phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

rtf НАРЕДБА № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
Дата: 02.11.2012 (241,28KB)


doc Наредба № 43 от за Профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България
Дата: 22.01.2010 (76,00KB)


rtf Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето-десета ревизия
Дата: 23.01.2013 (8 837,64KB)


zip Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на "медицински стандарти по обща медицинска практика"
Дата: 22.01.2010 (69,28KB)


rtf Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Дата: 18.03.2014 (11 667,51KB)


rtf Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Дата: 09.01.2014 (10 953,91KB)


doc Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
Дата: 22.03.2013 (361,00KB)


rtf Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. изм. - дв, бр. 102 от ...
Дата: 18.03.2014 (734,44KB)


rtf Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Дата: 22.07.2014 (1 099,73KB)


doc Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Дата: 11.02.2011 (636,50KB)


doc Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика
Дата: 22.01.2010 (776,50KB)


doc Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи
Дата: 22.01.2010 (153,50KB)


rtf НАРЕДБА № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
Дата: 22.01.2014 (353,35KB)


doc Наредба № 26 от 10 ноември 1999 г. за профила на диспансерите и видовете дейности, които те извършват
Дата: 22.01.2010 (63,00KB)


doc Наредба № 25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
Дата: 22.01.2010 (687,00KB)


doc Наредба № 22 от 9 декември 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента
Дата: 22.01.2010 (437,50KB)


doc Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
Дата: 22.01.2010 (405,00KB)


rtf Наредба № 19 от 22.07.1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Дата: 22.01.2010 (138,25KB)


rtf Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
Дата: 11.02.2011 (1 422,03KB)


rtf Наредба № 17 от 11.07.2006 г. за платените услуги, извършвани от Националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Дата: 22.01.2010 (1 913,20KB)