phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Наредби

docx НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ,изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2021г.
Дата: 19.10.2021 (49,12KB)


rtf НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти,бр. 47 от 4.06.2021 г., в сила от 4.06.2021 г.
Дата: 05.10.2021 (16 323,50KB)


rtf НАРЕДБА № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, ДВ бр. 82 от 1.10.2021 г.
Дата: 04.10.2021 (622,16KB)


pdf НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бр. 82 от 1.10.2021 г.
Дата: 04.10.2021 (2 940,52KB)


pdf НАРЕДБА № 2 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1А И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОДОБРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ, доп. ДВ. бр.79 от 21 Септември 2021г.
Дата: 24.09.2021 (203,07KB)


rtf НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г., изм., бр. 19 от 2020 г.)
Дата: 03.09.2021 (3 309,67KB)


rtf НАРЕДБА № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, в сила от 27.08.2021 г.
Дата: 30.08.2021 (58,19KB)


rtf НАРЕДБА за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.; доп., бр. 53 от 2011 г.; изм. с Решение № 15323 от 22.11.2011 г. на Върховния административен съд на Република България – бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 32 от 2013 г.; изм. с Решение № 16747 от 14.12.2013 г. на Върховния административен съд на Република България – бр. 37 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 22 и 86 от 2016 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.)
Дата: 30.07.2021 (619,54KB)


pdf Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Дата: 31.05.2021 (133,19KB)


pdf НАРЕДБА № 10 от 5.05.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Хирургия"
Дата: 21.05.2021 (1 860,10KB)


pdf НАРЕДБА № 9 от 27.04.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"
Дата: 18.05.2021 (546,20KB)


rtf НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти-., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 6.04.2021 г.
Дата: 26.04.2021 (3 169,63KB)


rtf НАРЕДБА № 1 от 28.01.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология"
Дата: 19.02.2021 (628,36KB)


rtf НАРЕДБА № 5 от 21.03.2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Дата: 16.02.2021 (440,32KB)


pdf НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
Дата: 22.12.2020 (225,86KB)


rtf НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
Дата: 08.09.2020 (597,03KB)


rtf НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2004 г., бр. 6, 63 и 102 от 2005 г., бр. 60 от 2006 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 13 и 97 от 2011 г., бр. 15 и 100 от 2012 г., бр. 29 от 2013 г., бр. 10 и 108 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г.)
Дата: 27.05.2020 (36,27KB)


pdf Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.....,изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.
Дата: 06.03.2020 (363,79KB)


pdf Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 93 от 26.11.2019 г., в сила от 26.11.2019 г., бр. 97 от 10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.
Дата: 04.02.2020 (372,77KB)


pdf Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., попр., бр. 75 от 2.10.2012 г., изм. и доп., бр. 80 от 19.10.2012 г., в сила от 19.10.2012 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 28.12.2012 г., изм., бр. 30 от 24.04.2015 г., в сила от 24.04.2015 г., доп., бр. 37 от 22.05.2015 г., бр. 27 от 5.04.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 36 от 13.05.2016 г., изм., бр. 76 от 30.09.2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп., бр. 79 от 7.10.2016 г., бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила от 1.12.2016 г., бр. 9 от 26.01.2017 г., в сила от 1.02.2017 г., изм. и доп., бр. 44 от 2.06.2017 г., в сила от 2.06.2017 г., изм., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 2 от 4.01.2019 г., в сила от 7.01.2019 г., изм., бр. 31 от 12.04.2019 г., изм. и доп., бр. 93 от 26.11.2019 г., в сила от 26.11.2019 г., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.
Дата: 04.02.2020 (543,80KB)