
Дата: 18.08.2014 (55,56KB)


rtf Постановление № 241 от 4 август 2014 за приемане на наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията за обжалването им.
Дата: 18.08.2014 (20,92KB)


doc Информация за прилагане на действащата нормативна уредба за отчитане и заплащане на дейностите, извършени от изпълнителите на болнична медицинска помощ по договор с НЗОК за 2014 г.
Дата: 08.07.2014 (120,00KB)


doc Решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Дата: 12.07.2013 (30,50KB)


docx Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков
Дата: 10.07.2013 (15,50KB)