phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

rtf Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. изм. - дв, бр. 102 от ...
Дата: 18.03.2014 (734,44KB)


rtf Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Дата: 22.07.2014 (1 099,73KB)


doc Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Дата: 11.02.2011 (636,50KB)


doc Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика
Дата: 22.01.2010 (776,50KB)


doc Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи
Дата: 22.01.2010 (153,50KB)


rtf НАРЕДБА № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
Дата: 22.01.2014 (353,35KB)


doc Наредба № 26 от 10 ноември 1999 г. за профила на диспансерите и видовете дейности, които те извършват
Дата: 22.01.2010 (63,00KB)


doc Наредба № 25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
Дата: 22.01.2010 (687,00KB)


doc Наредба № 22 от 9 декември 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента
Дата: 22.01.2010 (437,50KB)


doc Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
Дата: 22.01.2010 (405,00KB)


rtf Наредба № 19 от 22.07.1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Дата: 22.01.2010 (138,25KB)


rtf Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
Дата: 11.02.2011 (1 422,03KB)


rtf Наредба № 17 от 11.07.2006 г. за платените услуги, извършвани от Националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Дата: 22.01.2010 (1 913,20KB)


rtf НАРЕДБА № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Дата: 06.02.2013 (4 886,83KB)


rtf НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
Дата: 02.01.2014 (155,90KB)


doc Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
Дата: 22.01.2010 (120,50KB)


rtf Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели
Дата: 30.08.2011 (176,13KB)


rar Наредба № н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Дата: 22.01.2010 (462,69KB)


rtf НАРЕДБА № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Дата: 03.04.2012 (205,51KB)


doc Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (дв, бр. 58 от 2008 г.)
Дата: 10.11.2010 (26,00KB)