phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

doc ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2022г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК - 29.09.2021г.
Дата: 29.09.2021 (139,00KB)


doc Предложение за предоставяне на отстъпки по чл.21, ал.1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 - 29.09.2021г.
Дата: 29.09.2021 (166,50KB)


xls Образец на Приложение 1 към предложение за предоставяне на отстъпки по чл. 21, ал. 1, т.1 от Наредба 10 - 29.09.2021г.
Дата: 29.09.2021 (40,00KB)


xls Образец на Приложение 2 към предложение за предоставяне на отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 4 от Наредба 10 - 29.09.2021г.
Дата: 29.09.2021 (41,50KB)


docx Превишение на разходите на НЗОК по основни групи за второто тримесечие на 2021г.
Дата: 01.10.2021 (22,08KB)


doc ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТЪПКИ ЗА 2021 г. ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО - ПРОФИЛАКТИЧНИ ГРИПНИ ВАКСИНИ.
Дата: 05.08.2021 (532,50KB)


doc ДОГОВОР за отстъпка от цената на лекарствен продукт – профилактична грипна ваксина, за осигуряване на здравни дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето, включени в Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022г.
Дата: 05.08.2021 (115,50KB)


docx Превишение на разходите на НЗОК по основни групи за първото тримесечие на 2021г.
Дата: 22.07.2021 (247,83KB)


doc ПРЕДЛОЖЕНИЕ за договаряне на отстъпка по чл.21, ал.2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10) за лекарствен продукт с ново международно непатентно наименование, за който е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от ЗЛПХМ.
Дата: 16.07.2021 (129,50KB)


pdf Съобщение относно установяване на надвишения за четвърто тримесечие на 2020 г. и годишно изравняване за 2020 г. по Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2020 г.
Дата: 30.03.2021 (218,23KB)


pdf Съобщение относно сключване на договори за 2021г. за отстъпки и/ или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
Дата: 23.03.2021 (281,06KB)


doc Превишение на разходите на НЗОК по основни групи за четвърто тримесечие на 2020г. и за цялата 2020г.
Дата: 19.03.2021 (110,50KB)


doc ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТЪПКИ ЗА 2021 г. ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОСИГУРЯВАЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2021 – 2024 г.
Дата: 19.03.2021 (526,50KB)


doc ДОГОВОР за отстъпки от цената на лекарствен продукт, осигуряващ здравните дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето, включен в Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2021 – 2024 г.
Дата: 19.03.2021 (185,50KB)


docx УТОЧНЕНИЕ относно сключване на договори за 2021г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
Дата: 24.02.2021 (256,14KB)


docx СЪОБЩЕНИЕ относно сключване на договори за 2021г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
Дата: 23.02.2021 (270,76KB)


rar Образци на договори за 2021г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
Дата: 23.02.2021 (317,06KB)


docx Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2021 г.
Дата: 23.02.2021 (52,77KB)


pdf МЕТОДИКА РД-16-6/11.02.2021г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА, ГАРАНТИРАЩ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2021
Дата: 12.02.2021 (771,22KB)


doc ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2021 г. за лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина след 30 септември на 2020г., за които за първи път ще се заплаща от бюджета на НЗОК.
Дата: 14.01.2021 (137,50KB)

xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 01.12.2018г.
Дата: 19.12.2018 (68,00KB)


docx Брекзит, промяна на ПРУ и отражението им върху обществените отношения по заплащане на лекарствените продукти от НЗОК, действащите договори за отстъпки или подадените предложения за отстъпки
Дата: 01.08.2018 (34,16KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.02.2018г.
Дата: 24.01.2018 (66,50KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.11.2017г.
Дата: 23.10.2017 (65,50KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.09.2017г.
Дата: 30.08.2017 (64,00KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.03.2017г.
Дата: 17.03.2017 (64,00KB)


docx Покана до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти за МКБ – I10 /Хипертонии/, обект на договаряне по чл. 45, ал. 10 и ал. 19 от ззо и чл. 21 от наредба № 10/2009 г.
Дата: 10.06.2016 (16,01KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.06.2016г.
Дата: 31.05.2016 (63,50KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.12.2015г.-
Дата: 24.11.2015 (63,00KB)


doc Съобщение до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, съгласно чл. 10е, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от Наредба №10/2009
Дата: 23.11.2015 (118,50KB)


xls График за разглеждане на предложения за отстъпки на лекарствени продукти, съгласно чл.21 на Наредба №10
Дата: 29.09.2015 (64,00KB)


doc Съобщение до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти
Дата: 19.06.2015 (95,00KB)


rar Договор с приложения, при договаряне на отстъпки, представляващи част от извършени от НЗОК разходи за съответни лекарствени продукти , съгласно изменения в Наредба № 10 от 24.03.2009г., публикувани в ДВ бр. 30 от 24.04.2015г.
Дата: 22.05.2015 (73,38KB)


pdf Указания за изменение на Указания относно реда за предписване, отпускане и получаване на ваксините срещу HPV по национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г.
Дата: 10.09.2014 (197,80KB)


zip Методика за договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на съответните клинични пътеки / процедури
Дата: 12.02.2014 (152,51KB)


zip Процедура за договаряне на отстъпка от стойността за опаковка, изчислена на база референтната стойност на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща напълно или частично за домашно лечение на територията на страната
Дата: 12.08.2015 (93,61KB)


zip Методика за договаряне на основание чл. 45, ал. 13 от ЗЗО на отстъпки от цената на имунологични лекарствени продукти - ваксини за имунизации срещу човешки папиломен вирус (ЧПВ/HPV), осигурявани по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г. (приета с Решение No. РД-НС-04-86/26.09.2012г.)
Дата: 02.10.2012 (4 270,83KB)


zip „Методика за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в болнични условия, и заплащани от НЗОК“ - одобрена с Решение № РД-НС-04-6 от 31.01.2012г. на Надзорния съвет на НЗОК
Дата: 25.04.2012 (2 693,48KB)


zip Процедура за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща, одобрена с Решение на НС на НЗОК № РД - НС - 0460/26.09.2011 г.
Дата: 16.01.2012 (2 897,37KB)


doc Декларация по чл. 5, ал. 2 т.2 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели на Министерство на здравеопазването, обн. ДВ,бр. 24 от 31 март 2009г.)
Дата: 04.02.2010 (32,50KB)