phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

doc Наредба № 22 от 9 декември 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента
Дата: 22.01.2010 (437,50KB)


doc Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
Дата: 22.01.2010 (405,00KB)


rtf Наредба № 19 от 22.07.1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Дата: 22.01.2010 (138,25KB)


rtf Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
Дата: 11.02.2011 (1 422,03KB)


rtf Наредба № 17 от 11.07.2006 г. за платените услуги, извършвани от Националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Дата: 22.01.2010 (1 913,20KB)


rtf НАРЕДБА № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Дата: 06.02.2013 (4 886,83KB)


rtf НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
Дата: 02.01.2014 (155,90KB)


doc Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
Дата: 22.01.2010 (120,50KB)


rtf Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели
Дата: 30.08.2011 (176,13KB)


rar Наредба № н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Дата: 22.01.2010 (462,69KB)


rtf НАРЕДБА № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Дата: 03.04.2012 (205,51KB)


doc Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (дв, бр. 58 от 2008 г.)
Дата: 10.11.2010 (26,00KB)


rtf Наредба № 6 от 19 юни 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
Дата: 22.01.2010 (591,60KB)


rtf Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - дв. бр.21 от 20 март 2009г
Дата: 19.03.2014 (8 046,36KB)


doc Наредба № 3 от 05.02.2007 г.. за здравните изисквания към детските градини
Дата: 22.01.2010 (67,00KB)


doc Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
Дата: 22.01.2010 (86,00KB)


doc Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
Дата: 22.01.2010 (164,00KB)


doc Наредба № 2 от 1 юли 2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани
Дата: 22.01.2010 (101,00KB)


doc Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
Дата: 22.01.2010 (57,50KB)


doc Наредба № 1 от 28 юни 2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства
Дата: 22.01.2010 (75,00KB)