phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

doc Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
Дата: 22.01.2010 (62,50KB)


rtf Наредба за медицинската експертиза
Дата: 31.05.2011 (706,36KB)


rtf Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Дата: 26.02.2013 (258,49KB)


doc Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи
Дата: 22.01.2010 (35,50KB)


doc Наредба за изискванията към храните със специално предназначение
Дата: 02.11.2010 (62,00KB)


rtf Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели
Дата: 17.08.2017 (176,13KB)


doc Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по позитивния лекарствен списък
Дата: 13.04.2010 (176,50KB)


rtf Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели
Дата: 18.09.2007 (232,73KB)


doc Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Дата: 03.12.2007 (190,00KB)


rtf Наредба № 25 от 10.11.2008 г. за условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 от закона за медицинските изделия
Дата: 18.11.2008 (81,63KB)


doc Наредба за условията и реда за издаване на лицензи за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринаромедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите
Дата: 08.02.2005 (95,50KB)


doc Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Дата: 04.07.2008 (188,50KB)


doc Наредба № 6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри
Дата: 07.03.2001 (37,00KB)


doc Наредба № 38 от 13 септември 2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
Дата: 25.09.2007 (115,50KB)


doc Наредба № 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
Дата: 13.05.2008 (79,50KB)


rtf Наредба № 22 от 14.10.2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия
Дата: 11.11.2008 (51,14KB)