phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

doc Информация за производителите/вносителите на диетични храни за специални медицински цели
Дата: 04.02.2010 (37,50KB)


doc Изисквания към кандидатите и документи за включване на диетични храни за специални медицински цели /ДХСМЦ/ в списъка на НЗОК
Дата: 04.02.2010 (35,00KB)


doc Изисквания към диетичните храни за специални медицински цели, които НЗОК напълно или частично заплаща
Дата: 04.02.2010 (30,00KB)


doc Заявление от производител/вносител на диетични храни за специални медицински цели (Приложение № 4 към чл.14 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели на Министерство на здравеопазването, обн. ДВ,бр. 24 от 31 март 2009г.)
Дата: 04.02.2010 (40,50KB)


doc Декларация (по чл. 15, ал. 2 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели на Министерство на здравеопазването, обн. ДВ,бр. 24 от 31 март 2009г.)
Дата: 04.02.2010 (36,50KB)


doc Декларация (по чл. 13, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели )
Дата: 04.02.2010 (37,50KB)


xls Спецификация за изготвяне на списък на диетични храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК
Дата: 04.02.2010 (18,50KB)