phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

НРД 2020-2022 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2018 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

НРД 2017 за денталните дейности и медицинските дейности и приложения към тях

Закони и НРД

rtf ЗАКОН за държавния служител - Обн., ДВ бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 14.12.2018 (1 090,51KB)


rtf ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. - Oбн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.1.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (1 074,52KB)


rtf ЗАКОН за лечебните заведения - Обн. ДВ бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (1 413,81KB)


rtf ЗАКОН за медицинските изделия - Обн.,ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2020 г.
Дата: 12.12.2018 (615,32KB)


rtf ЗАКОН за обществените поръчки - ДВ бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (3 733,62KB)


rtf Закон за здравето - Обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (1 063,41KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - Обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 12.12.2018 (891,05KB)


rtf Закон за обществените поръчки - Обн. ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г.
Дата: 19.10.2018 (2 766,92KB)


rtf Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - изм. и доп., бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 12.10.2018 г.
Дата: 17.10.2018 (2 992,24KB)


rtf Закон за достъп до обществена информация - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (444,33KB)


rtf Закон за държавния служител - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (1 086,12KB)


rtf Закон за лечебните заведения - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (1 321,80KB)


rtf Закон за здравното осигуряване - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (1 654,49KB)


rtf Кодекс на труда - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (2 689,02KB)


rtf Закон за здравето - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (2 033,32KB)


rtf Закон за обществените поръчки - Обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
Дата: 20.09.2018 (3 582,08KB)


pdf НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г., изм. и доп., бр. 76 от 14.09.2018 г.
Дата: 20.09.2018 (2 711,71KB)


rtf Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - в сила от 14.05.2018 г.
Дата: 23.05.2018 (629,91KB)


rtf Закон за здравето - в сила от 27.02.2018 г.
Дата: 12.03.2018 (1 037,31KB)


rtf Закон за лечебните заведения - в сила от 27.02.2018 г.
Дата: 12.03.2018 (1 317,55KB)