phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf МЕТОДИКА РД-16-38/16.05.2020г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА, ГАРАНТИРАЩ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2020
Дата: 11.05.2020 (1 349,87KB)


doc СЪОБЩЕНИЕ до притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти/техни упълномощени представители относно предоставяне на банкови гаранции по договорите за отстъпки за 2020 г.
Дата: 11.05.2020 (108,00KB)


doc Превишение на разходите на НЗОК по основни групи за четвърто тримесечие на 2019г.
Дата: 26.02.2020 (117,50KB)


doc ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТЪПКИ ЗА 2020 г. ЗАЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
Дата: 27.01.2020 (527,00KB)


doc Образец на договор за отстъпки от цената на лекарствени продукти за осигуряване на здравни дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето, включени в национални програми
Дата: 27.01.2020 (175,00KB)


xlsx Образец на приемо-предавателни протоколи за ваксини за 2020 г.
Дата: 27.01.2020 (24,44KB)


docx Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, за 2020г.
Дата: 24.01.2020 (41,55KB)


docx СЪОБЩЕНИЕ относно сключване на договори за 2020г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
Дата: 24.01.2020 (265,63KB)


rar Договор образец 1 - задължителни отстъпки и механизъм
Дата: 24.01.2020 (80,50KB)


rar Договор образец 2 - задължителни отстъпки, отстъпки в полза на пациента, механизъм
Дата: 24.01.2020 (83,08KB)


rar Договор образец 3 за 2020г. – механизъм
Дата: 24.01.2020 (51,98KB)


rar Договор образец 4 - доброволни отстъпки и механизъм
Дата: 24.01.2020 (63,15KB)


doc ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2020 г. за лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина след 30 септември на 2019г., за които за първи път ще се заплаща от бюджета на НЗОК.
Дата: 03.01.2020 (130,00KB)


doc ПРЕДЛОЖЕНИЕ за отстъпки за 2020г. за лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина след 30 септември на 2019г., за които за първи път ще се заплаща от бюджета на НЗОК.
Дата: 03.01.2020 (149,50KB)


xls Образец на Приложение 1 към предложение за предоставяне на отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредба 10 за лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование.
Дата: 03.01.2020 (43,50KB)


xls ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ДОГОВАРЯНЕ НА ОТСТЪПКИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЗА 2020 Г.
Задължителното централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, за 2020 г. ще се проведе на ул.Любата 15, ет.6.
Дата: 04.12.2019 (51,00KB)


doc Превишение на разходите на НЗОК по основни групи за трето тримесечие на 2019г.
Дата: 31.10.2019 (117,00KB)


doc Съобщение за сключване на договори между НЗОК и съответните притежатели на разрешение за употреба (ПРУ)/техни упълномощени представители (УП), за прилагане на механизма за гарантиране предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Механизма), регламентиран в приложение №10 към чл.34, ал.1 от Наредба №10.
Дата: 29.10.2019 (111,00KB)


xls Образец на Приложение 1 към предложение за предоставяне на отстъпки по чл. 21, ал. 1, - 27.09.2019г.
Дата: 27.09.2019 (42,50KB)


doc Предложение за предоставяне на отстъпки по чл.21, ал.1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 - 27.09.2019г.
Дата: 27.09.2019 (162,00KB)

xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 01.12.2018г.
Дата: 19.12.2018 (68,00KB)


docx Брекзит, промяна на ПРУ и отражението им върху обществените отношения по заплащане на лекарствените продукти от НЗОК, действащите договори за отстъпки или подадените предложения за отстъпки
Дата: 01.08.2018 (34,16KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.02.2018г.
Дата: 24.01.2018 (66,50KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.11.2017г.
Дата: 23.10.2017 (65,50KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.09.2017г.
Дата: 30.08.2017 (64,00KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.03.2017г.
Дата: 17.03.2017 (64,00KB)


docx Покана до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти за МКБ – I10 /Хипертонии/, обект на договаряне по чл. 45, ал. 10 и ал. 19 от ззо и чл. 21 от наредба № 10/2009 г.
Дата: 10.06.2016 (16,01KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.06.2016г.
Дата: 31.05.2016 (63,50KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.12.2015г.-
Дата: 24.11.2015 (63,00KB)


doc Съобщение до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, съгласно чл. 10е, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от Наредба №10/2009
Дата: 23.11.2015 (118,50KB)


xls График за разглеждане на предложения за отстъпки на лекарствени продукти, съгласно чл.21 на Наредба №10
Дата: 29.09.2015 (64,00KB)


doc Съобщение до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти
Дата: 19.06.2015 (95,00KB)


rar Договор с приложения, при договаряне на отстъпки, представляващи част от извършени от НЗОК разходи за съответни лекарствени продукти , съгласно изменения в Наредба № 10 от 24.03.2009г., публикувани в ДВ бр. 30 от 24.04.2015г.
Дата: 22.05.2015 (73,38KB)


pdf Указания за изменение на Указания относно реда за предписване, отпускане и получаване на ваксините срещу HPV по национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г.
Дата: 10.09.2014 (197,80KB)


zip Методика за договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на съответните клинични пътеки / процедури
Дата: 12.02.2014 (152,51KB)


zip Процедура за договаряне на отстъпка от стойността за опаковка, изчислена на база референтната стойност на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща напълно или частично за домашно лечение на територията на страната
Дата: 12.08.2015 (93,61KB)


zip Методика за договаряне на основание чл. 45, ал. 13 от ЗЗО на отстъпки от цената на имунологични лекарствени продукти - ваксини за имунизации срещу човешки папиломен вирус (ЧПВ/HPV), осигурявани по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г. (приета с Решение No. РД-НС-04-86/26.09.2012г.)
Дата: 02.10.2012 (4 270,83KB)


zip „Методика за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в болнични условия, и заплащани от НЗОК“ - одобрена с Решение № РД-НС-04-6 от 31.01.2012г. на Надзорния съвет на НЗОК
Дата: 25.04.2012 (2 693,48KB)


zip Процедура за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща, одобрена с Решение на НС на НЗОК № РД - НС - 0460/26.09.2011 г.
Дата: 16.01.2012 (2 897,37KB)


doc Декларация по чл. 5, ал. 2 т.2 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели на Министерство на здравеопазването, обн. ДВ,бр. 24 от 31 март 2009г.)
Дата: 04.02.2010 (32,50KB)