phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Архив медицински изделия и диетични храни

doc ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-22/30.03.2018 г. на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
Дата: 11.04.2018 (559,00KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето в сила от 01.04.2018 г. - 1
Дата: 05.04.2018 (1 202,50KB)


doc Указание за работа със списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група – в сила от 01 април 2015 г.
Дата: 21.03.2015 (210,50KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 48 от 10 юни 2014г. ) в сила от 01 април 2015 г.
Дата: 21.03.2015 (249,50KB)


xls Справка за брой аптеки, сключили договор с РЗОК/НЗОК, по населени места, за отпускане на медицински изделия - превръзки за булозна епидермолиза
Дата: 23.07.2014 (241,50KB)


xls Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10.06.2014 г., допълнен съгласно Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-81/15.07.2014 г. - в сила от 01 август 2014 г.
Дата: 23.07.2014 (184,50KB)


xls Списък на заявители / търговци на едро с медицински изделия, включени в "Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ", утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10.06.2014 г. , в сила от 01 юли 2014 г.
Дата: 03.07.2014 (48,00KB)


doc Указание за работа със списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната помощ
Дата: 16.06.2014 (212,50KB)


xls Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10.06.2014 г. по реда на Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болничната медицинска помощ, обн. ДВ, бр.3 от 10 януари 20014г. - в сила от 01 юли 2014г.
Дата: 16.06.2014 (191,00KB)


doc Указание за изменение на „Указание за работа със списък на медицински изделия, заплащани напълно или частично от НЗОК“
Дата: 06.12.2013 (100,50KB)


doc Указание за работа със списък на медицински изделия, заплащани напълно или частично от НЗОК – в сила от 01.01.2012г.
Дата: 09.01.2012 (3 380,50KB)


xls Списък с медицински изделия за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за ИМП / изменение в сила от 16.12.2013г.
Дата: 06.12.2013 (77,00KB)


xls Списък с медицински изделия за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, в сила от 01.02.2008 г. - работна аптечна версия / изменение в сила от 16.12.2013г.
Дата: 06.12.2013 (77,00KB)


doc Указание за промяна и допълнение на "Указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК"
Дата: 13.02.2012 (552,50KB)


doc Указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК – в сила от 01.01.2012г.
Дата: 09.01.2012 (1 041,00KB)


xls Списък на диетични храни за специални медицински цели на НЗОК, изготвен по реда на Глава втора от Наредба № 10 от 24 март 2009г. (обн. ДВ, бр. 24 от 2009г., изм., бр.34 и бр. 38 от 2009 г.) и т.347.3 от Решение № РД-УС-04-44 от 27 април 2009г. (обн. ДВ, бр. 37 от 2009г.) на УС на НЗОК, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК, считано от 01 юли 2009 г. Изменен съгласно Решение № РД-НС-04-62 от 19 октомври 2011г., в сила от 01 януари 2012г.
публикуван на 05.01.2012 г. в 9:30 часа
Дата: 05.01.2012 (45,00KB)


xls Списък на диетичните храни за специални медицински цели на НЗОК, изготвен по реда на Глава втора от Наредба 10 от 24 март (обн .в ДВ бр. 24 от 2009г., изм. и доп.бр.34, бр.38 и бр.40 от 2009г., изм. и доп.бр.9 от 2010г.), в сила от 16.01.2011г.
Материалът се публикува на 05.01.2011 г. в 09:00 часа и включва Frisopep AC x 400гр.
Дата: 05.01.2011 (47,00KB)


xls Списък на диетични храни за специални медицински цели на НЗОК изготвен по реда на Глава втора от Наредба № 10 от 24 март 2009г. (обн. ДВ, бр. 24 от 2009г., изм., бр.34 и бр. 38 от 2009 г.) и т.347.3 от Решение № РД-УС-04-44 от 27 април 2009г. (обн. ДВ, бр. 37 от 2009г.) на УС на НЗОК, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК, считано от 01 юли 2009 г.
публикуван на 10.06.2009г.
Дата: 04.02.2010 (45,00KB)


xls Списък на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 14 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели от производителите/вносителите на диетични храни за специални медицински цели-от 01.07.2009 г.
В сила от 01.03.2013
Дата: 15.07.2011 (42,50KB)


xls „Списък на търговци на едро, посочени в заявленията по чл. 14 на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.4,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели от производителите/вносителите на диетични храни за специални медицински цели"
В сила от 01.06.2011 г.
Дата: 31.05.2011 (39,00KB)