phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК - РАЗГРАД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Дата: 05.01.2021 (145,63KB)


pdf СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ОТ РЗОК-РАЗГРАД, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК КЪМ 31.12.2020 Г.
Дата: 05.01.2021 (63,84KB)


Ралица Костова-Цветанова-несъвместимост
Дата: 22.05.2020 (26,73KB)


pdf Латинка Младенова Георгиева
Дата: 27.05.2020 (440,81KB)


pdf Йовка Цветанова Енчева
Дата: 27.05.2020 (439,38KB)


pdf Деяна Кирилова Тодорова
Дата: 27.05.2020 (440,49KB)


pdf Веселина Иванова Възелова
Дата: 27.05.2020 (439,56KB)


pdf Зюлфие Алиосманова Исмаил
Дата: 27.05.2020 (439,00KB)


pdf Лъчезар Андреев Лазаров
Дата: 27.05.2020 (439,82KB)


pdf Емилия Светлозарова Симеонова
Дата: 27.05.2020 (443,91KB)


pdf Силвена Николаева Дочева
Дата: 27.05.2020 (441,97KB)


pdf Татяна Петкова Тодорова
Дата: 27.05.2020 (442,32KB)


pdf Елена Йорданова Ангелова-Генева
Дата: 27.05.2020 (436,75KB)


pdf Симеон Панов Изворов
Дата: 27.05.2020 (439,91KB)


pdf Николинка Ангелова Кулева-Янкова
Дата: 27.05.2020 (440,69KB)


pdf Севинч Хюсеин Мехмед-Мухарям
Дата: 27.05.2020 (444,23KB)


pdf Ралица Стефанова Костова-Цветанова
Дата: 27.05.2020 (442,16KB)