phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Архив медицински изделия и диетични храни

xls Изменения в Списъци с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, на основание чл. 13, ал. 2, т.2, б.“а“ от Наредба № 10 от 2009 г. и медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, б."б" – от 30.08.2019
Дата: 30.08.2019 (1 178,00KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група - съставен по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019г.) в сила от 01 юни 2019 г.
Дата: 16.05.2019 (350,50KB)


doc Указание за работа със списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група – 04 юни 2018г.
Дата: 04.06.2018 (227,00KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, в сила от 01.04.2018 г., с последно изменение от 01.06.2018 г.
Дата: 28.05.2018 (1 202,50KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г.) в сила от 01 април 2018 г.
Дата: 03.04.2018 (259,50KB)


doc Указание за работа със списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група – 03 май 2017г.
Дата: 26.07.2017 (228,00KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г.) - в сила от 01 април 2017г.
Дата: 26.07.2017 (242,00KB)


doc Указание за работа със списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група - 03.05. 2016 г.
Дата: 26.07.2017 (220,00KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г.) - в сила от 01 април 2016 г.
Дата: 26.07.2017 (231,50KB)


pdf Указание №РД-16-13/22.03.2019г. за изменение и допълнение на Указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК РД-16-4/20.01.2015 г.
Дата: 27.03.2019 (584,18KB)


doc Указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК – в сила от 01.02.2015г.
Дата: 26.07.2017 (188,00KB)


xls Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, изготвен и утвърден по реда на Глава втора от Наредба № 10 от 24 март 2009г. (обн. ДВ, бр. 24 от 2009г., посл. изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014г.) с Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-5/19.01.2015г. - в сила от 01 февруари 2015г.
Дата: 26.07.2017 (44,00KB)