phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

НРД 2020-2022 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2018 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2017 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

Закони и НРД

rtf Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки - Обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.
Дата: 07.03.2018 (3 567,73KB)


pdf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. - изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (128,90KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (1 636,95KB)


rtf Закон за държавния служител - изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (1 080,25KB)


rtf Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (2 994,48KB)


rtf Закон за лечебните заведения - обн., ДВ, бр.103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Дата: 16.01.2018 (1 310,51KB)


rtf Закон за администрацията - обнародван в ДВ. бр. 85 от 24 октомври 2017 г.
Дата: 01.11.2017 (441,33KB)


zip Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017г.
Дата: 27.03.2017 (187,55KB)


zip Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017г.
Дата: 27.03.2017 (53,91KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - изм. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г.
Дата: 16.12.2016 (979,22KB)


rtf Закон за здравето - изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 декември 2016г.
Дата: 16.12.2016 (1 227,06KB)


rtf Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., обн. ДВ. бр.98 от 9 декември 2016г.
Дата: 13.12.2016 (142,59KB)


rtf Закон за администрацията - изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2016г.
Дата: 26.07.2016 (293,24KB)


rtf Закон за обществените поръчки (ЗОП) - приет от ХLIІI Народно събрание на 2 февруари 2016 г. обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.
Дата: 19.02.2016 (3 051,30KB)


rtf Закон за достъп до обществена информация - изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 12.01.2016 г.
Дата: 14.12.2015 (209,03KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - изм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.
Дата: 12.01.2016 (1 593,92KB)


rtf Закон за държавния служител - изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 юли 2016г.
Дата: 26.07.2016 (663,25KB)


rtf Закон за лечебните заведения - изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г., в сила от 18.09.2015 г.
Дата: 02.10.2015 (1 293,87KB)


rtf Кодекс на труда - изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2015 г., в сила от 17.07.2015 г.
Дата: 28.07.2015 (2 459,24KB)


rtf Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - изм. и доп., бр. 48 от 27.06.2015 г.
Дата: 03.07.2015 (1 555,58KB)