phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

doc ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за лекарствени продукти - грипни ваксини, за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
Дата: 26.08.2019 (526,00KB)


doc ДОГОВОР за отстъпка от цената на лекарствен продукт за осигуряване на здравни дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето, включени в Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022г.
Дата: 26.08.2019 (165,00KB)


xlsx Приложение № 11 към чл. 36, ал. 2 от Наредба № 10
Дата: 21.08.2019 (13,09KB)


doc Образец на предложение за договаряне на отстъпка по чл.21, ал.2 от Наредба № 10/2009г. за лекарствени продукти с ново INN
Дата: 09.08.2019 (126,50KB)


docx Превишение на разходите на НЗОК по основни групи за първо тримесечие на 2019г.
Дата: 22.07.2019 (257,42KB)


docx Съобщение за публикуване на разходи, съгласно т. III от Методика РД-16-17/01.04.2019
Дата: 11.04.2019 (248,97KB)


docx Методика за прилагане на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
Дата: 01.04.2019 (284,11KB)


docx Съобщение за притежателите на разрешение за употреба за допълнени образци на договори
Дата: 27.03.2019 (251,77KB)


doc Договор (допълнен) за 2019г. образец 1 – отстъпки + механизъм
Дата: 27.03.2019 (225,00KB)


doc Договор (допълнен) за 2019г. образец 2 – отстъпки + механизъм + отстъпка в полза на пациента
Дата: 27.03.2019 (234,00KB)


doc Договор (допълнен)) за 2019г. образец 3 – само механизъм
Дата: 27.03.2019 (164,50KB)


doc Договор ((допълнен)) за 2019г. образец 4 – механизъм +доброволни отстъпки
Дата: 27.03.2019 (189,00KB)


docx Съобщение за притежателите на разрешение за употреба
Дата: 07.03.2019 (263,97KB)


zip Вариант 1 образец на договор
Дата: 07.03.2019 (68,06KB)


zip Вариант 2 образец на договор
Дата: 07.03.2019 (76,88KB)


zip Вариант 3 образец на договор
Дата: 07.03.2019 (38,99KB)


zip Вариант 4 образец на договор
Дата: 07.03.2019 (51,87KB)


docx Покана за отстъпка за ЛП коагулопатии и отстъпка в полза на пациента
Дата: 27.02.2019 (260,38KB)


doc Образец на предложение за отстъпки ЛП коагулопатии 2019г.
Дата: 27.02.2019 (121,50KB)


xls Образец на приложение 1 към предложение за отстъпки ЛП коагулопатии
Дата: 27.02.2019 (41,00KB)

xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 01.12.2018г.
Дата: 19.12.2018 (68,00KB)


docx Брекзит, промяна на ПРУ и отражението им върху обществените отношения по заплащане на лекарствените продукти от НЗОК, действащите договори за отстъпки или подадените предложения за отстъпки
Дата: 01.08.2018 (34,16KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.02.2018г.
Дата: 24.01.2018 (66,50KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.11.2017г.
Дата: 23.10.2017 (65,50KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.09.2017г.
Дата: 30.08.2017 (64,00KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.03.2017г.
Дата: 17.03.2017 (64,00KB)


docx Покана до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти за МКБ – I10 /Хипертонии/, обект на договаряне по чл. 45, ал. 10 и ал. 19 от ззо и чл. 21 от наредба № 10/2009 г.
Дата: 10.06.2016 (16,01KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.06.2016г.
Дата: 31.05.2016 (63,50KB)


xls Идентификационни номера на притежатели на разрешение за употреба за лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, подали заявления за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти по реда на Наредба №10 от 24 март 2009г. на Министерство на здравеопазването – в сила от 1.12.2015г.-
Дата: 24.11.2015 (63,00KB)


doc Съобщение до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, съгласно чл. 10е, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от Наредба №10/2009
Дата: 23.11.2015 (118,50KB)


xls График за разглеждане на предложения за отстъпки на лекарствени продукти, съгласно чл.21 на Наредба №10
Дата: 29.09.2015 (64,00KB)


doc Съобщение до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти
Дата: 19.06.2015 (95,00KB)


rar Договор с приложения, при договаряне на отстъпки, представляващи част от извършени от НЗОК разходи за съответни лекарствени продукти , съгласно изменения в Наредба № 10 от 24.03.2009г., публикувани в ДВ бр. 30 от 24.04.2015г.
Дата: 22.05.2015 (73,38KB)


pdf Указания за изменение на Указания относно реда за предписване, отпускане и получаване на ваксините срещу HPV по национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г.
Дата: 10.09.2014 (197,80KB)


zip Методика за договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на съответните клинични пътеки / процедури
Дата: 12.02.2014 (152,51KB)


zip Процедура за договаряне на отстъпка от стойността за опаковка, изчислена на база референтната стойност на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща напълно или частично за домашно лечение на територията на страната
Дата: 12.08.2015 (93,61KB)


zip Методика за договаряне на основание чл. 45, ал. 13 от ЗЗО на отстъпки от цената на имунологични лекарствени продукти - ваксини за имунизации срещу човешки папиломен вирус (ЧПВ/HPV), осигурявани по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г. (приета с Решение No. РД-НС-04-86/26.09.2012г.)
Дата: 02.10.2012 (4 270,83KB)


zip „Методика за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в болнични условия, и заплащани от НЗОК“ - одобрена с Решение № РД-НС-04-6 от 31.01.2012г. на Надзорния съвет на НЗОК
Дата: 25.04.2012 (2 693,48KB)


zip Процедура за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща, одобрена с Решение на НС на НЗОК № РД - НС - 0460/26.09.2011 г.
Дата: 16.01.2012 (2 897,37KB)


doc Декларация по чл. 5, ал. 2 т.2 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели на Министерство на здравеопазването, обн. ДВ,бр. 24 от 31 март 2009г.)
Дата: 04.02.2010 (32,50KB)